За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот УПИ IV-6 кв.8 с площ 892кв.м. по плана на с.Падина, общ.Главиница, в размер на 1863,00лв. без ДДС, / 2235,60лв. с ДДС/. АОС №232/15.03.2002г.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на община Главиница до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
„Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв. (ДДС не се начислява).
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 35,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж І на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница, ул.”Витоша” №44 .
Обектът на търга да се ползва съобразно предназначението му за офис.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 70,00лв. без ДДС, / 84лв. със ДДС/
Депозит за участие в търга – 84,00лв. се внася в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Комплект документация се получава след заплащане на цена в размер на 10,00лв. в касата на общината до 16.00часа на 06.12.2016г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16.00часа на 06.12.2016г.
Заявление за участие се подава всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 14.12.2016г. при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №2001 / 03.11.2016
ПРОЦЕДУРА ПО СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2017 Г.

ЗАПОВЕД->2016_11_03_Zapoved_N2001.pdf
07 Nov 2016 от Общинска администрация


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ
2016_prez_izbori_dok_sam.jpg

Разгледай цялото съобщение->2016_prez_izbori_dok_sam.pdf
31 Oct 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 01.11.2016 год. /вторник/, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 03.11.2016 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Изменение на т.2 от Решение № 35 от Протокол №7/08.01.2016 год. за упълномощен представител на делегати от Общината в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” /АДО/.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на нов представител на община Главиница в работата на управителния съвет и общото събрание на СНЦ „Регионален център за управление на отпадъците”.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
3. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Силистра.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно Допълнения в Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
27 Oct 2016 от Администрация

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ
2016_10_Sreshta_seminarZemedelie.jpg

СВАЛИ ПРОГРАМА:->2016_10_Sreshta_seminarZemedelie.pdf
26 Oct 2016 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Главиница и Екологична оценка към него. За повече информация: www.glavinitsa.bg
...............................
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала на ІV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница , ул.”Витоша” № 44.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Главиница: гр. Главиница, ул. “Витоша“ № 44, ст.№7, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.glavinitsa.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1-информационен център на факс /086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу, тел. 08636 2060

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 14.11.2016 г.
...............................

Свали съобщение и предварителен проект:

1-Съобщение->2016_10_Procedura_consult-1.pdf
2-Предварителен проект (.rar)
3-Предварителен проект - графична част 1(.rar)
4-Предварителен проект - графична част 2(.rar)
14 Oct 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба №16
Проект за изменение и допълнение на Наредба №16

1-МОТИВИ към проект за изменение и допълнение на Наредба №16
- 2016_10_motivi_naredba_16.doc

2-Проект - за изменение и допълнение на Наредба №16
- 2016_10_PROMENI_NAREDBA_16_102014.doc
13 Oct 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.38, ал.5, от ЗМСМА на 10.10.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, ще се проведе заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет, при следния дневен ред:


1. Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания Кмет на Община Главиница.Председател на Общински съвет - Месут Алиш
05 Oct 2016 от Администрация


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

МОТИВИ:

Свали ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - >2016_nac_ref_inform_list4.pdf
30 Sep 2016 от Общинска администрация


Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран
поземлен УПИ IX-181 квартал 18 с площ 13773кв.м. по плана на с.Калугерене, в размер на 27 850лв. без ДДС, / 33 420лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 28.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16,00ч. на 27.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 27.10.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 27.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.11.2016г. на същото място и при същите условия.
29 Sep 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация