За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г.
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2015год., което ще се проведе на 26.01.2015г. (понеделник) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

05.01.2015г.

ПРОЕКТ->Proekt_god_prog_za_up_razp_OS_2015.doc
05 Jan 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

Свали документация ->OP_N2095_23_12_2014.zip

До всички заинтересовани лица

Относно : Поискано на 19 .01.2015 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

ОТГОВОР 1->OP_N2095_otgovor_1.doc
.
23 Dec 2014 от Общинска администрация


ПОКАНАНа основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 15.12.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.12.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Компенсирани промени в капиталовите разходи.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно План-сметка и размер на такса „Битови отпадъци” за 2015 год. на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Отпускане на еднократна помощ
Внася: Председател ОбС
4. РазниСейфи Салим
Председател на Общински съвет
11 Dec 2014 от Администрация


ОБЯВЯВА - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
Поземлен имот с площ 999кв., съставляващ имот № 000026, местност „БАБА ВЕРА” , землище с.Долно Ряхово общ.Главиница.
Обекта на търга да се ползва за разполагане на телекомуникационно съоръжение и оборудване.
Търгът ще се проведе на 22.12.2014г. от 14:00ч. в заседателната зала на общината– ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на месечния наем в размер на 340,00лв.
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 408лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 12:00 часа на 22.12.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 12:00часа на 22.12.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 12.00часа на 22.12.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 12.00часа на 22.12.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 29.12.2014г. при същите условия.
25 Nov 2014 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015 Г.
Кметът на Община Главиница г-н Хюсеин Хамди
на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища и детски градини, читалищни настоятелства на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2015Г.

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Главиница за 2015 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване условията на живот и услугите в община Главиница.
Бюджетът трябва да се състави с Вашето участие и в тази връзка ръководството на община Главиница Ви кани на обсъждане на 04.12.2014 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/.
Проект на Бюджета на Община Главиница за 2015 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.glavinitsa.bg

Хюсеин Хамди
Кмет на община Главиница

24.11.2014г.

СВАЛИ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
24 Nov 2014 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д № 1865/21.11.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Мотиви за избор: Oпределена e прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 150 000,00 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”. Същевременно прогнозната стойността на поръчката попада в обвхата на чл.14, ал.3, т.2, поради което са налице условията за прилагането на предвидените в ЗОП опростени правила.

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: : „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п.............
Кмет на Община Главиница

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1->OP_N_1865_21.11.2014_Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_N_1865_Protokol_1.pdf
2 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_N_1865_saobshtenie1.doc
3 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_N_1865_Protokol_2.pdf
4 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_N_1865_Protokol_3.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 4 - OP_N_1865_Protokol_4.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_N_1865_Reshenie_0296.pdf
.
21 Nov 2014 от Общинска администрация

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Мрежата от Областни информационни центрове в България стартира обща инициатива на тема „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“. Това е национална кампания за популяризиране на постигнатите резултати по Оперативните програми в България през 2007-2013 с поглед към бъдещето. От 24 до 28 ноември, във всички 264 общини в България ще се проведат изложби с добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране.

Ние, екипът на Областен информационен център – Силистра организираме фотоизложби в седемте общини от област Силистра. Ще представим успешни проекти с видими резултати, реализирани по Оперативните програми 2007-2013. Изложбата е насочена към широката общественост, а целта ни е да онагледим постигнатото с европейски средства в нашата област.
Посланието ни е: „Европейските средства са за всички нас!“.

В община Главиница изложбата ще бъде позиционирана в Общински съвет Главиница, ет.1, в периода 24 ноември – 05 декември 2014 г., а официалното откриване ще се проведе на 25 ноември (вторник), от 14:00 ч.

Заповядайте! Екип на ОИЦ-Силистра
20 Nov 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.11.2014 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.11.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2015 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 008155 – в землището на с. Сокол, Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Планиране и определяне начина на ползване на дървесина от подотделите-общинска собственост за календарната 2015 год.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с. Д. Ряхово, общ. Главиница.
20 Nov 2014 от Администрация

СЪОБЩЕНИЕ
На 24.11.2014 г от 10:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА, открита с Решение № 1432 /01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

СВАЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУК->saobshtenie_24_10_2014.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
19 Nov 2014 от Общинска администрация

ОБЯВЯВА КОНКУРС открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи
О Б Я В Я В А КОНКУРС

открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък – Приложение 1 и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 03.11.2014 год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.
Конкурсът да се проведе на 10.12.2014 год. от 11,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 15.01.2015 год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 13.01.2015 год. За участници, които не са се явявали на първия конкурс , документи се закупуват и подават в периода от 15.12.2014 го. до 13.01.2015 год., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

Допълнителна информация на тел. 08636/2283

Свали Приложение №1 ->Konk_N1814_Prilogenie_1.doc
.
10 Nov 2014 от Общинска администрация


Съобщение
На 07.11.2014 г от 08:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението
OP_zapoved_N1312_saobshtenie_ceni_new.docx
05 Nov 2014 от Общинска администрация


Заповед №1791/30.10.2014 - Процедура за възлагане на общесвена поръчка
Процедура за възлагане на общесвена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет : ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2014-2015г.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ->OP_ZapN1791_30.10.2014_Zimno_pod.zip

- ПРОТОКОЛ 1 - OP_Zimno_pod_2014-15_protokol.pdf
.
30 Oct 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация