За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Промяна-Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: "Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница"
reshenie1279_promqna_org.jpg

Свали документация от ТУК->ДОКУМЕНТАЦИЯ
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А

О Б Я В Я В А

 

 

       ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА  на урегулиран позеумлен имот УПИ ХVІІ  кв.1 с площ 1200кв.м. по плана на с.Вълкан с начална тръжна цена  в размер на 2840,00лв. без ДДС /3408,00лв. с ДДС/.

       Търгът ще се проведе на  09.09.2014г. от 15,3аса в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

      Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа на 08.09.2014г. 

      Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00часа на  08.09.2014г.

      Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

       Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч.  на  08.09.2014г.

       При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2014г. на същото място и при същите условия.

 

Допълнителна информация на тел.086362128

08 Aug 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В АПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА на движимо имущество „Фуражомелка 32 чука”
, в сграда „Фуражомелка” , находяща се в бившия стопански двор на с.Бащино общ.Главиница , с начална тръжна цена в размер на 510,00лв. без ДДС / 612,00лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 09.09.2014г. от 15,30ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 08.09.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2014г.
Оглед на движимато имущество се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
08 Aug 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с. СУХОДОЛ, както следва:

...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
Obiava_TARG_malomerni_SUHODOL_2014_.doc
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с.ДИЧЕВО, както следва:
...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
OBIAVA_TARG_malomerni_DI4EVO_2014_.doc
08 Aug 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МАЛОМЕРНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с.БАЩИНО, както следва:
...........................................................................................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->
Obiava_TARG_malomerni_Ba6tino_2014_.doc
.
08 Aug 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: "Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница"
Zap1265_05_08_2014.jpg

Свали документация от ТУК->ДОКУМЕНТАЦИЯ
07 Aug 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура
ОБЩИНА-ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д

№ 1249/04.08. 2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ :

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/ІІІ-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрене каличествена сметка. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 449 172,50 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/ІІІ-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

…………п/п……………………..
Кмет на Община Главиница

Свали документация от ТУК->OP_N1249_04_08_2014_Dok.zip

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно : Поискано на 18.08.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/ІІІ-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”. Отговори на основани чл. 29 от ЗОП
-> razqsnenia_op_1249.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно : Поискано на 25.08.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/ІІІ-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.
Отговор на основани чл. 29 от ЗОП
-> razqsnenia_op_1249_2.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно : Поискано на 02.09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа – SLS1022/ІІІ-235, Паисиево-Главиница/Звенимир-Зарица и ремонт улици – с.Зафирово, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Калугерене, с.Падина, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица”.
Отговор на основани чл. 29 от ЗОП
-> razqsnenia_op_1249_3.doc
.
05 Aug 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.07.2014 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.07.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране Списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2014/2015 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на маломерни паралелки в общинските училище за учебната 2014/2015 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на звеното за услуги в домашна среда, съгласно сключен договор по проект „Предоставяне на услуга „Помощ в дома” на територията та Община Главиница”.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Обособяване на спирка/чакалня за нуждите на учениците от с. Зарица.
Внася: Ръководител група ПП „ДПС”
5. Разглеждане на докладна записка относно Отреждане на терен за гробищен парк с. Сокол.
Внася: Ръководител група ПП „ДПС”
6. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с.Калугерене, общ. Главиница.
23 Jul 2014 от Администрация

З А П О В Е Д № 1103 / 27.06.2014г.
З А П О В Е Д

гр.Главиница № 1103 27.06.2014г.


На основание чл.35 , ал.1 от ЗОС , Решения на ОбС № 297, № 298, №299 от Протокол № 33/26.06.2014г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:
• Поземлен имот № 15031.501.1011 с площ 654кв.м. по кадастралната карта на
гр.Главиница с начална тръжна цена 2890,00лв. без ДДС, /3468,00лв. с ДДС/. АОС № 3157/16.05.2014г.;
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-28 кв.2 с площ 2412кв.м. заедно с построена
в него едноетажна масивна сграда „Детска градина” със застроена площ 364кв.м по плана на с.Вълкан в размер на 15 031,93лв. с ДДС;
• УПИ ХХІІІ-40 кв.6 с площ 1000кв.м. по плана на с.Вълкан в размер на 2 370,00лв.
без ДДС / 2844,00лв. с ДДС/;
• УПИ ХХІV-40 кв.6 с площ 1050кв.м. по плана на с.Вълкан в размер на 2488,00лв.
без ДДС / 2985,60лв. с ДДС/;
• УПИ ХХV-40 кв.6 с площ 1400кв.м. по плана на с.Вълкан в размер на 3318,00лв.
без ДДС /3981,60лв. с ДДС/.
Търгът да се проведе на 05.08.2014г. от 11,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 04.08.2014г.

Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 04.08.2014г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 04.08.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 12.08.2014г. на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „С А”, на Дирекция „О А” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.


ВП/

КМЕТ НА ОБЩИНА:
ХЮСЕИН ХАМДИ
14 Jul 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.06.2014 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.06.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с. Падина.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с имот в с. Вълкан, общ. Главиница.
19 Jun 2014 от Администрация

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ кв.21 с площ 1596кв.м. с построени в него: 1) Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон” със застроена площ 230кв.м. и „Пристройка” със ЗП-20,00кв.м.; 2)”Метален навес” със застроена площ 96,00кв.м. по плана на с.Ножарево общ.Главиница с начална тръжна цена 39185,06лв. с ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.07.2014г. от 15,00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 16.07.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 16.07.2014г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 16.07.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 24.07.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
19 Jun 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация