За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.09.2015 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.09.2015 год. /сряда/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имоти в с.Калугерене, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Продажба на маломерни земеделски земи – общинска собственост в землищата на с. Зафирово, Коларово и Калугерене, общ. Главиница. .....
17 Sep 2015 от Администрация

УВЕДОМЛЕНИЕ
MestIzb2015_uvedomlenie2.jpg

Свали уведомление от ТУК->MestIzb2015_uvedomlenie2.pdf
16 Sep 2015 от Общинска администрация


Уведомление
MestIzb2015_uvedomlenie1.jpg

Свали УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ТУК->MestIzb2015_uvedomlenie1.PDF
16 Sep 2015 от Общинска администрация


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА:

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за нова "Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.“ на e-mail:obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на "Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.“

1. Причините, които налагат приемането:
Настоящата Наредба №13 за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества е приета с Решение № Решение № 144 от 23.12.2004 год. на ОбС-Главиница на основание чл.2, ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./, т.е на отпаднало нормативно основание. Досега редът за упражняване правата на собственост на Община Главиница върху общинската част от капитала на търговските дружества е осъществяван съгласно утвърден от ОбС вътрешен акт, който не е актуализиран в съответствие с измененията на законодателството в тази област.
При приключилият одит на Сметна палата на РБ за съответствие при
финансовото управление на Община Главиница за периода 01.01.2013г.до 31.12.2013г. имаме препоръка - да се предприемат действия за внасяне на предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Главиница от капитала на търговските дружества с оглед привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 51, 51а и 51б от Закона за общинската собственост. По своя характер препоръчаните промени са съществени и значителни на брой, обхващат голяма част от приложно поле на наредбата, поради което се налага приемането на нова наредба.
2. Целите, които се поставят:
......................................

Свали файл от тук->motivi_kam_Naredba_za_targ_drujestva.pdf
11 Sep 2015 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за изменеие на Наредба №22 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница
на e-mail:obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за изменение Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница.

1. Причини, които налагат приемането:
Настъпили промени в нормативната уредба – Глава девета от ЗОС Административно-наказателни разпоредби е отменена - ДВ бр.54 от 2008г. Препоръки в резултат на одитен доклад на СП.
2. Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие със законовите изисквания и актуализиране на наредбата.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- повишаване на качеството на прилаганите услуги;
- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона;
-привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, предлагам следните изменения и допълнания на Наредба №22 за условията и реза за установяване на жилищни нужди на граждани, на на станяване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница ,приета с Решение № 362/31.03.2011г. :

Отменят Глава седма „Административно – наказателни разпоредби“
11 Sep 2015 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за изменеие и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на e-mail: obsthina @ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Главиница.
1. Причини, които налагат приемането:
Настъпили промени в нормативната уредба. Препоръки в резултат на одитен доклад на СП.
2. Целите, които се поставят:
Постигане на съответствие със законовите изисквания и актуализиране на наредбата.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- повишаване на качеството на прилаганите услуги;
- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона;
-привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.8, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК предлагам следните изменения и допълнения на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, приета с Решение № 116/30.10.2008г., изменена и допълнене с Решение № 359/31.03.2011г. :

В Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница се добавят нови алинеи със следните текстове:

В чл.1 :
„ал. (2) нова - Общинският съвет определя имотите на територията на общината, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства и на кметски наместници. “
В чл.48 на Глава седма :
„ал. (2) нова – Кметовете на кметства и кметски наместници или определени от тях служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на търгове или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на района или кметството се извършва от кмета на общината.“

Разпоредителните отношения с общинския горски фонд и ОПФ са регламентирани в специални наредби /“Наредба №25 за управление на горските територии на община Главиница“ и Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти -земеделски земи от общинския поземлен фонд.
Това налага да бъдат отменени тези текстове, които ги касаят в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, както следва:

Отменят Глава осма „Управление на общинския горски фонд.“

Отменя Глава девета „Управление на земи от общински поземлен фонд и по чл.19 от ЗСПЗЗ.“

Отменя §1 от Допълнителни разпоредби
11 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
TargMalomerniSuhudol2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniListec2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniValkan2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.08.2015 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.08.2015 год. /понеделник/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2015 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор №348 от 19.06.2014 год. за реализация на проект „Ремонт и реконструкция на сграда на народно читалище Христо Ботев – 1940 и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница. .........
24 Aug 2015 от Администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

КОНКУРС, открит със заповед № 1334 /10.08.2015г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 31.08.2015год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
3.1 . Съотношение 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
3.2 . Съотношение 1:10 на броя на регистрираните овце, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
4. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2015 год. от 14,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 04.09.2015 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 04.09.2015 г.,., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 18.09.2015год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 17.09.2015 г. За участници, които не са се явявали на първия конкурс, документи се закупуват и подават в периода до 17.09.2015 г., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

СВАЛИ ОБЯВА и СПИСЪК ->obiava_spisak_zemi2015.doc
10 Aug 2015 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ-
СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница Ви уведомява, че е открила процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а", във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Законa за обществените поръчки с предмет: „"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00" за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи".

Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на интернет-страницата на Възложителя – „Профил на купувача”- http://sop.bg/glavinitsa-177/
07 Aug 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация