За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти:

• УПИ ІІ кв.14 с площ 1333кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер на
4739,00лв. /5686,80лв. с ДДС/;
• УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с площ 930кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер
на 3306,50лв. без ДДС / 3967,80лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 078,93лв. с ДДС.

• Урегулиран поземлен имот УПИ I-127 кв.17 с площ 9136кв.м. , заедно с
пострена в него сграда бивше „Училище“ със застроена площ 340,80кв.м., находящо се в с.Коларово общ.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 40 086,98лв. с ДДС.;

• Урегулиран поземлен имот УПИ ХII-329, в кв.32 с плащ 895кв.м., заедно с
построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 90кв.м. и пристройка /гараж/ със застроена площ от 40кв.м, находящ се в с.Стефан караджа, общ.Главиница , с начална тръжна цена в размер на 15 024,20лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я ВА - Публичен търг с явно наддаване за продажба
О Б Я В Я ВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали ОБЯВА от
ТУК
->Obiava_Prod_Malomerni_Sokol_Suhodol_Ba6tino_2015.doc
16 Apr 2015 от Общинска администрация


Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Главиница за 2014 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр. ГЛАВИНИЦА, обл. СИЛИСТРА

Изходящ № П – 075/07.04.2015 год.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница,

ОПОВЕСТЯВАМ:

На 21.04.2015 г. (вторник), от 15.30 часа в заседателната зала на общинския съвет /ІV етаж/, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Главиница за 2014 година.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в счетоводството на общината или на интернет страницата на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ СЕЙФИ САЛИМ /

Свали отчет ->Publichno_obsijdane_otchet2014.rar
10 Apr 2015 от Общинска администрация


Обществена поръчка с предмет
Обществена поръчка с предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, СУПЦ- гр.Главиница на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0401_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ОТГОВОР 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_otgovor1.doc
2 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol.pdf
3 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol2.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol3.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_Reshenie.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


Oткрита процедура- за възлагане изпълнението на строителство
Открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици– ул. «Витиня», гр. Главиница; ул. «Тутракан», гр. Главиница; ул. «Девета», с.Звенимир; ул. «Четвърта», с. Ножарево; ул. «Шеста», с. Листец; ул. «Люлин», с. Стефан Караджа; ул. «Трета», с.Калугерене; ул. «Първа», с.Падина; ул. «Цар Самуил» с.Зафирово; ул. «Първа» с. Черногор; ул. «Филип Тотю», с. Богданци; ул. «Александър Стамболийски», с. Коларово; ул. «Гроб. Парк» с. Малък Преславец”.

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0402_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor1.doc
2 - Отговор 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor2.doc
3 - Съобщение - OP_ZapN0402_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - Протокол 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot1.pdf
5 - Протокол 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot2.pdf
6 - Протокол 3 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot3.pdf
7 - Решение - OP_ZapN0402_resh_0975_15_06_15.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-61 и № РД 09-62 гр. Силистра, 25.03.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на селата Косара и Стефан Караджа за стопанската 2014 - 2015 г.

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapN_RD_09-61_Silistra_25032015_kosara_stkaradja.pdf
30 Mar 2015 от Общинска администрация


ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И НА ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ МОГАТ ДА БЪДАТ:
- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
-ХОРА НАД 65 ГОДИНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
- САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА;
- СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА, С УВРЕЖДАНИЯ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА – НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ;
-КОПИЕ ОТ ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ /ЕПИКРИЗА/;
- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА – ЗА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ /АКО ЛИЦЕТО РАБОТИ/;
- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – ЗА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ /АКО ЛИЦЕТО УЧИ/;
СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
27.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА – І ЕТАЖ
29 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-51 гр. Силистра, 21.03.2015
СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapovedN_RD_09-51_Silistra_21_03_2015_bashtino.pdf
26 Mar 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.03.2015 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.03.2015 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Зафирово.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2014 год.
Внася: Управител „ОП” ЕООД гр. Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно Отмяна на Наредба № 5 и приемане на нова Наредба № .... за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на община Главиница..
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на средства за издаване на Енциклопедия за Област Силистра.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общински план за действие на Община Главиница в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2020 год.). ..........
24 Mar 2015 от Администрация

П О К А Н А
П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Отправяме към Вас покана за участие в информационна среща на тема:

„Акценти 2014-2020“

Ние, екипът на Областен информационен център – Силистра, ще Ви представим одобрените оперативни програми за Новия програмен период 2014-2020, както и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г.
Образование, заетост, социални услуги, инфраструктура – това са малка част от направленията, по които ще бъдат финансирани дейности с европейски средства.
Първа стъпка към успеха е информацията, а ние от ОИЦ-Силистра, сме подбрали за Вас актуална, синтезирана и надеждна информация.

Заповядайте на 30 март /понеделник/ 2015 г., от 13.00 ч., в залата на Общински съвет Главиница.

Екип ОИЦ - Силистра
20 Mar 2015 от Общинска администрация


Проектобюджет за 2015 година - ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" с. Стефан Караджа
Проектобюджет за 2015 година - ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - с. Стефан Караджа

Свали проект->proektobudjet_OU_StefanKaradja_2015.pdf
18 Mar 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация