За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ”
ПО ПРОЕКТ „ДА ОПОЗНАЕМ И ОБИКНЕМ ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ”, С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали документация->OP_ZapN0175_mpresl_dok.zip


До всички заинтересовани лица

ОТГОВОР 1->OP_ZapN0175_mpresl_otgovor_1.rtf-04.03.2015
ОТГОВОР 2->OP_ZapN0175_mpresl_otgovor_2.doc-11.03.2015
ПРОТОКОЛ 1->OP_ZapN0175_mpresl_protokol1.doc-17.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ->OP_ZapN0175_mpresl_saobsht1.doc-01.06.2015
ПРОТОКОЛ 2->OP_ZapN0175_mpresl_protokol2.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 3->OP_ZapN0175_mpresl_protokol3.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 4->OP_ZapN0175_mpresl_protokol4.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 5->OP_ZapN0175_mpresl_protokol5.doc-09.07.2015
РЕШЕНИЕ->reshenie_148_09072015.pdf-09.07.2015
Договор->OP_ZapN0175_mpresl_dogovor.pdf
.
10 Feb 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 13.02.2015 год. /петък / от 13:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 17.02.2015 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане Бюджета на Община Главиница за 2015 год., индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Отпускане на безлихвен заем
Внася: Кметът на общината ............
09 Feb 2015 от Администрация

О Б Я В Я В А
ObiavaInvestNam05022015.jpg
05 Feb 2015 от Общинска администрация


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2015
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2015 г., индикативния годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г.

Свали от ТУК->byudjet_2015_dokl.rar
29 Jan 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:

Свали обява от ТУК->OBIAVA_Targ_ZEMI_01_2015.doc

...........................

Допълнителна информация на тел. 086362128
23 Jan 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 27.01.2015 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.01.2015 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Отчет за дейността на Общински съвет гр. Главиница и неговите комисии за периода 15.08.2014 год. – 18.12.2014 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие но социалните услуги в Община Главиница за планов период 01.01.2014 г. – 31.12.2014г. и 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., във връзка с промяна на наименованието на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”.
Внася: Кметът на общината
3. .................
22 Jan 2015 от Общинска администрация

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - СИЛИСТРА
VoenenOtdel_objava012015.jpg
14 Jan 2015 от Общинска администрация


Проект за изменението и допълнението на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци в Община Главиница
ДО
СЕЙФИ САЛИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА

М О Т И В И
към проекта за изменението и допълнението на Наредба № 16
за определяне размера на местните данъци
в Община Главиница

Основание: чл.8 във връзка с чл.28 от ЗНА

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на Наредбата.
Във връзка с приетите изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., Изм. И доп., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., и поправянето на техническа грешка при предишно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница, е необходимо да се направят изменения и допълнения в същата с цел коректното и законосъобразно прилагане.
2. Цели, които се поставят.
Целите ми като вносител на този проект са: унифициране на разпоредбите на Закона за
местните данъци и такси с разпоредбите от Наредбата, коригиране на техническа грешка и улесняване на гражданите при нейното ползване.
3. ........

Свали проект от ТУК->NAREDBA_16_2015_PROEKT_01.doc
14 Jan 2015 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 19.01.2015 г от 12:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

РАЗГЛЕДАЙ РЕЗУЛТАТИТЕ->suobshtenie_140115.doc
14 Jan 2015 от Общинска администрация


Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:

1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните политики на Р.България;
2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
3. ...........................
07 Jan 2015 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, както следва:

• Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ кв.2 с площ 1300кв.м. по плана на
с.Черногор, с начална тръжна цена в размер на 2843,00лв. без ДДС / 3411,60лв. с ДДС/. АОС № 900/16.12.2003г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ІV кв.15 с площ 1426кв.м по плана на
с.Зарица, с начална тръжна цена в размер на 3119,00лв. без ДДС, /3742,80лв. с ДДС/. АОС № 1685/30.05.2005г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ кв.7 с площ 880кв.м по плана на
с.Подлес, с начална тръжна цена в размер на 1925,00лв. без ДДС, /2310,00лв. с ДДС/. АОС № 97/8.11.2003г.
• Поземлен имот № 090161, с площ 1461кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 804лв. АОС № 3229/11.09.2014г.
• Поземлен имот № 090162, с площ 1270кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 699лв. АОС № 3230/11.09.2014г.

Търгът да се проведе на 22.01.2015г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 21.01.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 21.01.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тр. книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 21.01.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 29.01.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
06 Jan 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти:

.................................

1. Търгът ще се проведе на 05.02.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
2. Срок на наемното отношение – 3 години.
3. Първоначална месечна наемна цена – 50лв./1дка, (Решение № 346/30.10.2014г.);
4. Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна цена за съответния имот.
5. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от годишната наемана цена за съответния имот, се внася в касата на общината всеки работен ден до 16:00часа на 04.02.2015г.
6. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в
касата на общината до 16:00часа на 04.02.2015г.Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16:00часа на 04.02.2015г.
10.Заявление за участие се подават всеки работен ден до до 16:00часа на 04.02.2015г.
11. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2015г. при същите
условия.

Допълнителна информация на тел. 086362128

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->Obiava_TARG_ZEMI_2015_001.doc
06 Jan 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация