За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Частично бедствено положение в Община Главиница
ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали заповед от ТУК->2017_01_Bedstveno_Glavinitsa.PDF
17 Jan 2017 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.01.2017 год. /сряда/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Месут Алиш - Председател на Общински съвет
16 Jan 2017 от Администрация


Общинска администрация Главиница съобщава на заинтересованите лица, че е изготвена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Главиница
СЪОБЩАВА
На заинтересованите лица, че е изготвена информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
За изработване на Подробен устройствен план – план застрояване и парцеларен план /ПУП-ПЗ и ПП/ за промяна предназначението на поземлени имоти № 004157 и № 004158 в землището на село Сокол и създаване на устройствена основа за изграждане на гробищен парк за мюсюлмани
Документацията е на разположение в сградата на Общината („Витоша” №44), ет.3, ст.7 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение.
На основание чл.6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Главиница в определения 14-дневен срок.

От общинска администрация Главиница
29 Dec 2016 от Администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница


1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2016_motivi_proekt_naredba_11.doc

2-Проект - на Наредба
- 2016_proekt_Naredba_11_2017.doc
28 Dec 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017!!!
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017!!!

Кметът на Община Главиница г-н Неждет Джевдет
на основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищни настоятелства на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017Г.

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Главиница за 2017г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване условията на живот и услугите в община Главиница.
Бюджетът трябва да се състави с Вашето участие и в тази връзка ръководството на община Главиница Ви кани на обсъждане на 05.01.2017г. /четвъртък/ от 1600 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.
Проект на Бюджета на Община Главиница за 2017 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.glavinitsa.bg.

Неждет Джевдет
Кмет на община Главиница

СВАЛИ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ->2017_01_Proekt_budjet.rar
27 Dec 2016 от Общинска администрация


Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
Съобщение съгласно чл.62а

СЪОБЩЕНИЕ - >2016_12_saobsht_Baseinova_direkcia.pdf
19 Dec 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 15.12.2016 год. /четвъртък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.12.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2016 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне но годишния размер на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Наредба № …. за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
13 Dec 2016 от Администрация

П О К А Н А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

П О К А Н А


На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2017год., което ще се проведе на 28.12.2016г. (сряда) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА -> Proekt_godishna_prog_obsht_sobst_2017.pdf

06.12.2016г.
06 Dec 2016 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница кани на среща всички потенциални бенефициери и заинтересовани страни за представяне на програма за развитие на селските райони 2014 -2020. Програмата ще бъде представена от Областна служба съвети в земеделието Силистра. На 05.12.2016 г. (понеделник) от 13:30 часа в заседателната зала на община Главиница.
29 Nov 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
Проект на Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2016_11_motivi_proekt_naredba_.doc

2-Проект - на Наредба
- 2016_11_proekt_naredba_register_.docx
21 Nov 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
Проект на Наредба ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2016_motivi_proekt_naredba_32.doc

2-Проект - на Наредба
- 2016_proekt_Naredba_32.doc
21 Nov 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 11.11.2016 год. /петък/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Промяна вида собственост от публична в частна на общински имот №15031.501.1050 по кадастралния план на гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Учредяване безвъзмездно право на строеж.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Председател на Общински съвет - Месут Алиш
10 Nov 2016 от Администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация