За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: Помещение с площ 15кв.м., обособена част от сграда „Старо училище”, находяща се в с.Падина община Главиница. Помещението обект на търга да се ползва съобразно предназначението му за млекосъбирателен пункт.
Търгът да се проведе на 05.11.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 48,00лв. (3,20лв./кв.м.)
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 04.11.2015г.
Цената на комплект тръжна документация в размер на 10,00лв. се заплаща в касата
на общината до 16.00часа на 04.11.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 04.11.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 04.11.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 12.11.2015г. при същите условия.
02 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали файл от
ТУК
->Obiava_Targ_Prod_Loze_Zafirovo_Kolarovo_2015.pdf
02 Oct 2015 от Общинска администрация


Програма по повод празника на град Главиница
N_Ch_Glavinitsa_01_10_2015.jpg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ - 1940 Г."
ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, УЛ. "ВИТОША " № 43
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ: 0887808293; 0893649666;0893649668
02 Oct 2015 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №50 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №50 / 23.09.2015г.
01 Oct 2015 от Общинска администрация


Заповед №1647 / 29.09.2015
MestIzb2015_Z1647_0929.jpg
29 Sep 2015 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
MestIzb2015_saobshtenie0929.jpg
29 Sep 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.09.2015 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.09.2015 год. /сряда/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имоти в с.Калугерене, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Продажба на маломерни земеделски земи – общинска собственост в землищата на с. Зафирово, Коларово и Калугерене, общ. Главиница. .....
17 Sep 2015 от Администрация

УВЕДОМЛЕНИЕ
MestIzb2015_uvedomlenie2.jpg

Свали уведомление от ТУК->MestIzb2015_uvedomlenie2.pdf
16 Sep 2015 от Общинска администрация


Уведомление
MestIzb2015_uvedomlenie1.jpg

Свали УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ТУК->MestIzb2015_uvedomlenie1.PDF
16 Sep 2015 от Общинска администрация


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА:

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за нова "Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.“ на e-mail:obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на "Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.“

1. Причините, които налагат приемането:
Настоящата Наредба №13 за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества е приета с Решение № Решение № 144 от 23.12.2004 год. на ОбС-Главиница на основание чл.2, ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./, т.е на отпаднало нормативно основание. Досега редът за упражняване правата на собственост на Община Главиница върху общинската част от капитала на търговските дружества е осъществяван съгласно утвърден от ОбС вътрешен акт, който не е актуализиран в съответствие с измененията на законодателството в тази област.
При приключилият одит на Сметна палата на РБ за съответствие при
финансовото управление на Община Главиница за периода 01.01.2013г.до 31.12.2013г. имаме препоръка - да се предприемат действия за внасяне на предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Главиница от капитала на търговските дружества с оглед привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 51, 51а и 51б от Закона за общинската собственост. По своя характер препоръчаните промени са съществени и значителни на брой, обхващат голяма част от приложно поле на наредбата, поради което се налага приемането на нова наредба.
2. Целите, които се поставят:
......................................

Свали файл от тук->motivi_kam_Naredba_za_targ_drujestva.pdf
11 Sep 2015 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за изменеие на Наредба №22 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница
на e-mail:obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за изменение Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница.

1. Причини, които налагат приемането:
Настъпили промени в нормативната уредба – Глава девета от ЗОС Административно-наказателни разпоредби е отменена - ДВ бр.54 от 2008г. Препоръки в резултат на одитен доклад на СП.
2. Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие със законовите изисквания и актуализиране на наредбата.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- повишаване на качеството на прилаганите услуги;
- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона;
-привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, предлагам следните изменения и допълнания на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница ,приета с Решение № 362/31.03.2011г. :

Отменят Глава седма „Административно – наказателни разпоредби“
11 Sep 2015 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за изменеие и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на e-mail: obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Главиница.
1. Причини, които налагат приемането:
Настъпили промени в нормативната уредба. Препоръки в резултат на одитен доклад на СП.
2. Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие със законовите изисквания и актуализиране на наредбата.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- повишаване на качеството на прилаганите услуги;
- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона;
-привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК предлагам следните изменения и допълнения на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, приета с Решение № 116/30.10.2008г., изменена и допълнене с Решение № 359/31.03.2011г. :

В Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница се добавят нови алинеи със следните текстове:

В чл.1 :
„ал. (2) нова - Общинският съвет определя имотите на територията на общината, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства и на кметски наместници. “
В чл.48 на Глава седма :
„ал. (2) нова – Кметовете на кметства и кметски наместници или определени от тях служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на търгове или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на района или кметството се извършва от кмета на общината.“

Разпоредителните отношения с общинския горски фонд и ОПФ са регламентирани в специални наредби /“Наредба №25 за управление на горските територии на община Главиница“ и Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти -земеделски земи от общинския поземлен фонд.
Това налага да бъдат отменени тези текстове, които ги касаят в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, както следва:

Отменят Глава осма „Управление на общинския горски фонд.“

Отменя Глава девета „Управление на земи от общински поземлен фонд и по чл.19 от ЗСПЗЗ.“

Отменя §1 от Допълнителни разпоредби
11 Sep 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация