За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
TargMalomerniSuhudol2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniListec2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniValkan2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.08.2015 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.08.2015 год. /понеделник/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Главиница към 30.06.2015 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор №348 от 19.06.2014 год. за реализация на проект „Ремонт и реконструкция на сграда на народно читалище Христо Ботев – 1940 и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница. .........
24 Aug 2015 от Администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

КОНКУРС, открит със заповед № 1334 /10.08.2015г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 31.08.2015год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
3.1 . Съотношение 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
3.2 . Съотношение 1:10 на броя на регистрираните овце, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
4. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2015 год. от 14,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 04.09.2015 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 04.09.2015 г.,., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 18.09.2015год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 17.09.2015 г. За участници, които не са се явявали на първия конкурс, документи се закупуват и подават в периода до 17.09.2015 г., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

СВАЛИ ОБЯВА и СПИСЪК ->obiava_spisak_zemi2015.doc
10 Aug 2015 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ-
СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница Ви уведомява, че е открила процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а", във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Законa за обществените поръчки с предмет: „"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00" за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи".

Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на интернет-страницата на Възложителя – „Профил на купувача”- http://sop.bg/glavinitsa-177/
07 Aug 2015 от Общинска администрация


Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:


• Урегулиран поземлен имот УПИ XVI-306 в кв.19 с площ 1531кв.м. по плана на
с.Суходол, общ.Главиница в размер на 3 258,00лв. без ДДС, / 3909,60лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 75,00лв. Данъчната оценка на имота е 3 049,80лв., съгласно удостоверение № 6902001042/18.06.2015г. от отдел «МДТ» при община Главиница;

Търгът да се проведе на 11.09.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 10.09.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 10.09.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 10.09.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.09.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 086362128
07 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1308 / 04.08.2015
zapovedN1308_04082015.jpg

Свали заповед от тук->zapovedN1308_04082015.pdf
05 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1307 / 03.08.2015 - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти.
З А П О В Е Д № 1307 03.08.2015г.


гр.Главиница


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Глава ІІ от Наредбата №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

З А П О В Я Д В А М


Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:

Свали ЗАПОВЕД от ТУК->ZAP_OtkrivTarg_У4ИЛИЩНИ_Zemi_2015.doc
.
05 Aug 2015 от Общинска администрация


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Главиница – бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2014 кани всички заинтересовани страни на пресконференция за представяне на проект „Съвременна и компетентна администрация на община Главиница”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-108/12.08.2014 год.
Събитието ще се проведе на 12.08.2015 год. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница ет. 2.
Пресконференцията е за реализираните дейности по проекта, чиято основна цел е подобряване на ефективността на работа в общината чрез провеждане на специализирани обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на общинските служители.
Проекта се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
05 Aug 2015 от Администрация


Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон”
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон” с площ 80,00кв., обособена част от сграда „Училище” , със ЗП - 1382,72кв.м., построена в имот № 501 по плана на с.Черногор, общ.Главиница. АОС № 167/12.2.2001г.
Помещението ще се ползва съобразно предназначението му за склад за съхранение на селскостопанска продукция.
Търгът да се проведе на 04.09.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от годишната цена в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на общината BG 07IORT80473360005500, всеки работен ден до16,00часа на 03.09.2015г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 03.09.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 03.09.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 03.09.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 11.09.2015г. при същите условия.
01 Aug 2015 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1239 / 22.07.2015 r.
8mi_mart_2011.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК->ZapovedN1239_2015g.pdf
24 Jul 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация