За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Р Е Ш Е Н И Е № 0126
Р Е Ш Е Н И Е № 0126

гр.Главиница, 31.01.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на община Главиница и звената на бюджтна издръжка за 2014г.”
ІІ.Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : 30192000, 30197000, 30197630, 30125100, 22800000
ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 40 000лв. без ДДС /48 000лв. с ДДС/.
ІV. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
V. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44, краен срок до 01.03.2015г.
VІ. Гаранция за участие в размер на 100лв. се внася по сметка на Община Главиница IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
VІІ. Гаранция за изпълнение на поръчката – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІІІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
ІХ. Място и срок за подаване на офертите 12.02.2014г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Х. Място и срок за разглеждане на офертите – 12.02.2014г., 15,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
ХІ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Техническо предложение, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изисквани документи, посочени в поканата.
ХІІ. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХІІІ. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите: Селим Садула -
Гл.специалист „ЕП и ОП” , Нурхан Али – Главен счетоводител на Община Главиница, Ирена Русчева – юрист; Резервен член – Гюнай Риза, Гл.специалист „ОбС”
ХІV.След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : ............п/п...........
ХЮСЕИН ХАМДИ

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->kancelarski_mat_2014.rar
01 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0074
З А П О В Е Д
№ 0074
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 244/27.12.2013 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от ГТ на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:

Свали документация от ТУК->procedura_sech_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0073
З А П О В Е Д
№ 0073
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, и чл. 65, ал.1 и ал. 2, чл. 53, ал. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и решение № 244 от протокол № 27 от заседание на 27.12.2013 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе търг за продажба на стояща дървесина на корен в обект от горските територии на община Главиница, както следва:

Свали документация от ТУК->taen_targ_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА -Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014 г.
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Хюсеин Хамди – Кмет на Община Главиница

Относно: Приемане Бюджета на Община Главиница за 2014г.

Уважаеми г-н Председател,

От 01.01.2014 г. влезе в сила Закона за публичните финанси, с който се урежда общото устройство и структурата на публичните финанси. Законът е израз на стремежа да се консолидират всички аспекти на управлението и използването на публичните ресурси, както на национално, така и на местно ниво. Публичните финанси се разглеждат като единна система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации.
В изпълнение на разпоредбата на чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси с Решение № 243, взето с Протокол № 27 от 27.12.2013 г. на Общински съвет – Главиница бе приета Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница.
Проектът е разработен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г./ЗДБРБ/, разпоредбите на Проекта за ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Закона за публичните финанси /ЗПФ/, Решение № 658/31.10.2013г. на МС на РБългария за изменение на Решение № 249 на Министерския съвет от 2013г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални и стойностни показатели, Закона за общинския дълг, Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, както и други норматвни актове регламентиращи общинските бюджети през 2014 г.
Така предложеният проект на Бюджет 2014 г. е съобразен с основните показатели, основните фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси; балансиран е; и осигурява бюджетни средства за всички функциониращи дейности.
През настоящата година усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени основно в посока на увеличаване събираемостта на просрочените вземания с прилагането на всички нормативно определени механизми и успешното реализиране на дейностите по проекти финансирани със средства от Европейския съюз и местни приходи.
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на новите изисквания, внасям за обсъждане и приемане проекта за Бюджет на Община Главиница за 2014 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода – 2014г., 2015г. и 2016г.


Внася

Хюсеин Хамди
Кмет на Община Главиница:


Свали бюджет 2014->Budjet_2014.zip
28 Jan 2014 от Общинска администрация

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.01.2014 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейносто управление
.Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 год.
Внася: Кметът на общината

5. Разни
23 Jan 2014 от Администрация


О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:

OBIAVA_Prodajbi_GLAV_12_02_2014.jpg
17 Jan 2014 от Общинска администрация


Годишен план за ползване на дървесина на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА за 2014г.
god_plan_darv_2014.jpg

Свали от ТУК->god_plan_darv_2014.PDF
20 Dec 2013 от Администрация


ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.12.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.12.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно План – сметка и размер на такса „Битови отпадъци” за 2014 год. на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Компенсирани промени в капиталовите разходи.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 на Общински съвет – Главиница за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.
18 Dec 2013 от Администрация

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.


П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2014год., което ще се проведе на 08.01.2014г. (сряда) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

17.12.2013г.

Свали проект от ТУК>God_program_obshsobst2014proekt.doc
18 Dec 2013 от Общинска администрация


Покана за обсъждане на бюджета на Община Главиница
Покана за обсъждане на бюджета на Община Главиница

Кметът на Община Главиница на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси кани главинишката общественост на 30 декември 2013г. /понеделник/ от 15,30 ч. в заседателната зала на общинския съвет ІV етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2014 г.


Свали проект от ТУК->ProektBudjet2014.zip

12.12.2013
12 Dec 2013 от Общинска администрация


ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2013 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2013 г. по източници на финансиране

Свали файл от Тук->poim_spis_31_12_2013_г.xls
12 Dec 2013 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТОНАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА


Свали проект от ТУК->ProektonaredvaBudjetGlav2014.doc
12 Dec 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация