За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
ЕКОЛОГИЯ

Замърсяване на въздуха

          Качеството на атмосферния въздух се характеризира от работещата промишленост и транспорта. Влиянието на работещата промишленост е незначително. Замърсяванията със сероводород, фенол и прах са характерни замърсители от транспортни средства и от отопление на твърдо гориво през зимния период. В района на сметищата замърсяването на въздуха е от химическото взаимодействие на изхвърлените отпадъци и тяхното гниене.

     Среднодневните стойности на замърсителите са както следва:

 Озон – 27 % от ПДК средно на ден;
  SO2 – 13 % от ПДК средно на ден;
  NO – 1 % от ПДК средно на ден;
  NO2 – 4 % от ПДК средно на ден.

            Максимално измерените им стойности, също са под ПДК м.е., с изключение на серния диоксид /превишение 1,02 пъти/, азотен диоксид – 12,5 %. Замърсяването с въглероден оксид е незначително, а концентрацията на фенол е 7 % от ПДК. Значителни колебания се забелязват в съдържанието на метанови въглеводороди в атмосферния въздух, докато при неметановите, такава тенденция не се проявява. Техните стойности, сравнени с нормите за работна среда, тъй като липсва регламентиране за населените места, са незначителни.
            Поддръжката на паркове и градини, както и на зелени площи в населените места на територията на община Главиница, създава благоприятна жизнена среда и е ефективен начин за намаляване на замърсяването на въздуха.

   Замърсяване на водните ресурси

            В град Главиница има изградена частична канализация за отпадни битови води, в която са включени обществено – административни и жилищни сгради. Битовите води без пречистване се отвеждат в края на населеното място в сухо безоточно дере. Последният участък заедно с не действащи съоръжения (септична яма и попивни кладенци) се намират в частни парцели. Разливащите води замърсяват околната среда. Те са потенциален замърсител на подпочвени води, които се ползват за водовземане на град Главиница. Кладенците за питейно – битово водоснабдяване са на около 2 километра от сегашното заустване на битово – фекалните води. Заустването, което е в близост до жилищна зона, създава здравен риск за населението. Поради невъзможност водите да се поемат от земните пластове, довеждащия канал е с водно ниво, непозволяващо по–нататъшното приемане на отпадните води.
            Основната цел е да се изгради ПСОВ – град Главиница с което ще се реши актуалния екологичен проблем на града.През 2003 година община Главиница е кандидатствала пред ПУДООС – град София за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждане на ПСОВ в град Главиница.
            Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от недостатъчно развитата канализационна мрежа.
            Необходимо е въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци, включително и на отпадъци от опаковки.

   Проблеми свързани с животновъдството

           Животинските отпадъци, които съпътстват общия поток твърди битови отпадъци, и наличието на активна животновъдна и селскостопанска дейност предполагат ефективност при оползотворяване на органичните отпадъци. Това може да се осъществи чрез съоръжения за компостиране, получаване и използване на биогаз. Торовите маси от животновъдството, често се изхвърлят на нерегламентирани места и това е предпоставка за образуване на нерегламентирани сметища извън и в населените места.

   Твърди отпадаци-състав

            На територията на Общината се образуват различни видове отпадъци. Мотивиращи фактори се явяват разположението на населените места, броят на населението в тях, както и дейността на населението като функция при образуване на ТБО. Количествената и качествената характеристика на ТБО зависи от мястото на генериране, от стандарта на живот на населението, неговата култура, степен на благоустрояване, начин на отопление на сградите и жилищата и така нататък.
     Съгласно направените разработки от “Баугрунд – институт” град София, за интегриране на отпадъците в община Главиница, средната норма на натрупване може да се определи на 108 – 115 кг. на жител годишно. Съставът на отпадъците е както следва: кухненски – 30 – 40 %, хартия – 8 %, пластмаси – 6 – 7 %, стъкло – 7 – 8 %, строителни отпадъци – 2 – 5 % и градински отпадъци – 1 – 7 %. Строителните отпадъци се формират основно от реконструкция и ремонт на сгради и пътища.

 Замърсяване на почви

            Замърсяването на почвата обикновено е в резултат от наднормената употреба на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов отпадък от животновъдството и от битови отпадъци. За територията на общината не са констатирани висока степен на замърсяване на почвата, което е гаранция за екологично чиста селскостопанска продукция.

 Радиационен фон

            Радиационния фон се измерва ежедневно от дежурните по “Общински съвет по сигурност” в община Главиница. Той има нормална стойност 0,02 mR/ h. При евентуално повишаване на радиационния фон, те се обаждат на дежурния в “Областния съвет по сигурност” в град Силистра.

   Брой сметища и обща оценка

            Всички населени места на територията на община Главиница имат собствени сметищни площадки – 23 на брой.

 Обща оценка

            Община Главиница се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма крупни промишлени обекти които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата.