За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - СИЛИСТРА
VoenenOtdel_objava012015.jpg
14 Jan 2015 от Общинска администрация


Проект за изменението и допълнението на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци в Община Главиница
ДО
СЕЙФИ САЛИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА

М О Т И В И
към проекта за изменението и допълнението на Наредба № 16
за определяне размера на местните данъци
в Община Главиница

Основание: чл.8 във връзка с чл.28 от ЗНА

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на Наредбата.
Във връзка с приетите изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., Изм. И доп., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г., и поправянето на техническа грешка при предишно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница, е необходимо да се направят изменения и допълнения в същата с цел коректното и законосъобразно прилагане.
2. Цели, които се поставят.
Целите ми като вносител на този проект са: унифициране на разпоредбите на Закона за
местните данъци и такси с разпоредбите от Наредбата, коригиране на техническа грешка и улесняване на гражданите при нейното ползване.
3. ........

Свали проект от ТУК->NAREDBA_16_2015_PROEKT_01.doc
14 Jan 2015 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 19.01.2015 г от 12:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

РАЗГЛЕДАЙ РЕЗУЛТАТИТЕ->suobshtenie_140115.doc
14 Jan 2015 от Общинска администрация


Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:

1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните политики на Р.България;
2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
3. ...........................
07 Jan 2015 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, както следва:

• Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ кв.2 с площ 1300кв.м. по плана на
с.Черногор, с начална тръжна цена в размер на 2843,00лв. без ДДС / 3411,60лв. с ДДС/. АОС № 900/16.12.2003г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ІV кв.15 с площ 1426кв.м по плана на
с.Зарица, с начална тръжна цена в размер на 3119,00лв. без ДДС, /3742,80лв. с ДДС/. АОС № 1685/30.05.2005г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ кв.7 с площ 880кв.м по плана на
с.Подлес, с начална тръжна цена в размер на 1925,00лв. без ДДС, /2310,00лв. с ДДС/. АОС № 97/8.11.2003г.
• Поземлен имот № 090161, с площ 1461кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 804лв. АОС № 3229/11.09.2014г.
• Поземлен имот № 090162, с площ 1270кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 699лв. АОС № 3230/11.09.2014г.

Търгът да се проведе на 22.01.2015г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 21.01.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 21.01.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тр. книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 21.01.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 29.01.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
06 Jan 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти:

.................................

1. Търгът ще се проведе на 05.02.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
2. Срок на наемното отношение – 3 години.
3. Първоначална месечна наемна цена – 50лв./1дка, (Решение № 346/30.10.2014г.);
4. Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна цена за съответния имот.
5. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от годишната наемана цена за съответния имот, се внася в касата на общината всеки работен ден до 16:00часа на 04.02.2015г.
6. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в
касата на общината до 16:00часа на 04.02.2015г.Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16:00часа на 04.02.2015г.
10.Заявление за участие се подават всеки работен ден до до 16:00часа на 04.02.2015г.
11. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2015г. при същите
условия.

Допълнителна информация на тел. 086362128

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->Obiava_TARG_ZEMI_2015_001.doc
06 Jan 2015 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г.
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2015год., което ще се проведе на 26.01.2015г. (понеделник) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

05.01.2015г.

ПРОЕКТ->Proekt_god_prog_za_up_razp_OS_2015.doc
05 Jan 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

Свали документация ->OP_N2095_23_12_2014.zip

До всички заинтересовани лица

Относно : Поискано на 19 .01.2015 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

ОТГОВОР 1->OP_N2095_otgovor_1.doc
.
23 Dec 2014 от Общинска администрация


ПОКАНАНа основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 15.12.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.12.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Компенсирани промени в капиталовите разходи.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно План-сметка и размер на такса „Битови отпадъци” за 2015 год. на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Отпускане на еднократна помощ
Внася: Председател ОбС
4. РазниСейфи Салим
Председател на Общински съвет
11 Dec 2014 от Администрация


ОБЯВЯВА - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
Поземлен имот с площ 999кв., съставляващ имот № 000026, местност „БАБА ВЕРА” , землище с.Долно Ряхово общ.Главиница.
Обекта на търга да се ползва за разполагане на телекомуникационно съоръжение и оборудване.
Търгът ще се проведе на 22.12.2014г. от 14:00ч. в заседателната зала на общината– ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на месечния наем в размер на 340,00лв.
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 408лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 12:00 часа на 22.12.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 12:00часа на 22.12.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 12.00часа на 22.12.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 12.00часа на 22.12.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 29.12.2014г. при същите условия.
25 Nov 2014 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
Кметът на Община Главиница г-н Хюсеин Хамди
на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищни настоятелства на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015Г.

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Главиница за 2015 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване условията на живот и услугите в община Главиница.
Бюджетът трябва да се състави с Вашето участие и в тази връзка ръководството на община Главиница Ви кани на обсъждане на 04.12.2014 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.
Проект на Бюджета на Община Главиница за 2015 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.glavinitsa.bg

Хюсеин Хамди
Кмет на община Главиница

24.11.2014г.

СВАЛИ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
24 Nov 2014 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д № 1865/21.11.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Мотиви за избор: Oпределена e прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 150 000,00 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”. Същевременно прогнозната стойността на поръчката попада в обвхата на чл.14, ал.3, т.2, поради което са налице условията за прилагането на предвидените в ЗОП опростени правила.

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: : „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п.............
Кмет на Община Главиница

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1->OP_N_1865_21.11.2014_Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_N_1865_Protokol_1.pdf
2 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_N_1865_saobshtenie1.doc
3 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_N_1865_Protokol_2.pdf
4 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_N_1865_Protokol_3.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 4 - OP_N_1865_Protokol_4.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_N_1865_Reshenie_0296.pdf
.
21 Nov 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация