За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА ЯЗОВИР - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В МЕСТНОСТТА „АМЗОВА КУРИЯ”
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ
В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА
ЯЗОВИР - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В МЕСТНОСТТА „АМЗОВА КУРИЯ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001049 ПО КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НА С. ЗАФИРОВО, С ПЛОЩ 76,570 ДКА, ПРИ ГРАНИЦИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001050 – ПАСИЩЕ, МЕРА И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001041 – ПОЛСКИ ПЪТУважаеми г-да,

Предвид статуса на входираната в КЗК жалба от „ВЕН-РОС“ ООД с № ВХР-1928-05.08.2014, и неуваженото искане за налагане на временна мярка, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по горепосочената процедура ще се състои на 27.08.2014 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Главиница.


Кмет: _______п________
Хюсеин Хамди
22 Aug 2014 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА 8 “А” ОТ ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”
.......................................

СВАЛИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1: OP_Remon_podr_ulich_osvetlenie2014.zip

ПРОТОКОЛ №1
*OP_Protokol_1_Remon_podr_ulich_osvetlenie2014.pdf

.
21 Aug 2014 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва:
....

СВАЛИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1: OP_SpecializiranPrevozNaDeca2014_2015.zip

ПРОТОКОЛ №1
*OP_Protokol_1_SpecializiranPrevozNaDeca2014_2015.pdf

.
21 Aug 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1312/15.08.2014 г.
ОБЩИНА-ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д

№ 1312/15.08.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ :

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобренa каличествена сметка. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 393 834,00 лева лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:


ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .


Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………………п………………..
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ТУК:
1: OP_2014_Zap1312_obiavlenie.pdf
2: OP_2014_Zap1312_smetishte-new.doc
3: OP_2014_Zap1312_Resh_Promqna.pdf

До всички заинтересовани лица

Относно : Поискано на 26.08.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

ОТГОВОР 1->OP_2014_Zap1312_otgovor_zapitvane_1.doc


До всички заинтересовани лица

Относно : Поискано на 29.08.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

ОТГОВОР 2->OP_2014_Zap1312_otgovor_zapitvane_2.doc


До всички заинтересовани лица

Относно :Поискано на 11.09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

ОТГОВОР 3->OP_2014_Zap1312_otgovor_zapitvane_3.doc.zip


До всички заинтересовани лица

Относно :Поискано на 16.09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

ОТГОВОР 4-> OP_2014_Zap1312_otgovor_zapitvane_4.zip


До всички заинтересовани лица

1- ПРОТОКОЛ 1 - OP_2014_Zap1312_prokol_1.pdf
2- ПРОТОКОЛ 2-3 - OP_2014_Zap1312_prokol_2_3.pdf
3- РЕШЕНИЕ : OP_2014_Zap1312_reshenie_izpalnitel_N1859_19_11_2014.pdf
.
15 Aug 2014 от Общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 1308/14.08.2014 г., Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница",
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1308/14.08.2014 г.


На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Н А Р Е Ж Д А М :

І. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница", осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/223/00273. , открита с Решение №1265 от 05.08.2014 г.
II. Правно основание за прекратяване: чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – установени нарушения при откриването и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
III. Мотиви за прекратяване
С Решение № 1279 от 07.08.2014 г. на кмета на община Главиница , издадено на основание чл. 27а, ал.3 от ЗОП във вр. с чл. 27а, ал.1от ЗОП са извършени промени за отстраняване на технически грешки в обявлението на обществената поръчка и документацията за участие . Същото е публикувано в РОП на 07.08.2014 г. и в Профила на купувача на Възложителя. Съгласно разпоредбата на чл. 27а, ал. 5 от ЗОП с горецитирано решение е определен и нов срок за получаване на офертите - 19.08.2014 г. , чийто срок е по-кратък от първоначално обявения – 19.09.2014 г. Налице е нарушение, което не може да бъде отстранено и което съответно противоречи на императивните норми на Закона за обществените поръчки – чл. 27а, ал. 5 от ЗОП и чл.64, ал. 1и ал. 3 от ЗОП . .
Към настоящия момент (14/08/2014 г.) е невъзможно извършването на промени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие с цел осигуряване на законосъобразност на процедурата и отстраняване на пропуски, съгласно дадената от законодателя възможност за промяна по реда на чл. 27а от ЗОП, тъй като извършването на промени се допуска при спазването на строги ограничения.Изрично в текста чл. 27а , ал.1 и е упоменато, че Възложителят може да направи по собствена инициатива еднократно промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка. Дори и да има постъпили сигнали за нередност по отношение на допуснатата грешка от страна на заинтересовани лица , възложителят няма да може да отстрани нередностите , защото той веднъж се е възползвал от правната възможност да публикува решение за промяна, предвидена в чл. 27а от ЗОП

Невъзможно е горепосоченото нарушение, да бъдат отстраненo чрез даване на разяснения по реда на чл. 29 от ЗОП , тъй като това ще бъде по същество промяна в основния елементи на посочената процедура (срокът за получаване на офертите) и съответно не само нарушаване на редица разпоредби на ЗОП, но и ще наруши основните му принципи, визирани в чл.2, ал. 1: „1. Публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация;”.
Ето защо на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – „установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата” същата следва да бъде прекратена.

ІV. В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал.3 от ЗОП настоящото решение за прекратяване на обществената поръчка да се изпрати за публикуване в Регистъра за обществени поръчки при Агенцията за обществени поръчки и да се публикува на сайта на община Главиница- в Профила на купувача .
За настоящото решение да бъдат уведомени и всички заинтересовани лица направили запитвания с искане на разяснения.

V. Настоящото решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването й.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………/П/………..
Хюсеин Хамди
Кмет на община Главиница

Свали документ от ТУК->
2014_prekratqvane_reshenie1308.pdf
14 Aug 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 15.08.2014 год. /петък/ от 17:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и неговите комисии за периода 06.02.2014 год. – 31.07.2014 год.
Внася: Председател ОбС

2. Разглеждане на докладна записка относно Участие в проект на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор. "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор"
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с.Звенимир, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината

4. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за продажба и утвърждаване оценка на УПИ ХІV – 72, в кв.8 по плана на с.Калугерене, общ. Главиница..
Внася: Кметът на общината

5. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценка на урегулирани поземлени имоти по плана с.Стефан Караджа, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината

6. Разни


Сейфи Салим
Председател на Общински съвет
13 Aug 2014 от Общинска администрация

Промяна-Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: "Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница"
reshenie1279_promqna_org.jpg

Свали документация от ТУК->ДОКУМЕНТАЦИЯ
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А

О Б Я В Я В А

 

 

       ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА  на урегулиран позеумлен имот УПИ ХVІІ  кв.1 с площ 1200кв.м. по плана на с.Вълкан с начална тръжна цена  в размер на 2840,00лв. без ДДС /3408,00лв. с ДДС/.

       Търгът ще се проведе на  09.09.2014г. от 15,3аса в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

      Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа на 08.09.2014г. 

      Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00часа на  08.09.2014г.

      Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

       Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч.  на  08.09.2014г.

       При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2014г. на същото място и при същите условия.

 

Допълнителна информация на тел.086362128

08 Aug 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В АПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА на движимо имущество „Фуражомелка 32 чука”
, в сграда „Фуражомелка” , находяща се в бившия стопански двор на с.Бащино общ.Главиница , с начална тръжна цена в размер на 510,00лв. без ДДС / 612,00лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 09.09.2014г. от 15,30ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 08.09.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2014г.
Оглед на движимато имущество се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
08 Aug 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с. СУХОДОЛ, както следва:

...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
Obiava_TARG_malomerni_SUHODOL_2014_.doc
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с.ДИЧЕВО, както следва:
...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
OBIAVA_TARG_malomerni_DI4EVO_2014_.doc
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с.БАЩИНО, както следва:
...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
Obiava_TARG_malomerni_Ba6tino_2014_.doc
.
08 Aug 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация