За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 15.12.2016 год. /четвъртък/, свиквам редовно заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.12.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2016 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Определяне но годишния размер на такса „Битови отпадъци” за 2017 год. на територията на Община Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2017 год.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Наредба № …. за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
13 Dec 2016 от Администрация

П О К А Н А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

П О К А Н А


На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2017год., което ще се проведе на 28.12.2016г. (сряда) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА -> Proekt_godishna_prog_obsht_sobst_2017.pdf

06.12.2016г.
06 Dec 2016 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница кани на среща всички потенциални бенефициери и заинтересовани страни за представяне на програма за развитие на селските райони 2014 -2020. Програмата ще бъде представена от Областна служба съвети в земеделието Силистра. На 05.12.2016 г. (понеделник) от 13:30 часа в заседателната зала на община Главиница.
29 Nov 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
Проект на Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2016_11_motivi_proekt_naredba_.doc

2-Проект - на Наредба
- 2016_11_proekt_naredba_register_.docx
21 Nov 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
Проект на Наредба ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

1-МОТИВИ към проект на Наредба
- 2016_motivi_proekt_naredba_32.doc

2-Проект - на Наредба
- 2016_proekt_Naredba_32.doc
21 Nov 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 11.11.2016 год. /петък/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Промяна вида собственост от публична в частна на общински имот №15031.501.1050 по кадастралния план на гр. Главиница.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Учредяване безвъзмездно право на строеж.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Председател на Общински съвет - Месут Алиш
10 Nov 2016 от Администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот УПИ IV-6 кв.8 с площ 892кв.м. по плана на с.Падина, общ.Главиница, в размер на 1863,00лв. без ДДС, / 2235,60лв. с ДДС/. АОС №232/15.03.2002г.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на община Главиница до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
„Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв. (ДДС не се начислява).
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 35,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж І на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница, ул.”Витоша” №44 .
Обектът на търга да се ползва съобразно предназначението му за офис.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 70,00лв. без ДДС, / 84лв. със ДДС/
Депозит за участие в търга – 84,00лв. се внася в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Комплект документация се получава след заплащане на цена в размер на 10,00лв. в касата на общината до 16.00часа на 06.12.2016г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16.00часа на 06.12.2016г.
Заявление за участие се подава всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 14.12.2016г. при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №2001 / 03.11.2016
ПРОЦЕДУРА ПО СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2017 Г.

ЗАПОВЕД->2016_11_03_Zapoved_N2001.pdf
07 Nov 2016 от Общинска администрация


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
2016_prez_izbori_dok_sam.jpg

Разгледай цялото съобщение->2016_prez_izbori_dok_sam.pdf
31 Oct 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 01.11.2016 год. /вторник/, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 03.11.2016 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Изменение на т.2 от Решение № 35 от Протокол №7/08.01.2016 год. за упълномощен представител на делегати от Общината в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” /АДО/.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на нов представител на община Главиница в работата на управителния съвет и общото събрание на СНЦ „Регионален център за управление на отпадъците”.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно Допълнения в Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
27 Oct 2016 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация