За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Съобщение
На 03.11.2014 г от 14:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”, открита с Решение №1431 от 01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница

Резултатите от оценяването на офертите на участниците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението - OP_zapoved_N1431__saobshtenie_1.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
29 Oct 2014 от Общинска администрация


Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”


Свали документация

1- OP_izbor_izpalnitel_SOU_vasil_levski_10_2014.zip


2- РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
-
-OP_SOU_vasil_levski_10_2014_resh_prekratqvane_.pdf
.
28 Oct 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.10.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Изпълнение на Решение №117 по Протокол №11 от 27.09.2012 год. на Общински съвет – Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Отдаване под наем на разорани площи от имоти с НТП: пасище, мера, чрез публичен търг.
Внася: Кметът на общината

Сейфи Салим
Председател на Общински съвет27 Oct 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ VІ кв.14 с площ 1248кв.м. по плана на
с.Стефан Караджа, с начална тръжна цена в размер на 4836,00лв. без ДДС / 5803,20лв. с ДДС/. (АОС № 1508/01.04.2005г.).
• Урегулиран поземлен имот УПИ І-79 кв.23 с площ 1122кв.м по плана на
с.Звенимир, с начална тръжна цена в размер на 2747,00лв. без ДДС, /3296,40лв. с ДДС/. АОС № 54/14.05.2001г.
• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 15787,57лв. с ДДС. АОС № 3212/26.08.2014г.

Търгът ще се проведе на 13.11.2014г. от 13,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 12.11.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 12.11.2014г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 12.11.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.11.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.08636 2128

20 Oct 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.10.2014 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.10.2014 год. /понеделник/ от 13:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне на информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Главиница към 30.06.2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Вземане на Решение за кандидатстване по мярка 226 с проектно предложение „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот №021023 в землището на с. Малък Преславец и имот №000400 в землището на с. Богданци и Решение за съответствие на проекта с приоритетите на Плана за развитие на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ.
06 Oct 2014 от Администрация

ОП „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № М13-22-108/12.08.2014г. по проект „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Zapoved_1645_07_10_2014.jpg

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1-ДОКУМЕНТАЦИЯ - OP_Zap1645_07_10_2014.rar


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


1- ПРОТОКОЛ - OP_Zap1645_protokol_17_10_2014.pdf
2- ДОГОВОР - OP_Zap1645_dogovor.pdf
.
06 Oct 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”
НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.”

Мотиви за избор: Строителният надзор ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 75 969, 87 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителният надзор позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п……………
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_09_2014_KonsUslug.zip


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :Поискано на 10.10.2014г. писмено разсяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултански услуги- финансово управление и отчитане „ Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ.Главиница, обл. Силистра””.
Отговор на основание чл. 29 от ЗОП.

1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_otgov_zapitv_1.docДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :
Поискано на 15.10.2014г. писмено разсяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги- финансово управление и отчитане „ Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ.Главиница, обл. Силистра””.

Отговор на основание чл. 29 от ЗОП.

1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_otgov_zapitv_2.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

1- ПРОТОКОЛ 1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_1.docx
2- Съобщение1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_saobshtenie1.doc
3- ПРОТОКОЛ 2-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_2.doc
4- ПРОТОКОЛ 3-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_3.docx
5- ПРОТОКОЛ 4-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_4.docx
6- ПРОТОКОЛ 5-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_5.doc
7- РЕШЕНИЕ-OP_Zap_09_2014_reshenie_0533_06_04_2015.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница
НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.”

Мотиви за избор: Строителният надзор ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 99 868,03 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителният надзор позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п…………
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_09_2014_St_nadz.zip

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


1- ПРОТОКОЛ 1 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_1.pdf
2- СЪОБЩЕНИЕ - OP_Zap_09_2014_St_nadz_saobshtenie.doc
3- ПРОТОКОЛ 2 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_2.docx
4- ПРОТОКОЛ 3 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_3.docx
5- ПРОТОКОЛ 4 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_4.doc
6- РЕШЕНИЕ - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Reshenie.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

Проект - Наредба №..... за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд
ПРОЕКТ НА Наредба №..... за стопанисване и управление на недвижими имоти –земеделски земи от общинския поземлен фонд

Свали Проект от ТУК->Proekt_Naredba_OPF.doc
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1576/24.09.2014 г.- процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница
ОБЩИНА-ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д

№ 1576/24.09.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка със сключен Договор за финансиране № 19/321/01276 /27.11.2012 г. между Община Главиница и Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321 за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”.

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект – работна фаза, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 5 243 071,32 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение


……п /п……
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_N1576_24_09_2014_.zip

Технически чертежи:
1 - [01] Architecture_RP.rar
2 - [02] Construction_RP.rar
3 - [03] HVAC_RP.rar
4 - [04] WS_RP.rar
5 - [05] ES_RP.rar
6 - [06] VP_RP.rar
7 - [07] Landscape_RP.rar


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :
Поискано писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Отговор на основани чл. 29 от ЗОП

1- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_1381_1.doc
2- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_1381_2.doc
3- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_373_15_3.doc
4- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_318_21.doc

5-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2837.doc
6-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2841.doc
7-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2842.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :

1-ПРОТОКОЛ 1- OP_Zap1576_protokol_1.pdf
2-ПРОТОКОЛ 2- OP_Zap1576_protokol_2.pdf
3-ПРОТОКОЛ 3- OP_Zap1576_protokol_3.pdf
4-ПРОТОКОЛ 4- OP_Zap1576_protokol_4.pdf
5-РЕШЕНИЕ - OP_Zap1576_resenie_0075_izpalnitel.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

РЕШЕНИЕ №1556/ 19.09.2014г.
ReshenieProtokol_N1556_19.09.2014.jpg

Свали решение от
ТУК->
Reshenie_N1556_19.09.2014_doklad_dogvarqne_bez_obqvlenie.pdf
.
23 Sep 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1553/19.09.2014 г. - За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП
З А П О В Е Д № 1553/19.09.2014 г. гр. Главиница

За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4 от Закона за обществените поръчки , във връзка със сключен договор рег. № M13-22-108 от 12.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, приоритетна ос II “ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


НАРЕЖДАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № М13-22-108/12.08.2014г. по проект „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
2. Стойност на поръчката: Максималната стойност на поръчката е 58 333,33 лв., без ДДС.

3. ...................................


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ -> OP_N1553_dokum_19.09.2014_.zip
19 Sep 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация