За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.12.2015 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Полагане на клетва на Общински съветник
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2016 год.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Актуализация на поименния списък за капиталови разходи.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства.
28 Nov 2015 от Администрация

Покана за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на Община Главиница за 2016 година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Главиница организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2016г.
Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015г. (петък) от 16,00 часа в Заседателната зала на общинския съвет (IV етаж).
Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове на кметства, да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2016 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

1- Проект за бюджет 2016 на Община Главиница:2016_proekt_budjet.pdf

2- Проект за приходи:2016_proekt_prihodi.pdf
17 Nov 2015 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на Община Главиница
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на Община Главиница

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за изменеие и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на Община Главиница
на e-mail: obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на Община Главиница

1. Причини, които налагат приемането:
Настъпили промени в нормативната уредба. Писмо на Министъра на вътрешните работи №812100-23544/05.07.2015Г. и Постановление на Районна прокуратура гр.Тутракан от 01.10.2015г.
2. Целите, които се поставят:
.........

Свали мотиви от ТУК->motivi_kam_Naredba_N_1_11_2015.doc
05 Nov 2015 от Общинска администрация


ОБЯВА
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали обява от тук->
Obiava_Targ_Prod_Malomerni_Listec_Nov_Targ_333.pdf
19 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:

Свали обява от тук->
OBIAVA_Targ_NAEM_Izost_Kaisieva_Zafirovo_Meri_DRahovo_2015.pdf
19 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А КОНКУРС
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А

КОНКУРС
, открит със заповед № 1676 /30.09.2015г. на вр.и.д. кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 30.10.2015год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
3.1 . Съотношение 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно
удостоверение, издадено от БАБХ.
3.2 . Съотношение 1:10 на броя на регистрираните овце, съгласно
удостоверение, издадено от БАБХ.
4. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2015 год. от 14,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
...........................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->ObiavaSvobZemiJivotnovadi2015_2019.pdf
02 Oct 2015 от Общинска администрация


ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: Помещение с площ 15кв.м., обособена част от сграда „Старо училище”, находяща се в с.Падина община Главиница. Помещението обект на търга да се ползва съобразно предназначението му за млекосъбирателен пункт.
Търгът да се проведе на 05.11.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 48,00лв. (3,20лв./кв.м.)
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 04.11.2015г.
Цената на комплект тръжна документация в размер на 10,00лв. се заплаща в касата
на общината до 16.00часа на 04.11.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 04.11.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 04.11.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 12.11.2015г. при същите условия.
02 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали файл от
ТУК
->Obiava_Targ_Prod_Loze_Zafirovo_Kolarovo_2015.pdf
02 Oct 2015 от Общинска администрация


Програма по повод празника на град Главиница
N_Ch_Glavinitsa_01_10_2015.jpg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ - 1940 Г."
ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, УЛ. "ВИТОША " № 43
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ: 0887808293; 0893649666;0893649668
02 Oct 2015 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №50 / 23.09.2015г.
01 Oct 2015 от Общинска администрация


Заповед №1647 / 29.09.2015
MestIzb2015_Z1647_0929.jpg
29 Sep 2015 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
MestIzb2015_saobshtenie0929.jpg
29 Sep 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация