За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Процедура по договаряне без обявление, с цел определяне на изпълнител на договор за услуга с предмет
РЕШЕНИЕ № 0668/24.04.2015 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 91, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител на договор за строителство

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, да се проведе процедура по договаряне без обявление, с цел определяне на изпълнител на договор за услуга с предмет: Осъществяване на авторски надзор на обект : „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”


Свали решение от ТУК->PDBO_ZapN668_24_04_2015Dok.rar
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В „Премахване на строежи на територията на спортен комплекс в град Главиница".

Свали Документация от ТУК->PPOP_ZapN670_24_04_2015Dok.rar


До всички заинтересовани лица

1 - Протокол 1 - PPOP_ZapN670_24_04_2015_Protokol.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ЗАЛА” ПО ПРОЕКТ „ЕКО- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА MIS ETC 336 ”
З А П О В Е Д № 0669/24.04.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ЗАЛА” ПО ПРОЕКТ „ЕКО- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА MIS ETC 336 ”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN669_24_04_2015Dok.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN669_24_04_2015_otgovor1.doc
2 - Съобщение - OP_ZapN669_24_04_2015_saobsht1.doc
3 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol1.doc
4 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol2.doc
5 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol3.doc
6 - РЕШЕНИЕ - reshenie_1162_10072015.pdf
7 - Договор - OP_ZapN669_24_04_2015_Dogovor.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”
З А П О В Е Д №0620/24.04.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ :

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN620_24_04_2015Dok.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN620_24_04_2015_Otgov1.doc
2 - Съобщение - OP_ZapN620_24_04_2015_saobsht1.doc
3 - Протокол 1 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_1.doc
4 - Протокол 2 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_2.doc
5 - Протокол 3 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_3.doc
6 - Протокол 4 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_4.doc
7 - РЕШЕНИЕ - reshenie_1217_200715.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.04.2015 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.04.2015 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отменено със Заповед № АК -02-6/14.04.2015 год. на Обл. Управител гр. Силистра Решение №388 от Протокол №43/31.03.2015 год. на ОбС гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за изпълнение на бюджета на Община Главиница за 2014 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2014 год.
Внася: Управител „ОП” ЕООД гр. Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен анализ на дейностите и финансов отчет на народните читалища в община Главиница за 2014 год.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на МПС.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценки на урегулирани поземлени имоти по плана с. Вълкан, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
7. РазниСейфи Салим
Председател на Общински съвет
20 Apr 2015 от Администрация


Заповед № РД 09-81 и Заповед № РД 09-84 гр. Силистра, 08.04.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на селата Дичево и Суходол за стопанската 2014-2015г.

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapN_RD_09-81_Silistra_08042015_dichevo_suhud.pdf
16 Apr 2015 от Общинска администрация


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти:

• УПИ ІІ кв.14 с площ 1333кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер на
4739,00лв. /5686,80лв. с ДДС/;
• УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с площ 930кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер
на 3306,50лв. без ДДС / 3967,80лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 078,93лв. с ДДС.

• Урегулиран поземлен имот УПИ I-127 кв.17 с площ 9136кв.м. , заедно с
пострена в него сграда бивше „Училище“ със застроена площ 340,80кв.м., находящо се в с.Коларово общ.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 40 086,98лв. с ДДС.;

• Урегулиран поземлен имот УПИ ХII-329, в кв.32 с плащ 895кв.м., заедно с
построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 90кв.м. и пристройка /гараж/ със застроена площ от 40кв.м, находящ се в с.Стефан караджа, общ.Главиница , с начална тръжна цена в размер на 15 024,20лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я ВА - Публичен търг с явно наддаване за продажба
О Б Я В Я ВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали ОБЯВА от
ТУК
->Obiava_Prod_Malomerni_Sokol_Suhodol_Ba6tino_2015.doc
16 Apr 2015 от Общинска администрация


Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Главиница за 2014 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр. ГЛАВИНИЦА, обл. СИЛИСТРА

Изходящ № П – 075/07.04.2015 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница,

ОПОВЕСТЯВАМ:

На 21.04.2015 г. (вторник), от 15.30 часа в заседателната зала на общинския съвет /ІV етаж/, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Главиница за 2014 година.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в счетоводството на общината или на интернет страницата на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ СЕЙФИ САЛИМ /

Свали отчет ->Publichno_obsijdane_otchet2014.rar
10 Apr 2015 от Общинска администрация


Обществена поръчка с предмет
Обществена поръчка с предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, СУПЦ- гр.Главиница на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0401_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ОТГОВОР 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_otgovor1.doc
2 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol.pdf
3 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol2.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol3.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_Reshenie.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


Oткрита процедура- за възлагане изпълнението на строителство
Открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици– ул. «Витиня», гр. Главиница; ул. «Тутракан», гр. Главиница; ул. «Девета», с.Звенимир; ул. «Четвърта», с. Ножарево; ул. «Шеста», с. Листец; ул. «Люлин», с. Стефан Караджа; ул. «Трета», с.Калугерене; ул. «Първа», с.Падина; ул. «Цар Самуил» с.Зафирово; ул. «Първа» с. Черногор; ул. «Филип Тотю», с. Богданци; ул. «Александър Стамболийски», с. Коларово; ул. «Гроб. Парк» с. Малък Преславец”.

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0402_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor1.doc
2 - Отговор 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor2.doc
3 - Съобщение - OP_ZapN0402_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - Протокол 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot1.pdf
5 - Протокол 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot2.pdf
6 - Протокол 3 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot3.pdf
7 - Решение - OP_ZapN0402_resh_0975_15_06_15.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация