За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
2017_03_09_logo_glav5.jpg


УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:ПРОМЯНА В БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ->2016_12_Novi_Bankovi_smetki.pdf

Новини от и за Община Главиница

 

 

Община Главиница ВИ кани на встъпителна пресконференция по проект "АКТИВНИ НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР"
2017_03_proekt_aktivmi_na_trud_pazar.jpg

РАЗГЛЕДАЙ ПОКАНА ->2017_03_proekt_aktivmi_na_trud_pazar.pdf
08 Mar 2017 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0384/01.03.2017г - Места за поставяне на агитационни материали на територията на гр. Главиница
ЗАПОВЕД № 0384/01.03.2017г

На основание чл. 44, чл.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183,ал.3 и във връзка с чл.175 от Изборния кодекс, и Решение №4171-НС/01.02.2017 г на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на
територията на гр. Главиница по време на предизборната кампания на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., както следва:
-информационно табло пред читалище „Христо Ботев-1940”.

.........................


Свали заповед от тук->2017_03_ZN_0384_izbori.doc
02 Mar 2017 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.37и, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Главиница със свое Решение определи имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за общо и индивидуално ползване.
Утвърденият списък на имотите с НТП „Пасище, мера и ливади „ за индивидуално ползване е публикуван на интернет страницата на Общината www.glavinitsa.bg
Заявления за индивидуално ползване се подават в деловодството на Община Главиница от 01.03.2017 год. до 10.03.2017 год., включително.

Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера и ливади" собственост на община Главиница за индивидуално ползване.
->2017_02_Pasishta_indiv_polzvane.doc
01 Mar 2017 от Общинска администрация


Формули и правила за разпределение между общинските учебни заведения на територията на Община Главиница на средствата за 2017 г.
ЗАПОВЕД №0317 / 28.02.2017
->2017_02_ZN0317_formula_obrazovanie.pdf
01 Mar 2017 от Общинска администрация


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница

1-Проект ->2017_02_Proekt_prav28.doc

2-Мотиви към проект->2017_02_motivi_kam_proekt28.doc
28 Feb 2017 от Общинска администрация


Районна избирателна комисия Силистра
Районна избирателна комисия Силистра

РЕШЕНИЕ № 39-НС Силистра, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
........................

РЕШЕНИЕ № 39-НС Силистра, 22.02.2017
24 Feb 2017 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>

 

Формули и правила за разпределение между общинските учебни заведения на територията на Община Главиница на средствата за 2017 г.
ЗАПОВЕД №0317 / 28.02.2017
->2017_02_ZN0317_formula_obrazovanie.pdf
01 Mar 2017 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.02.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 16:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 16:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 16:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 16:00 часа
- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 16:00 часа.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и на неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.01.2017 г.

1. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне размера на основните месечни работни заплати на Кмет на Община Главиница и кметове на кметства в Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Изменение на чл.18, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС - Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Отменяне на Наредба № 25 /приета с решение №34, протокол №5/17.02.2012 год./ за управление на горските територии на община Главиница и приемане на нова Наредба за управление на горските територии на община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Главиница 2017 – 2020 год.
21 Feb 2017 от Администрация

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница кани всички животновъди на публично обсъждане на проект на „Списък на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” собстевност на Община Главиница за индивидуално ползване”, съгласно чл.37и, ал.3 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи. В тази връзка ръководството на община Главиница Ви кани на обсъждане на 17.02.2017г. /петък/ от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.
Проектът на „Списъка на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” собстевност на Община Главиница за индивидуално ползване” е публикуван на интернет страницата на общината www.glavinitsa.bg.

Свали проект->2017_02_proekt_pasi6ta_za_sayta_ip.pdf

Правила за ползване на общинските имоти с НТП "Пасище, мера"

<Разгледай правилата>
03 Feb 2017 от Общинска администрация


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


1-МОТИВИ към проект за изменение на правилник
- 2017_02_motivi_pravilnik_obs.doc

2-Проект - за изменение на правилник
- 2017_02_izmenenie_pravilnik_obs.doc
02 Feb 2017 от Общинска администрация


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Главиница ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
2017_02_Konkurs_ne_na_alkohola.jpg
01 Feb 2017 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Програмата за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагане на националното законодателство за отпадъците на територията на община Главиница. Тя е разработена на основание изискванията на чл. 52 от ЗУО, в съответствие с методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, както и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО). Общинската програма е разработена за периода 2017 – 2020 г., който съвпада с периода на действие на НПУО.

1-МОТИВИ към проект на Програма
- 2017_01_27_Motivi_Proekt_programa_upravl_otpadaci.pdf

2-Проект - на Програма за управление на отпадъците
- 2017_01_27_Proekt_programa_upravl_otpadaci.pdf
27 Jan 2017 от Общинска администрация


Събраните средства от дарителската кампания за подпомагане на пострадалите семейства от трагичния инцидент с влаковата композиция в село Хитрини са преведен в дарителската сметка на Община Хитрино
Уважаеми жители на Община Главиница,

Уведомявам Ви, че събраните средства от дарителската кампания за подпомагане на пострадалите семейства от трагичния инцидент с влаковата композиция в село Хитрини са преведени в дарителската сметка на Община Хитрино.
От свое име и от името на кмета на Община Хитрино Ви поднасям сърдечни благодарности.
Пожелавам да запазим тази добрина и солидарност в сърцата си и се надявам да не се случват повече подобни инциденти.

Кмет на Община Главиница: ………п/п……..
Неждет Джевдет

Платежно -> 2017_01_27_plаtejno_hitrino.pdf
27 Jan 2017 от Общинска администрация


ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноз
ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2017_01_26_motivi_proekt_naredba_byudjet.pdf

2-Проект - на Наредба
- 2017_01_26_proekt_za_izmenenie_naredba_byudjet.pdf
26 Jan 2017 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2017 год. /петък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 14:00 часа.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
1. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна наименованието на социалните услуги на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Главиница за 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
5. Разглеждане на докладна записка относно: Оптимизация на мрежата от Детските градини на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
23 Jan 2017 от Администрация

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2017_01_23_motivi_proekt_naredba_gori.pdf

2-Проект - на Наредба
- 2017_01_23_proekt_naredba_gori.pdf
23 Jan 2017 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0099 / 19.01.2017 год. гр.Главиница

ЗАПОВЕД № 0099 / 19.01.2017 год.  гр.Главиница
           
В 1
4:30 ч. на 19.01.2017г. е нормализирана
обстановката в участъка с.Богданци – с.Косара, На основание чл.
51 ал.3 от Закона за защита при
бедствия и Протокол № 3 от 19.01.2017г. на Общинския щаб за 
изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия,
:
О Т М Е Н Я М:


1. ЧАСТИЧНОТО БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ обявено с моя Заповед № 0086 от
17.01.2017г., считано от 14:30часа на 19.01.2017г. в село Косара.


 


           
Настоящата заповед отменя моя Заповед № 0086 от 17.01.2017г. и №0093 от
18.01.2017г. Копие от заповедта да се изпрати до Областния управител на Област
Силистра и Министерството на вътрешните   работи.


                         


НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ    
п
/п    Кмет на Община Главиница

 

19 Jan 2017 от Общинска администрация


ОТМЯНА - Частично бедствено положение в Община Главиница
ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали заповед от ТУК->2017_01_zapoved_otmyana_bedstveno.PDF
19 Jan 2017 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация