За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Мрежата от Областни информационни центрове в България стартира обща инициатива на тема „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“. Това е национална кампания за популяризиране на постигнатите резултати по Оперативните програми в България през 2007-2013 с поглед към бъдещето. От 24 до 28 ноември, във всички 264 общини в България ще се проведат изложби с добри практики от изпълнени проекти с европейско финансиране.

Ние, екипът на Областен информационен център – Силистра организираме фотоизложби в седемте общини от област Силистра. Ще представим успешни проекти с видими резултати, реализирани по Оперативните програми 2007-2013. Изложбата е насочена към широката общественост, а целта ни е да онагледим постигнатото с европейски средства в нашата област.
Посланието ни е: „Европейските средства са за всички нас!“.

В община Главиница изложбата ще бъде позиционирана в Общински съвет Главиница, ет.1, в периода 24 ноември – 05 декември 2014 г., а официалното откриване ще се проведе на 25 ноември (вторник), от 14:00 ч.

Заповядайте! Екип на ОИЦ-Силистра
20 Nov 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.11.2014 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.11.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2015 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за ел. захранване на поземлен имот /ПИ/ № 008155 – в землището на с. Сокол, Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Планиране и определяне начина на ползване на дървесина от подотделите-общинска собственост за календарната 2015 год.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с. Д. Ряхово, общ. Главиница.
20 Nov 2014 от Администрация

СЪОБЩЕНИЕ
На 24.11.2014 г от 10:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА, открита с Решение № 1432 /01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

СВАЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУК->saobshtenie_24_10_2014.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
19 Nov 2014 от Общинска администрация

ОБЯВЯВА КОНКУРС открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи
О Б Я В Я В А КОНКУРС

открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък – Приложение 1 и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 03.11.2014 год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.
Конкурсът да се проведе на 10.12.2014 год. от 11,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 15.01.2015 год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 13.01.2015 год. За участници, които не са се явявали на първия конкурс , документи се закупуват и подават в периода от 15.12.2014 го. до 13.01.2015 год., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

Допълнителна информация на тел. 08636/2283

Свали Приложение №1 ->Konk_N1814_Prilogenie_1.doc
.
10 Nov 2014 от Общинска администрация


Съобщение
На 07.11.2014 г от 08:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението
OP_zapoved_N1312_saobshtenie_ceni_new.docx
05 Nov 2014 от Общинска администрация


Заповед №1791/30.10.2014 - Процедура за възлагане на общесвена поръчка
Процедура за възлагане на общесвена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет : ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2014-2015г.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ->OP_ZapN1791_30.10.2014_Zimno_pod.zip

- ПРОТОКОЛ 1 - OP_Zimno_pod_2014-15_protokol.pdf
.
30 Oct 2014 от Общинска администрация

Съобщение
На 03.11.2014 г от 14:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”, открита с Решение №1431 от 01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница

Резултатите от оценяването на офертите на участниците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението - OP_zapoved_N1431__saobshtenie_1.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
29 Oct 2014 от Общинска администрация


Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”


Свали документация

1- OP_izbor_izpalnitel_SOU_vasil_levski_10_2014.zip


2- РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
-
-OP_SOU_vasil_levski_10_2014_resh_prekratqvane_.pdf
.
28 Oct 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.10.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Изпълнение на Решение №117 по Протокол №11 от 27.09.2012 год. на Общински съвет – Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Отдаване под наем на разорани площи от имоти с НТП: пасище, мера, чрез публичен търг.
Внася: Кметът на общината

Сейфи Салим
Председател на Общински съвет27 Oct 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ VІ кв.14 с площ 1248кв.м. по плана на
с.Стефан Караджа, с начална тръжна цена в размер на 4836,00лв. без ДДС / 5803,20лв. с ДДС/. (АОС № 1508/01.04.2005г.).
• Урегулиран поземлен имот УПИ І-79 кв.23 с площ 1122кв.м по плана на
с.Звенимир, с начална тръжна цена в размер на 2747,00лв. без ДДС, /3296,40лв. с ДДС/. АОС № 54/14.05.2001г.
• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 15787,57лв. с ДДС. АОС № 3212/26.08.2014г.

Търгът ще се проведе на 13.11.2014г. от 13,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 12.11.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 12.11.2014г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 12.11.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.11.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.08636 2128

20 Oct 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.10.2014 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.10.2014 год. /понеделник/ от 13:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Главиница към 30.06.2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Вземане на Решение за кандидатстване по мярка 226 с проектно предложение „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот №021023 в землището на с. Малък Преславец и имот №000400 в землището на с. Богданци и Решение за съответствие на проекта с приоритетите на Плана за развитие на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ.
06 Oct 2014 от Администрация

ОП „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № М13-22-108/12.08.2014г. по проект „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Zapoved_1645_07_10_2014.jpg

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1-ДОКУМЕНТАЦИЯ - OP_Zap1645_07_10_2014.rar


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


1- ПРОТОКОЛ - OP_Zap1645_protokol_17_10_2014.pdf
2- ДОГОВОР - OP_Zap1645_dogovor.pdf
.
06 Oct 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация