За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 09 юни от 11,00 ч. в сградата на Община Главиница ще се проведе пресконференция по повод приключване на изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения". Обучението е финансирано по програма ОПАК към Министерство на Финансите и е с основна цел да повиши квалификацията на служителите на общината. На пресконференцията ще присъстват кмета на общината, ръководителя на проекта и служители от Общинска администрация.
04 Jun 2014 от Администрация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Описание и обем на услугите и стопанските дейности;
2. Условия за участие;
3. Указания за подготовка на офертата;
4. Изисквания към участниците и съдържание на офертата;
5. Представяне на оферти;
6. Комуникация между Община Главиница и Участниците;
7. Разглеждане и оценка на офертите;
8. Методика за оценка на офертата;
9. Класиране и определяне на концесионер. Прекратяване на процедурата;
10. Гаранция за участие и изпълнение на договора;
11. Сключване на договор;
12. Други указания.

Свали документация от ТУК->Dok_Koncesii_06_2014.zip
02 Jun 2014 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с чл.43 от ЗК и чл. 30, ал. 2 от ППЗК

за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия с предмет : управление и поддържане на обекта на концесия, включително правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, като развива следните дейности- производство на риба, спортен риболов, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска деейност, свързана с обекта на концесията и неговото предназначение за срок от 15 години, на следните обекти :

• право на експлоатация върху водоем , съставляващ имот с № 15031.37.96, с площ 17,852дка, местност „Коджа екинлик”, землище гр.Главиница.Номер на обявлението в електронната страница на Държавен вестник - № 1/28.05.2014г.
• право на експлоатация върху язовир , съставляващ имот с № 001049 с площ 76.570дка, местност „Амзова курия”, землище с.Зафирово общ.Главиница. Номер на обявлението в електронната страница на Държавен вестник - № 4/28.05.2014г.
• право на експлоатация върху водоем , съставляващ имот с № 050114 с площ 25.377дка, местност „Мера”, землище с.Суходол .Номер на обявлението в електронната страница на Държавен вестник - № 3/28.05.2014г.
• право на експлоатация върху Изк.водна площ, съставляващ имот с № 000520 с площ 21.968дка, местност „Около гората”, землище с.Черногор. Номер на обявлението в електронната страница на Държавен вестник - № 2/28.05.2014г.
Място и срок за получаване на документацията: В Общински център за информация и услуги, етаж І в сградата на община Главиница, ул.”Витоша” №44, срещу представен документ за закупена документация до 16:00часа на 08.07.2014г.
Място и срок за получаване на офертите: В Общински център за информация и услуги, етаж І в сградата на община Главиница, ул.”Витоша” №44, срещу представен документ за закупена документация до 16:00часа на 11.07.2014г.
Място и дата на отваряне на офертите: В заседателната зала на Община Главиница - етаж ІV , на 14.07.2014г. от 11:00часа.


За допълнителна информация – тел. 08636/2128
30 May 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: Колесен трактор „ЮМЗ 6Л” с рег.№ СС 26 93 ЕВ, с начална тръжна цена 4 800лв. без ДДС /5 760лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 27.06.2014г. от 14:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16:00часа на 26.06.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвръщаема сума в размер на 10,00лв., платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на 26.06.2014г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на 26.06.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.07.2014г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел. 08636 2128
30 May 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 23.05.2014 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.05.2014 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представители на Община Главиница в „МБАЛ”-Силистра” АД – гр. Силистра.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Главиница за учебната 2014/2015 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване на Общински план за развитие на Община Главиница/2014-2020 год./ http://www.glavinitsa.bg
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно разрешаване изменение на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и и застрояване на УПИ І в кв. 18 по плана на с. Ножарево.
20 May 2014 от Администрация

Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :"„Организиране на фестивал в гр. Главиница, транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за участници по проект „Модно Шоу на 19-ти век” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие и сключен договор № 2(4i)-3.3 -11, MIS ETC 897"

Свали документа от ТУК->
raziasnenia_proc_obsht_por_2014.doc
07 May 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на обществена поръчка
ЗАПОВЕД № 0677/10.04.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, глава VІІІ „а” във връзка с чл.14, ал.4 т.2, чл.15, ал.2, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки, одобрено техническо задание и в изпълнение на решение № 254 по протокол № 29/13.02.2014г на ОбС Главиница за приемане на отчет 2013 и бюджет 2014 г. в т.ч и за оптимизиране на машинния парк на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „а”, чл.101а от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на обява в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с предмет : "Доставка на ново и употребявано техническо оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” гр.Главиница по обособени позиции, както следва:
* обособена позиция 1 - нови роторни косачки /прикачен инвентар/ - 4 броя;
* обособена позиция 2 - нови моторни коси /храсторези/ - 14 броя;
* обособена позиция 3 - нов генератор за топъл аерозол за третиране на комари- 1 брой;
* обособена позиция 4 - употребявана автоматична ножовка за метал - 1 брой;
* обособена позиция 5 - употребяван струг за метал - 1 брой."

Свали заповед и документация от ТУК-
->ZapovedN_0677_10.04.2014.zip
07 May 2014 от Общинска администрация


Обява - Конни надбягвания
obiava_konni_nadbqgvania.jpg
07 May 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0739 от 28.04.2014г.
ЗАПОВЕД № 0739
от 28.04.2014г.

На основание чл. 101а и 101б във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и поради необходимостта от услуги за организиране на фестивал в гр. Главиница по проект „Модно Шоу на 19-ти век” по програма трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Организиране на фестивал в гр. Главиница, транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за участници по проект „Модно Шоу на 19-ти век” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за Регионелно Развитие и сключен договор №2 ( 4i ) – 3.3 – 11, MIS ETC 897 „

II. Одобрявам публична покана изготвена съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет и при следните условия:
1. Прогнозна стойност на поръчката: 62 632.87 лв. без ДДС. Прогнозната стойност представлява максималния финансов ресурс, който Община Главиница може да осигури за изпълнението на поръчката.
2. Критерий за оценка - „икономически най-изгодна оферта” с показатели, както следва:
.................................

Свали заповед от тук->Zapoved_za_otkrivane_25042014.doc

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОТ ТУК
->Glav_dok_organ_fest_final_28042014.doc
29 Apr 2014 от Общинска администрация


ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ.
ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

От 4 април Община Главиница пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална - от 1 до 5 лева върху общата сума за всички данъци. Само 0.40 лв. за един вид данък е таксата през интернет (ePay). Интернет плащането се извършва след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него.

В Главиница дружеството има 1 каса. Тя се намира на ул. "Розова Долина" №1. На нея освен да платят данъците към своята община, гражданите по същия начин може да разплащат задълженията си и към други общини в страната, където имат някаква собственост.

Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите ето тук:
http://www.easypay.bg/?p=offices_list.
27 Apr 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.04.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2014 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Състояние на престъпността и обществения ред на територията та РУП – Тутракан през 2013 год.
Внася: ВНД н-к РУ „Полиция”
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен анализ за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2013 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2013 год.
24 Apr 2014 от Администрация

Обява - Министерство на отбраната на Р.България
VoenOtdel2014_04.JPG
23 Apr 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация