За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ЗАПОВЕД № 0677/10.04.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, глава VІІІ „а” във връзка с чл.14, ал.4 т.2, чл.15, ал.2, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки, одобрено техническо задание и в изпълнение на решение № 254 по протокол № 29/13.02.2014г на ОбС Главиница за приемане на отчет 2013 и бюджет 2014 г. в т.ч и за оптимизиране на машинния парк на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „а”, чл.101а от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на обява в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с предмет : "Доставка на ново и употребявано техническо оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” гр.Главиница по обособени позиции, както следва:
* обособена позиция 1 - нови роторни косачки /прикачен инвентар/ - 4 броя;
* обособена позиция 2 - нови моторни коси /храсторези/ - 14 броя;
* обособена позиция 3 - нов генератор за топъл аерозол за третиране на комари- 1 брой;
* обособена позиция 4 - употребявана автоматична ножовка за метал - 1 брой;
* обособена позиция 5 - употребяван струг за метал - 1 брой."

Свали заповед и документация от ТУК-
->ZapovedN_0677_10.04.2014.zip
07 May 2014 от Общинска администрация


Обява - Конни надбягвания
obiava_konni_nadbqgvania.jpg
07 May 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0739 от 28.04.2014г.
ЗАПОВЕД № 0739
от 28.04.2014г.

На основание чл. 101а и 101б във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и поради необходимостта от услуги за организиране на фестивал в гр. Главиница по проект „Модно Шоу на 19-ти век” по програма трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „ Организиране на фестивал в гр. Главиница, транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за участници по проект „Модно Шоу на 19-ти век” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за Регионелно Развитие и сключен договор №2 ( 4i ) – 3.3 – 11, MIS ETC 897 „

II. Одобрявам публична покана изготвена съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет и при следните условия:
1. Прогнозна стойност на поръчката: 62 632.87 лв. без ДДС. Прогнозната стойност представлява максималния финансов ресурс, който Община Главиница може да осигури за изпълнението на поръчката.
2. Критерий за оценка - „икономически най-изгодна оферта” с показатели, както следва:
.................................

Свали заповед от тук->Zapoved_za_otkrivane_25042014.doc

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОТ ТУК
->Glav_dok_organ_fest_final_28042014.doc
29 Apr 2014 от Общинска администрация


ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ.
ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

От 4 април Община Главиница пусна модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална - от 1 до 5 лева върху общата сума за всички данъци. Само 0.40 лв. за един вид данък е таксата през интернет (ePay). Интернет плащането се извършва след надлежна регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него.

В Главиница дружеството има 1 каса. Тя се намира на ул. "Розова Долина" №1. На нея освен да платят данъците към своята община, гражданите по същия начин може да разплащат задълженията си и към други общини в страната, където имат някаква собственост.

Подробна информация, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България, може да видите ето тук:
http://www.easypay.bg/?p=offices_list.
27 Apr 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.04.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2014 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Състояние на престъпността и обществения ред на територията та РУП – Тутракан през 2013 год.
Внася: ВНД н-к РУ „Полиция”
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен анализ за дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2013 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2013 год.
24 Apr 2014 от Администрация

Обява - Министерство на отбраната на Р.България
VoenOtdel2014_04.JPG
23 Apr 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот УПИ І-127 кв.17 с площ 9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ – 340,80кв.м. по плана на с.Коларово с начална тръжна цена – 49 926,98лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012г.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10,30ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2014г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.05.2014г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на телефон 086362128
11 Apr 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 35,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж І на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10.30ч в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 140,00лв. без ДДС /168лв. с ДДС/.
Депозитът за участие в търга в размер на 168,00лв.(10% от годишната наемна цена) се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 07.05.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 07.05.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на
тръжна документация до 07.05.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
07.05.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.05.2014г.
при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128 отдел „ОбС”
11 Apr 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: Товарен автомобил „ЗИЛ 157” - бордови с ДК № СС 2415 СС, с начална тръжна цена 4400,00лв. без ДДС /5280,00лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10,30ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2014г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.05.2014г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел. 08636 2128
11 Apr 2014 от Общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 0667/ 08.04.2014г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 0667/ 08.04.2014г.

Гр. Главиница


Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница , финансирани от общинския бюджет за 2014г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на употребявани пътно превозни средства за нуждите на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” , разделени на 4 обособени позиции

2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП

3. Вид на процедурата – открита процедура.


4. По обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на автовишка/ употребявана/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №2 : Доставка на товарен автомобил - самосвал /употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №3: Доставка на високопроходим лек автомобил /употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №4: Доставка на лек автомобил/употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности


5. Превозните средства са на обща прогнозна стойност 95833,33 без ДДС Количествата и стойностите по отделните обособени позиции са подробно описани в документацията за участие

6. Място на изпълнение на поръчката- гр.Главиница,

7. Срок на изпълнение на поръчката : 12 месеца.

8.Гаранции

.......

Свали документация->ZapResh_N0667_08_04_2014.zip
.
08 Apr 2014 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 36 от ППЗРР на 16.04.2014г. от 11:00 часа, в заседателната зала на IV етаж ще бъде организирано и проведено публично обсъждане на Общинския План за Развитие (2014 - 2020) на Община Главиница . В тази връзка каним всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори , както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Свали План за Развитие ->OPR_Glavinitsa_FINAL_2014-2020.pdf
........................................................................................................

УКАЗАНИЯ относно кампания директни плащания 2014 г.

Свали указания от ТУК->direktni_plashtania2014.PDF
31 Mar 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на обществена поръчка
Р Е Ш Е Н И Е

№ 0452/ 25.03.2014г.


Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница , финансирани от общинския бюджет за 2014г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Предмет на обществената поръчка: Доставка на три нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница

2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 3411000, леки автомобили
5. По обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на нов лек автомобил 4+1 места, тип „седан” за нуждите на Община Главиница.

Обособена позиция №2 : Доставка на нов лек автомобил 1+1 места, тип „фургон” за нуждите на Домашен социален патронаж;

Обособена позиция №3: Доставка на нов лек автомобил 4+1 места, 4х4 тип „хечбек” за нуждите на Община Главиница, дирекция УСОГ „

6.....

Свали заповед от ТУК->zap_Reshenie_koli_2014.doc

Свали Документация от ТУК->dokumentaciq_koli_2014.doc
26 Mar 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация