За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

ОБЩИНА  --  ГЛАВИНИЦА

Адрес: ул. „Витоша” 46 – Втори административен блок, ет.1


ОТДЕЛ “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

СТАЯ  1   -  Приемане на данъчни декларации, издаване на данъчни оценки и удостоверения

СТАЯ  2   -  Каса и счетоводство, телефон – 08636 / 21 52

СТАЯ  3   -  Началник, телефон – 21 52

 

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касите на общината, находящи се гр.Главиница, Административен блок № 2, ул.”Витоша” № 46, стая № 2
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
4. чрез Интернет.
5. ПОС терминал

 

Бюджетна сметка за приходите (Местни данъци и такси)

 

 

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12. 2016 г.:


Обслужваща банка :

Централна Кооперативна Банка АД - клон Силистра

IBAN BG12 CECB 9790 8447 8356 00

BIC CECBBGSF


Вид плащане:
442100 - Данък върху недвижими имоти
442300- Данък върху превозни средства
442400 - Такса битови отпадъци
442500- Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин
441400 - Патентен данък
448007 - Административни услуги
448013 - Такса за притежаване на куче

 

 

 


 

За издаване на данъчна оценка на имот (или земеделски земи) се подава:

 

1. Молба – подадена от собственика на имота или от наследника ако имота е наследствен, или от упълномощено лице чрез копие от нотариално заверено пълномощно.

2. За данъчна оценка на земеделски земи (ниви) се подава и удостоворение за отстояние на земеделска земя издадено от поземлената комисия.

3. Ако имота е наследствен се представя и удостоворение за наследниците.

4. Срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота е :

4.1. до 14 дни – заплаща се такса от 5 лв;

4.2. до 7 дни - заплаща се такса от 10лв;

4.3. до 1 час - заплаща се такса от 15 лв.

За да се издаде Удостоверение за данъчна оценка собствениците или наследниците не трябва да имат данъчни задължения.

МОЛБАТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ ! СТАЯ – 1


 

При закупен недвижим имот (без земеделски земи) следва в срок до 2 месеца да се подаде декларация по чл.14 от ЗМДТ.


Декларацията се подава от:

1. Собственика на имота (купувача или новия собственик) или от упълномощено лице срещу пълномщно.

2. Наследник, ако имота е наследствен, като се представи удостоверение за наследниците на наследодателя на имота.

     При подаване на декларацията по чл.14 ал.1 от ЗМДТ следва да се приложи и фотокопие от нотариалния акт за собственост на имота или удостоверение за наследниците от наследодателя на имота (ако имота е наследствен)

   Преди да се подаде декларацията служебното каре в самата декларация се попълва и заверява от техническа служба при Община Главиница.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ ! СТАЯ – 1

 


 

При деклариране на закупено МПС следва да се подадат следните документи:

 

1. Декларация по чл. 54 ал.1 от ЗМДТ

2. Договор за закупен автомобил (МПС)

3. Митническа декларация, ако има такава

4. Удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издадено от застрахователна компания).

5. Квитанция за платен местен данък 3 % от застрахователната стойност

6. Квитанция за платен Данък МПС - ако има такава.

7. Удостоверение за наследници – ако МПС е наследствено.

    Декларация по чл.54 се подава по постоянен адрес на собственика на МПС в срок до 2 месеца от закупуването му.

Декларация се подава от собственика или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно (Документите могат да бъдат и фотокопирани)

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА С ВСИЧКИ ПОПЪЛНЕНИ РЕКВИЗИТИ ! СТАЯ – 1


 

*От НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

 

.................................................................

Такса за битови отпадъци

 

Чл.14 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоражения на битовите отпадъци, както и за поддържането на екологичната чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения поддържане на чистота.

Чл.15 Таксата се заплаща от:

 1. Собственика на имота;
 2. Ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
 3. Концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.
Чл.16 Таксата се определя в годишен размер с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка, включваща необходимите разходи за :
 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоражения за обезвреждането им;
 3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторитг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоражения за обезвреждане на битови отпадъци;
 4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.17 (1)Таксата може да се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината за която се дължи.

(2) На платилите на цялата вноска до 31.03 в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3)За пресрочили вноски се заплаща лихва съгласно БНБ.

 

…………………………………………………………………………

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл.19(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са Общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата.

(3) Таксите по ал.1 се определят, както следва:

1.Такса за ползване на пазари с цел търговия.

 

Вид услуга

Мярка

Такса /лв./ без ДДС

1

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция:

а/ централен общински пазар

-местни производители

-други

б/ запазено място

 

 

 

м 2 на ден

м 2 на ден

м 2 на месец

 

 

 

1,00

1,50

10,00

2

За ползване с цел търговия с промишлени стоки:

а/ централен общински пазар

б/ запазено място

 

 

м 2 на ден

м 2 на месец

 

 

1,50

10,00

3

За продажба от товарен автомобил:

а/ централен общински пазар

 

лев на ден

 

8,00

4

За продажба от лек автомобил:

а/ централен общински пазар

 

лев на ден

 

5,00

2.Такси за места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки.

 

Населено място

Мярка

Такса /лв./ без ДДС

1

Гр. Главиница

м 2 на ден

1,50

2

Други населени места

м 2 на ден

1,50

 

3.Такси за места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и други увеселителни игри.

Населено място

Мярка

Такса /лв./ без ДДС

1

гр. Главиница

м 2 на ден

2,00

2

Други населени места

м 2 на ден

1,00

 

4.Временно установяващи се търговци – 6,00 лв. на ден.

 

…………………………………………………………………………………

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 

Чл.23 За ползване на детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси в размера,определен с Тарифата по тази Наредба, в зависимост от броя на дните в които е ползвано детското заведение.

1. За целодневни детски градини – 30,00 лв.;

2. За полудневни детски градини – 10,00 лв.;

Чл.24 Таксата за детски градини се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. Деца с един родител .

2. Деца, чийто родители са редовни студенти.

3. Деца на самотен родител.

4. Второто дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината.

5. Деца ,чиито родители ползват месечни социални помощи по смисъла на Закона за социално подпомагане.

6. Когато децата са повече от две от едно семейство,таксата за трето,четвърто и всяко следващо дете се заплаща с 50% намаление.

7. Деца близнаци- всеки един от близнаците заплаща по 50 % от таксата.

……………………………………………………………………………………..

 

Чл.46 Такси за ползване на лечебни растения – за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти, собственост на община Главиница се заплащат такси в размер определен съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения, както следва:

 

 

по

ред

Наименование

Мярка

Такса

/лв./

I .

Билки /в сурово състояние/

 

 

1.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

 

кг.

 

0,09

 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг.

0,07

 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг.

0,02

 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг.

0,01

 

- други

кг.

0,03

2.

Листа

 

 

 

- мечо грозде

кг.

0,08

 

- боровинка червена и черна, лудо биле

кг.

0,04

 

- бръшлян, чобанка

кг.

0,03

 

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг.

0,02

 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг.

0,01

 

- други

кг.

0,03

3.

Стръкове

 

 

 

- блатно кокиче

кг.

0,10

 

- горицвет, лазаркиня

кг.

0,08

 

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг.

0,05

 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг.

0,04

 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг.

0,03

 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче черно, пчелник, равнец бял

кг.

0,02

 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокрещ, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг.

0,01

 

- други

кг.

0,03

4.

Цветове

 

 

 

- липа

кг.

0, 09

 

- божур, иглика

кг.

0,05

 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг.

0,03

 

- акация бяла, бъз

кг.

0,02

 

- вратига, глог, равнец бял

кг.

0,01

 

- други

кг.

0,03

5.

Плодове

 

 

 

- боровинка червена и черна, хвойна червена

кг.

0,1 3

 

- хвойна сибирска

кг.

0, 09

 

- кисел трън, къпина, малина

кг.

0,04

 

- бъз, глог, конски кестен, киселица

кг.

0,02

 

- бъзак, трънка

кг.

0,01

 

- други

кг.

0,03

6.

Семена

 

 

 

- есенен минзухар

кг.

0,1 3

 

- други

кг.

0,08

7.

Пъпки

 

 

 

- странични борови връхчета

кг.

0,1 3

 

- бяла бреза, черна топола

кг.

0, 09

 

- други

кг.

0,08

8.

Кори

 

 

 

- мъждрян, ясен

кг.

0, 18

 

- зърнастец, кисел трън, леска

кг.

0, 09

 

- върба

кг.

0,05

 

- дъб

кг.

0,03

 

- бреза

кг.

0,02

 

- други

кг.

0,03

9.

Лишеи

 

 

 

- исландски

кг.

0, 09

10.

Водорасли

кг.

0,03

II .

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

 

 

1.

От защитени лечебни растения

 

 

 

- плодове

100 г.

18 ,00

 

- семена

100 г.

45 ,00

 

- резници

бр.

1 , 8 0

2.

От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

 

 

 

- луковици, грудки, коренища

бр.

0 , 9 0

 

- плодове

100 г.

4 , 5 0

 

- семена

100 г.

9 ,00

 

- резници

бр.

0, 4 5

3.

От други лечебни растения

 

 

 

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на опасните

бр.

0,0 9

 

- лук /всички видове/, перуника /всички видове/

бр.

0, 18

 

- ботурче есенно /есенна циклама/

бр.

0 , 9 0

 

- плодове

100 г.

1 , 8 0

 

- семена

100 г.

4 , 5 0

 

- резници

бр.

0,0 9

 

РАЗДЕЛ VІ

 

Такси за надгробни места

 

Чл.47 (1) За ползване на гробни места, такса не се заплаща.

(2) За ползване на превоз за погребения осигурен от Общината се заплаща такса в размер на 20.00 лв.

 

 

Чл.50 (1) Услугите, предоставени от общината могат да бъдат:

 • обикновена;
 • бърза;
 • експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

 • обикновена – в рамките до 5 работни дни;
 • бърза – в рамките на 1 работен ден;
 • експресна – в рамките на 2 часа.

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл.45 и за плащане на цената на съответния вид услуга.

(4)Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5)Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – със 100 %.

 

……………………………………………………………………………………

 

Чл.54 Общинският съвет определя следните услуги и цени за тях, както следва:

 

Вид услуга

Мярка

Цена/лв.

 

Такса за ползване на интернет - услуга

лв./час

1,50

 

 

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ БКС – посочените цени са без ДДС

 

 

1.

ТК – 80 “Беларус”

лв./час

20 ,00

2.

ЮМЗ

лв./час

20,00

3.

ГАЗ – 53 А

лв./км

2,00

4.

Комбиниран багер – товарач „КЕЙС-580- G ”:

- за вътрешни услуги

- за външни услуги

 

лв./час

лв./час

 

25,00

30,00

5.

АТС

лв./час

120,00

6.

ШАСИ

лв./час

4,00

7.

ГАЗ – 53 Д

лв./км

2,00

8.

Щил /храсторез/

- вътр. услуги

- външни

лв./час

 

7,33

10,00

9.

Дърворезачка

лв./м 3

3,00

10.

Мултикар

лв./км

1,00

11.

УАЗ – линейка:

-за спешни случаи

-за други услуги

 

 

лв./км

 

Безплатно

0,80

12.

Роторна косачка

лв./ дка

4,50

 

 

 

 

 

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Мярка

Цена/лв.

1.

Подготовка на ученици за конкурсни изпити с прием след 7 клас и след завършено средно образование за 1 лекторски час

 

лв./час

 

0,70

2.

Копирни услуги за страница

- едностранно

- двустранно

 

лв./стр.

0,20

0,30

3.

Издаване на дубликат на диплом/препис,копие/свидетелство и удостоверение за завършено образование и клас:

 • за завършен клас;
 • за основно образование
 • за средно образование

 

 

 

 

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр .

 

 

 

 

3,00лв.

7,00лв.

15,00лв.

4.

Цена на тръжна документация за отдаване поднаем

 

30,00лв

5.

Наем зала

лв./час

5,00 лв.

6.

Издаване на удостоверения:

-за данъчни декларации

-за заем

-за степендии и общежитие

-други

 

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

лв./бр.

 

1,50 лв.

1,50 лв.

1,50 лв.

1,50 лв.

7.

Изготвяне на образец УП-2

лв/бр.

3,00лв.

8.

Изготвяне на образец УП-3

лв/бр.

3,00лв.

9.

Служебни бележки - разни

лв/бр.

1,50 лв.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.55 За неплатена такса на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 200 лв., а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв.

Чл.56 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

Чл.57 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА:

*НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница*

 

*НАРЕДБА № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ*

 

*ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ*