За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:


• Урегулиран поземлен имот УПИ XVI-306 в кв.19 с площ 1531кв.м. по плана на
с.Суходол, общ.Главиница в размер на 3 258,00лв. без ДДС, / 3909,60лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 75,00лв. Данъчната оценка на имота е 3 049,80лв., съгласно удостоверение № 6902001042/18.06.2015г. от отдел «МДТ» при община Главиница;

Търгът да се проведе на 11.09.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 10.09.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 10.09.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 10.09.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.09.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 086362128
07 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1308 / 04.08.2015
zapovedN1308_04082015.jpg

Свали заповед от тук->zapovedN1308_04082015.pdf
05 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1307 / 03.08.2015 - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти.
З А П О В Е Д № 1307 03.08.2015г.


гр.Главиница


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Глава ІІ от Наредбата №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

З А П О В Я Д В А М


Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:

Свали ЗАПОВЕД от ТУК->ZAP_OtkrivTarg_У4ИЛИЩНИ_Zemi_2015.doc
.
05 Aug 2015 от Общинска администрация


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Главиница – бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2014 кани всички заинтересовани страни на пресконференция за представяне на проект „Съвременна и компетентна администрация на община Главиница”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-108/12.08.2014 год.
Събитието ще се проведе на 12.08.2015 год. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница ет. 2.
Пресконференцията е за реализираните дейности по проекта, чиято основна цел е подобряване на ефективността на работа в общината чрез провеждане на специализирани обучения за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на общинските служители.
Проекта се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
05 Aug 2015 от Администрация


Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон”
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон” с площ 80,00кв., обособена част от сграда „Училище” , със ЗП - 1382,72кв.м., построена в имот № 501 по плана на с.Черногор, общ.Главиница. АОС № 167/12.2.2001г.
Помещението ще се ползва съобразно предназначението му за склад за съхранение на селскостопанска продукция.
Търгът да се проведе на 04.09.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от годишната цена в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на общината BG 07IORT80473360005500, всеки работен ден до16,00часа на 03.09.2015г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 03.09.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 03.09.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 03.09.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 11.09.2015г. при същите условия.
01 Aug 2015 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1239 / 22.07.2015 r.
8mi_mart_2011.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК->ZapovedN1239_2015g.pdf
24 Jul 2015 от Общинска администрация


Заповед № 1216/20.07.2015 г. - процедура за добив на маркирана на корен дървесина
З А П О В Е Д № 1216
гр. Главиница, 20.07.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 351/27.11.2014 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от горските територии на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:
................................

СВАЛИ ЗАПОВЕД->zapovedN1216_20_07_sech2015.pdf
СВАЛИ Заглавна->zapovedN1216_20_07_sech2015_zaglavna.doc
СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ->zapovedN1216_20_07_sech2015_DOK.rar
.
22 Jul 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.07.2015 год. /вторник/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.07.2015 год. /сряда/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Главиница за учебната 2015/2016 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2015/2016 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба за търговска дейност на територията на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за възмездно придобиване на собственост върху поземлен имот №208, кв.22 по плана на с. Подлес за разрешение на гробищен парк.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІ-306, в кв. 19 по плана на с. Суходол, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
7. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за дарение на урегулиран поземлен имот с площ 2140 кв.м., съставляващ УПИ ІІ-414, кв. 1 по плана на с. Стефан Караджа, общ. Главиница на Джамийското настоятелство с. Стефан Караджа.
21 Jul 2015 от Администрация

ОБЯВА - публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот УПИ І-127 кв.17 с площ 9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ – 340,80кв.м. по плана на с.Коларово с начална тръжна цена – 40 086,98лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012г.
Търгът ще се проведе на 03.08.2015г. от 11,00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 31.07.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 31.07.2015г.
Купувачът да заплати разноски по сделката в размер на 200лв.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 31.07.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.08.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на телефон 086362128
07 Jul 2015 от Общинска администрация


Проекти
Проект на НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Главиница

1-Прект Наредба ->ProektNaredbaTargDeinost.docx
2-Мотиви ->MotiviNaredbaTargDeinost.doc


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на „Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница”

1-Мотиви ->MotiviIzmenenieDopalnenieNaredba11.doc
06 Jul 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница . ЗАПОВЕД №1020 / 29.06.2015
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница»

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница
Избраният изпълнител на строително – монтажните работи ще изпълнява предвидените дейности, съгласно одобрените работни проекти и количествените сметки към документацията.
................................

Свали Документация от ТУК::
1->OP_N1020_29_06_2015_docum.rar
2->OP_N1020_29_06_2015_docum1.rar

Свали чертежи от ТУК:
1->OP_1020_29_06_2015_Cherteji1.rar
2->OP_1020_29_06_2015_Cherteji2.rar
3->OP_1020_29_06_2015_Cherteji3.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_1.docx
2 - Отговор 2 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_2.docx
3 - Отговор 3 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_3.docx
4 - Отговор 4 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_4.docx
5 - Протокол 1 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_1.pdf
6 - Съобщение - OP_N1020_29_06_2015_saobsht_cen_of.doc
7 - Протокол 2 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_2.pdf
8 - Протокол 3 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_3.pdf
9 - Протокол 4 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_4.pdf
10 - РЕШЕНИЕ №1403 - reshenie_1403_250815.pdf
29 Jun 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2015 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Кандидатстване на Община Главиница за финансиране като партньор по Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ с проект: „Съхраняване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез създаване на трансгранично културно събитие „Голямото хоро” в областите Калараш и Силистра”.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Кандидатстване на Община Главиница за финансиране като водещ партньор по Програма за трансгранично сътрудничество „ INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme” с проект : „Изоставени риболовни уреди – общо проучване и стратегически мерки за намаляване на рисковете от изоставените риболовни уреди в р.Дунав и Черно море (Ghost Fishing – joint study and strategic roadmap on abandoned fishing gear hazards in the Danube River and Black Sea shoreline.)”

Внася: Кметът на общината


Сейфи Салим
Председател на Общински съвет
26 Jun 2015 от Администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация