За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Заповед № РД 09-61 и № РД 09-62 гр. Силистра, 25.03.2015
Заповед : относно разпределение на масивите за ползване в землищата на селата Косара и Стефан Караджа за стопанската 2014 - 2015 г.

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapN_RD_09-61_Silistra_25032015_kosara_stkaradja.pdf
30 Mar 2015 от Общинска администрация


ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И НА ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ МОГАТ ДА БЪДАТ:
- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
-ХОРА НАД 65 ГОДИНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
- САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА;
- СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА, С УВРЕЖДАНИЯ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА – НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ;
-КОПИЕ ОТ ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ /ЕПИКРИЗА/;
- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА – ЗА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ /АКО ЛИЦЕТО РАБОТИ/;
- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – ЗА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ /АКО ЛИЦЕТО УЧИ/;
СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
27.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА – І ЕТАЖ
29 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-51 гр. Силистра, 21.03.2015
СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapovedN_RD_09-51_Silistra_21_03_2015_bashtino.pdf
26 Mar 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.03.2015 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.03.2015 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Зафирово.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2014 год.
Внася: Управител „ОП” ЕООД гр. Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно Отмяна на Наредба № 5 и приемане на нова Наредба № .... за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на община Главиница..
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на средства за издаване на Енциклопедия за Област Силистра.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общински план за действие на Община Главиница в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2020 год.). ..........
24 Mar 2015 от Администрация

П О К А Н А
П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Отправяме към Вас покана за участие в информационна среща на тема:

„Акценти 2014-2020“

Ние, екипът на Областен информационен център – Силистра, ще Ви представим одобрените оперативни програми за Новия програмен период 2014-2020, както и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г.
Образование, заетост, социални услуги, инфраструктура – това са малка част от направленията, по които ще бъдат финансирани дейности с европейски средства.
Първа стъпка към успеха е информацията, а ние от ОИЦ-Силистра, сме подбрали за Вас актуална, синтезирана и надеждна информация.

Заповядайте на 30 март /понеделник/ 2015 г., от 13.00 ч., в залата на Общински съвет Главиница.

Екип ОИЦ - Силистра
20 Mar 2015 от Общинска администрация


Проектобюджет за 2015 година - ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" с. Стефан Караджа
Проектобюджет за 2015 година - ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - с. Стефан Караджа

Свали проект->proektobudjet_OU_StefanKaradja_2015.pdf
18 Mar 2015 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2015 г.”

Свали документация->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat.zip

До всички заинтересовани лица

ОТГОВОР 1->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat_otgov_1.doc

ПРОТОКОЛ 1->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat_prot1.pdf
17 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-36 гр. Силистра, 11.03.2015
СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapovedN_RD_09-36_Silistra_11_03_2015_m.preslavec.pdf
16 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-35 гр. Силистра, 11.03.2015
СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapovedN_RD_09-35_Silistra_11_03_2015_podles.pdf
16 Mar 2015 от Общинска администрация


Заповед № РД 09-25 гр. Силистра, 05.03.2015
ZapovedN_RD_09-25_Silistra_05_03_2015.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД->ZapovedN_RD_09-25_Silistra_05_03_2015.pdf
12 Mar 2015 от Общинска администрация


Проект на наредба
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали проект на наредба->ProktNaNAREDBApoj_2015.doc

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали МОТИВИ->ProktNaNAREDBApoj_2015_motivi.doc
11 Mar 2015 от Общинска администрация


O Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:


Свали обява от ТУК->Obiava_Targ_NAEM_Izost_navod_2015.doc


Срок на наемното отношение – 3 години.
Търгът ще се проведе на 27.03.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община
Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна наемна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната годишна тръжна цена за съответния имот), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 26.03.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 26.03.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 26.03.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 03.04.2015г. на същото място и при същите условия.
06 Mar 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация