За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.
Покана за обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., в частта за местните дейности на Община Главиница

Председателят на Общински съвет - Главиница на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси кани главинишката общественост на 27.февруари 2014г. /четвъртък/ от 15,30 ч. в заседателната зала на общинския съвет ІV етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на годишния отчет за изпълнение на бюджет 2013 и бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., в частта за местните дейности на Община Главиница

Свали отчет от ТУК->Otchet2013.zip

18.02.2014
19 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0185 гр. Главиница, 13.02.2014г.
З А П О В Е Д

№ 0185

гр. Главиница, 13.02.2014г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № 0074/16.01.2014 г. за добив на маркирана на корен дървесина в подотдели от ГТ на община Главиница, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед № 0176/11.02.2014 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


За спечелил процедурата „Добив на маркирана на корен дървесина в подотдели 32-б; 39-к; 39-о; 44-з; 116-н; 116-р и 118-ж” – фирма ”Денев лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „ Васил Левски” № 5, представлявана от Адриан Маринов Денев, ЕИК 200207937, с предложена цена 30365,00/тридесет хиляди триста шестдесет и пет/лева без ДДС.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Хюсеин Хамди/
14 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0184 гр. Главиница, 13.02.2014г.
З А П О В Е Д

№ 0184

гр. Главиница, 13.02.2014г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № 0073/16.01.2014 г. за продажба на стояща дървесина на корен в подотдели от ГТ на община Главиница, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол на комисия, назначена със Заповед № 0175/11.02.2014 г.


ОПРЕДЕЛЯМ:


За спечелил процедурата “Продажба на стояща на корен дървесина в подотдели 36-н; 36-р и 46-и” – фирма „Еко - Форест”- ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 5, представлявана от управителя Бейти Мехмед Хюсеин, ЕИК 118511875, с предложена цена 38516,00/тридесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет/лева без ДДС.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Главиница.
На спечелилият кандидат да се изпрати покана за сключване на договор в седемдневен срок от получаване на поканата.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Севгюл Амза - зам.- кмет на община Главиница.
Препис от заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Хюсеин Хамди
14 Feb 2014 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.02.2014 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.02.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Промени в числеността и структурата на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Възлагане изработване на проект за разделяне на имот №004008, землище с. Сокол.
Внася: Кметът на общината
4. Разни


Председател на Общински съвет гр. Главиница

06 Feb 2014 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 06.02.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейносто управление
.Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.
Внася: Кметът на общината

5. Разни
04 Feb 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ, както следва:


Помещение с площ 28,00кв.м, предназначен за „КЛУБ”, представляващо обособена част от сутерена на сграда „ЧИТАЛИЩЕ” със застроена площ от 670кв.м., построена в У.П.И. № I в квартал 19 по плана на с.Зебил, общ.Главиница, обл.Силистра.

Търгът ще се проведе на 12.02.2014г.(сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 44,80лв. без ДДС. /53,76лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 53,76лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 11.02.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 11.02.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 11.02.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 11.02.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2014г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
03 Feb 2014 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е № 0126
Р Е Ш Е Н И Е № 0126

гр.Главиница, 31.01.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на община Главиница и звената на бюджтна издръжка за 2014г.”
ІІ.Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : 30192000, 30197000, 30197630, 30125100, 22800000
ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 40 000лв. без ДДС /48 000лв. с ДДС/.
ІV. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
V. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44, краен срок до 01.03.2015г.
VІ. Гаранция за участие в размер на 100лв. се внася по сметка на Община Главиница IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
VІІ. Гаранция за изпълнение на поръчката – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІІІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
ІХ. Място и срок за подаване на офертите 12.02.2014г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Х. Място и срок за разглеждане на офертите – 12.02.2014г., 15,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
ХІ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Техническо предложение, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изисквани документи, посочени в поканата.
ХІІ. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХІІІ. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите: Селим Садула -
Гл.специалист „ЕП и ОП” , Нурхан Али – Главен счетоводител на Община Главиница, Ирена Русчева – юрист; Резервен член – Гюнай Риза, Гл.специалист „ОбС”
ХІV.След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : ............п/п...........
ХЮСЕИН ХАМДИ

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->kancelarski_mat_2014.rar
01 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0074
З А П О В Е Д
№ 0074
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 244/27.12.2013 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от ГТ на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:

Свали документация от ТУК->procedura_sech_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0073
З А П О В Е Д
№ 0073
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, и чл. 65, ал.1 и ал. 2, чл. 53, ал. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и решение № 244 от протокол № 27 от заседание на 27.12.2013 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе търг за продажба на стояща дървесина на корен в обект от горските територии на община Главиница, както следва:

Свали документация от ТУК->taen_targ_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА -Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014 г.
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Хюсеин Хамди – Кмет на Община Главиница

Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014г.

Уважаеми г-н Председател,

От 01.01.2014 г. влезе в сила Закона за публичните финанси, с който се урежда общото устройство и структурата на публичните финанси. Законът е израз на стремежа да се консолидират всички аспекти на управлението и използването на публичните ресурси, както на национално, така и на местно ниво. Публичните финанси се разглеждат като единна система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации.
В изпълнение на разпоредбата на чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси с Решение № 243, взето с Протокол № 27 от 27.12.2013 г. на Общински съвет – Главиница бе приета Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница.
Проектът е разработен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г./ЗДБРБ/, разпоредбите на Проекта за ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Решение № 658/31.10.2013г. на МС на РБългария за изменение на Решение № 249 на Министерския съвет от 2013г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели, Закона за общинския дълг, Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, както и други норматвни актове регламентиращи общинските бюджети през 2014 г.
Така предложеният проект на Бюджет 2014 г. е съобразен с основните показатели, основните фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси; балансиран е; и осигурява бюджетни средства за всички функциониращи дейности.
През настоящата година усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени основно в посока на увеличаване събираемостта на просрочените вземания с прилагането на всички нормативно определени механизми и успешното реализиране на дейностите по проекти финансирани със средства от Европейския съюз и местни приходи.
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на новите изисквания, внасям за обсъждане и приемане проекта за Бюджет на Община Главиница за 2014 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода – 2014г., 2015г. и 2016г.


Внася

Хюсеин Хамди
Кмет на Община Главиница:


Свали бюджет 2014->Budjet_2014.zip
28 Jan 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.01.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейносто управление
.Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.
Внася: Кметът на общината

5. Разни
23 Jan 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:

OBIAVA_Prodajbi_GLAV_12_02_2014.jpg
17 Jan 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация