За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот УПИ І-127 кв.17 с площ 9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ – 340,80кв.м. по плана на с.Коларово с начална тръжна цена – 49 926,98лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012г.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10,30ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2014г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.05.2014г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на телефон 086362128
11 Apr 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 35,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж І на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10.30ч в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 140,00лв. без ДДС /168лв. с ДДС/.
Депозитът за участие в търга в размер на 168,00лв.(10% от годишната наемна цена) се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 07.05.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 07.05.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на
тръжна документация до 07.05.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
07.05.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.05.2014г.
при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128 отдел „ОбС”
11 Apr 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: Товарен автомобил „ЗИЛ 157” - бордови с ДК № СС 2415 СС, с начална тръжна цена 4400,00лв. без ДДС /5280,00лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 08.05.2014г. от 10,30ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2014г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 15.05.2014г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел. 08636 2128
11 Apr 2014 от Общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 0667/ 08.04.2014г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 0667/ 08.04.2014г.

Гр. Главиница


Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница , финансирани от общинския бюджет за 2014г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Предмет на обществената поръчка - „Доставка на употребявани пътно превозни средства за нуждите на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” , разделени на 4 обособени позиции

2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП

3. Вид на процедурата – открита процедура.


4. По обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на автовишка/ употребявана/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №2 : Доставка на товарен автомобил - самосвал /употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №3: Доставка на високопроходим лек автомобил /употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности

Обособена позиция №4: Доставка на лек автомобил/употребяван/ за нуждите на Общинско предприятие общински и комунални дейности


5. Превозните средства са на обща прогнозна стойност 95833,33 без ДДС Количествата и стойностите по отделните обособени позиции са подробно описани в документацията за участие

6. Място на изпълнение на поръчката- гр.Главиница,

7. Срок на изпълнение на поръчката : 12 месеца.

8.Гаранции

.......

Свали документация->ZapResh_N0667_08_04_2014.zip
.
08 Apr 2014 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 36 от ППЗРР на 16.04.2014г. от 11:00 часа, в заседателната зала на IV етаж ще бъде организирано и проведено публично обсъждане на Общинския План за Развитие (2014 - 2020) на Община Главиница . В тази връзка каним всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори , както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Свали План за Развитие ->OPR_Glavinitsa_FINAL_2014-2020.pdf
........................................................................................................

УКАЗАНИЯ относно кампания директни плащания 2014 г.

Свали указания от ТУК->direktni_plashtania2014.PDF
31 Mar 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на обществена поръчка
Р Е Ш Е Н И Е

№ 0452/ 25.03.2014г.


Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница , финансирани от общинския бюджет за 2014г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Предмет на обществената поръчка: Доставка на три нови леки автомобили за нуждите на Община Главиница

2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 3411000, леки автомобили
5. По обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на нов лек автомобил 4+1 места, тип „седан” за нуждите на Община Главиница.

Обособена позиция №2 : Доставка на нов лек автомобил 1+1 места, тип „фургон” за нуждите на Домашен социален патронаж;

Обособена позиция №3: Доставка на нов лек автомобил 4+1 места, 4х4 тип „хечбек” за нуждите на Община Главиница, дирекция УСОГ „

6.....

Свали заповед от ТУК->zap_Reshenie_koli_2014.doc

Свали Документация от ТУК->dokumentaciq_koli_2014.doc
26 Mar 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.03.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.03.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К – Силистра.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2013 год.
Внася: Управител „Общински превози” ЕООД
3. Разглеждане на докладна записка относно Отчет на Бюджета на Общината за 2013 год. .................
20 Mar 2014 от Администрация

О Б Я В Я В А - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС „ТОТО ПУНКТ”
, както следва:

Офис с площ 10,00кв., с идентификатор №15031.501.434.4.5 разположен на етаж І в сграда №15031.501.434.4 „Административен блок 2”, находяща се в гр.Главиница, ул.”Витоша” №46.

Търгът ще се проведе на 31.03.2014г. от 16,00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00лв. без ДДС. /24,00лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница.
Депозитът за участие в търга в размер на 24,00лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 28.03.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 28.03.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 28.03.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 28.03.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 07.04.2014г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
17 Mar 2014 от Общинска администрация

3AПОBEД №0280/27.02.2014г.
zapoved_formula2014.jpg

Свали заповед от ТУК>zapoved_formula2014.pdf
05 Mar 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ - 129 / 20.02.2014 г.
MO_ZapN_OX-129_02_2014.jpg

Свали заповед от ТУК->MO_ZN20140220_OX129.pdf
28 Feb 2014 от Общинска администрация


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СИЛИСТРА
MZG-Sil_02_2014.jpg

Свали документ от ТУК->mzh_sil_02_2014.PDF
27 Feb 2014 от Общинска администрация


Информация за преоценяване на необходимоста от ОВОС
Свали информация:

1 - Scan1_izh_N7_21_02_14.PDF
2 - Scan2_izh_N8_21_02_14.PDF
3 - Scan3_izh_N9_21_02_14.PDF
27 Feb 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация