За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 05.06.2015 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 09.06.2015 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на община Главиница за участие в Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Главиница във връзка с Областно планиране за периода 2016-2020 година.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Кандидатстване на община Главиница за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура на директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот”.
02 Jun 2015 от Администрация

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Главиница
ПРОЕКТ на НАРЕДБА

за принудително изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на
територията на Община Главиница


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Главиница.
Чл.2. .......

Свали от тук>PNaredba_za_zastrasheni_sgradi_2015.zip
22 May 2015 от Общинска администрация


Публична покана по реда на Глава VІІІ „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”.
З А П О В Е Д № 0784/22.05.2015 г.

на основание чл. 14, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и с оглед необходимостта от Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”:
НАРЕЖДАМ:
Да се оповести публична покана по реда на Глава VІІІ „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”.

1. .....

Свали от ТУК:
1-Публична покана->PPOP_Z0784_22_05_2015_pokana.pdf
2-Документация->PPOP_Z0784_22_05_2015_dok.doc

До всички заинтересовани лица

1 - ПРОТОКОЛ - PPOP_Z0784_22_05_2015_protokol.pdf
.
22 May 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 20.05.2015 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на община Главиница за участие в Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра.
Внася: Кметът на общината


Сейфи Салим
Председател на Общински съвет
18 May 2015 от Администрация


Заповед № РД 09-98 и Заповед № РД 09-99 гр. Силистра, 04.05.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на селата Черногор и Сокол за стопанската 2014-2015г.

1-СВАЛИ ЗАПОВЕД->
ZapN_RD_09-98_Silistra_04052015_Chern_Soklol.pdf

2-СВАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД->
ZapN_RD_09-98_Silistra_Prilojenie.pdf
13 May 2015 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0737/12.05.2015 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА8А ОТ ЗОП
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
З А П О В Е Д № 0737/12.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 4 във вр. с 101a , ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка по реда и условията на Глава 8а от ЗОП – чрез публична покана , за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница”

„Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница”

1- ПОКАНА->PVOP_N0737_120515_pokana.pdf
2- Документация->PVOP_N0737_120515_Dok.doc
.
13 May 2015 от Общинска администрация


План за провеждане на доброволческа кампания "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" , 2015
da_izchistim_bg_2015.jpg

Свали план от ТУК->da_izchistim_bg_2015.pdf
05 May 2015 от Общинска администрация


Община Главиница ВИ кани на V кръг от НАЦИОНАЛНИ КОННИ НАДБЯГВАНИЯ
ПРОГРАМА:

konni_nadb_05_2015.jpg
04 May 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ в кв.3 с площ 1580кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница , в размер на 3342,00лв. без ДДС, / 4010,40лв. с ДДС/;
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVIII в кв.3 с площ 1590кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница, в размер на 3363,00лв. без ДДС, /4035,60лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16:00ч. 28.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на 28.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на 28.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.06.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636/2128
29 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторни превозни средства
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторни превозни средства:

• Лек автомобил „Хюндай-Соната“ с ДКН СС 88-78 АК, в размер на 439,00лв. без ДДС, /526,80лв. с ДДС/ ;

• Лек автомобил „ВАЗ 21213-Нива“ с ДКН СС 04-90 АК, в размер на 421,00лв. без ДДС, /505,20лв. с ДДС/;

• Лек автомобил „УАЗ 469 Б“ с ДКН СС90-14 АК“, в размер на 364,00лв. без ДДС, /436,80лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „Болгар – ТК 80“ с ДКН СС 44-42 ЕВ“, в размер на 1817,00лв. без ДДС, /2180,40лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „Кейс 580“ автобагер, с ДКН СС 44-43 ЕВ, в размер на 10 146,00лв. без ДДС, / 12175,20лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „ЮМЗ” 6Л” с рег.№ СС 26-93 ЕВ, в размер на 1908,00лв. без ДДС, /2289,60лв. с ДДС/;

• Товарен автомобил „ЗИЛ 157”- бордови, с рег.№ СС 24-15 СС, в размер на 2004,00лв. без ДДС, / 2404,80лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница–ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответното МПС.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 28.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 28.05.2015г.
Оглед на превозните средства се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 28.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.06.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636/2128
29 Apr 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-93 гр. Силистра, 24.04.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на с. Коларово за стопанската 2014-2015г.

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapN_RD_09-93_Silistra_24042015_kolarovo.pdf
28 Apr 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-89 и Заповед № РД 09-90 гр. Силистра, 22.04.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на селата Богданци и Осен за стопанската 2014-2015г.

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapN_RD_09-89_Silistra_22042015_bogdanci_osen.pdf
28 Apr 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация