За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Бизнес

 

Структуроопределящи фирми в региона - профил

 

     Основните производствени фондове и предприятия на община Главиница са разположени в 16 населени места. Основният икономически потенциал, производствени складове, транспортни и др. структури са разположени в гр.Главиница. По-голямата част от съществуващите цехове са закрити, сградният фонд и оборудването на някои от тях са вече продадени.


      В Община Главиница функционира промишлен предприятие – “Стройтехника” АД. По брой заети лица и обем произвеждана продукция може да се причисли към категорията “Малки и средни предприятия”.“Стройтехника” АД е акционерно дружество с двустепенна форма на управление, управлявано от Надзорен съвет и Управителен съвет. Акционери са: “Добруджа холдинг” АД, “Главиницаинвест” АД, Министерство на промишлеността, “Еврохолд” АД и физически лица. “Стройтехника” АД е лидер в производството на въздушни, бутални компресори, връзки за тръбно скеле /жабки/ и варогасилки в Република България. На базата на наши и вносни компресорни възли /агрегати/ се произвежда широка гама от компресорни уредби с производителност от 245 до 2340 l / min, с максимално налягане 15 bar ; връзки за тръбно скеле; варогасилки – ВТ-2; контейнери за смет с вместимост 3м3 и 4м3; отоплителни печки тип “Чудо” и “Камина”; производство на търговски маси. Производствената структура на дружеството се състои от пет производствени участъка: разкроечен, пресов, механичен, заварочен, монтажен. Компресорните уредби са предназначени за производството на сгъстен въздух, с определено налягане. Те намират приложение в промишлените предприятия, строителни обекти, автосервизи, ремонтни бази, за задвижване на пневматичи машини, прибори и съоръжения. Конструирани са така, че да задоволят разнообразните изисквания на различните потребители. Гамата компресори включва модели – подвижни и стационарни, с или без въздухосборник. Технологичният участък за производство на връзки за тръбно скеле е пуснат в експлоатация през 1970 година, като след това са направени разширения, подобрения и реконструкции. Годишния капацитет за производство на връзки за тръбно скеле е 100 000 броя. Натоварването на технологичния участък за производство на връзки за тръбно скеле е 30 % . При допълнителна потребност съществува възможност за увеличаване на производство. Дружеството води активна иновационна политика, основана на внедряването на нови продукти с по-високо качество. Предимство при провеждането на тази политика е наличието на собствен потенциал за разработка на нови продукти. Иновационната и маркетингова политика на дружеството на вътрешния пазар е насочена към запазване и разширяване на традиционната пазарна ниша: продукти с добро качество, които се продават на умерени цени.       Общата численост на персонала на “Стройтехника” АД е 40 човека. Съществува възможност за увеличаване на числения състав на дружеството, пропорционално и на произвежданите изделия. Дружеството е разположено на 80 дка площ, от които 10 дка е закрита. Съществува възможност чрез преструктуриране на машинния парк и производството да се освободи 3 дка закрита площ. Продукцията на “Стройтехника” АД е ориентирана както за вътрешния, така и за външния пазар. Ръководството на дружеството оперативно прилага стратегия за навлизане на пазарите на Турция и Македония и други страни на Балканите, предстои разкриване на представителство в Република Турция .
    "Първи май" АД има производствена дейност. Дружеството произвежда мебели, оградни мрежи, спортни мрежи, китеници, промишлени стоки. Също така извършва и дърводелски, коларо-железарски, шлосерски и др. услуги.

     "Старт 97" ООД гр.Главиница има производствена дейност в областта на хляба и хлебните продукти.
     ПК "Агрострой-94" гр.Главиница се занимава с бетонови и варови разтвори.
      "Аполо-33" ООД  гр.Главиница  произвежда сирене.
     ЕТ "Сяров" гр.Главиница има производствена дейност в областта на мебелите: маси, столове, къщички за кучета, кошници и др. от ракита.
      ЕТ "Прима-Веселин Василев" с.Зафирово  се занимава с хлебопроизводство.
     ЕТ "Класис" с.Калугерене извършва производствена дейност на хляб и сирене.
 
      В момента не функционират редица бивши предприятия: Дървопреработвателна и фабрика за зеленчукови и плодови консерви. Тъй като общината е с преобладаващо земеделска насоченост, подходящи за изграждане са малки предприятия на хранително – вкусовата промишленост. На територията на общината има стотици декари с кайсиеви насаждения и лозови масиви.