За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.03.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.03.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К – Силистра.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2013 год.
Внася: Управител „Общински превози” ЕООД
3. Разглеждане на докладна записка относно Отчет на Бюджета на Общината за 2013 год. .................
20 Mar 2014 от Администрация

О Б Я В Я В А - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС „ТОТО ПУНКТ”
, както следва:

Офис с площ 10,00кв., с идентификатор №15031.501.434.4.5 разположен на етаж І в сграда №15031.501.434.4 „Административен блок 2”, находяща се в гр.Главиница, ул.”Витоша” №46.

Търгът ще се проведе на 31.03.2014г. от 16,00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00лв. без ДДС. /24,00лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница.
Депозитът за участие в търга в размер на 24,00лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 28.03.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 28.03.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 28.03.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 28.03.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 07.04.2014г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
17 Mar 2014 от Общинска администрация

3AПОBEД №0280/27.02.2014г.
zapoved_formula2014.jpg

Свали заповед от ТУК>zapoved_formula2014.pdf
05 Mar 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА № ОХ - 129 / 20.02.2014 г.
MO_ZapN_OX-129_02_2014.jpg

Свали заповед от ТУК->MO_ZN20140220_OX129.pdf
28 Feb 2014 от Общинска администрация


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СИЛИСТРА
MZG-Sil_02_2014.jpg

Свали документ от ТУК->mzh_sil_02_2014.PDF
27 Feb 2014 от Общинска администрация


Информация за преоценяване на необходимоста от ОВОС
Свали информация:

1 - Scan1_izh_N7_21_02_14.PDF
2 - Scan2_izh_N8_21_02_14.PDF
3 - Scan3_izh_N9_21_02_14.PDF
27 Feb 2014 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.
Покана за обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., в частта за местните дейности на Община Главиница

Председателят на Общински съвет - Главиница на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси кани главинишката общественост на 27.февруари 2014г. /четвъртък/ от 15,30 ч. в заседателната зала на общинския съвет ІV етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., в частта за местните дейности на Община Главиница

Свали отчет от ТУК->Otchet2013.zip

18.02.2014
19 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0185 гр. Главиница, 13.02.2014г.
З А П О В Е Д

№ 0185

гр. Главиница, 13.02.2014г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № 0074/16.01.2014 г. за добив на маркирана на корен дървесина в подотдели от ГТ на община Главиница, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед № 0176/11.02.2014 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


За спечелил процедурата „Добив на маркирана на корен дървесина в подотдели 32-б; 39-к; 39-о; 44-з; 116-н; 116-р и 118-ж” – фирма ”Денев лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „ Васил Левски” № 5, представлявана от Адриан Маринов Денев, ЕИК 200207937, с предложена цена 30365,00/тридесет хиляди триста шестдесет и пет/лева без ДДС.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Хюсеин Хамди/
14 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0184 гр. Главиница, 13.02.2014г.
З А П О В Е Д

№ 0184

гр. Главиница, 13.02.2014г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № 0073/16.01.2014 г. за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели от ГТ на община Главиница, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед № 0175/11.02.2014 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


За спечелил процедурата “Продажба на стояща на корен дървесина в подотдели 36-н; 36-р и 46-и” – фирма „Еко - Форест”- ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 5, представлявана от управителя Бейти Мехмед Хюсеин, ЕИК 118511875, с предложена цена 38516,00/тридесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет/лева без ДДС.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Хюсеин Хамди
14 Feb 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.02.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.02.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Промени в числеността и структурата на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Възлагане изработване на проект за разделяне на имот №004008, землище с. Сокол.
Внася: Кметът на общината
4. Разни


Председател на Общински съвет гр. Главиница

06 Feb 2014 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 06.02.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейносто управление
.Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.
Внася: Кметът на общината

5. Разни
04 Feb 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ, както следва:


Помещение с площ 28,00кв.м, предназначен за „КЛУБ”, представляващо обособена част от сутерена на сграда „ЧИТАЛИЩЕ” със застроена площ от 670кв.м., построена в У.П.И. № I в квартал 19 по плана на с.Зебил, общ.Главиница, обл.Силистра.

Търгът ще се проведе на 12.02.2014г.(сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 44,80лв. без ДДС. /53,76лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 53,76лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 11.02.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 11.02.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 11.02.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 11.02.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2014г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
03 Feb 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация