За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Заповеди за публичен търг - №2269, №2364
Zap2269_2364_11_2013.jpg

Свали ЗАПОВЕДИ от ТУК->Zap2269_2364_12_2013.PDF
10 Dec 2013 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №26 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

-> Решения на
Общински съвет от заседание №26 / 28.11.2013г.
10 Dec 2013 от Общинска администрация


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВИНИЦА

на основание чл.66 и чл.69 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.10 и чл.59 от ЗМДТ и чл.7 и чл.45 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Главиница

ПРЕДЛАГА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ

Свали документа от ТУК->PROMENI_NAREDBA_16_2014.doc
28 Nov 2013 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВИНИЦА

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.71 и 71а от ЗМДТ и чл.18 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

ПРЕДЛАГА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали проект от ТУК->PROMENI_NAREDBA_11_2014.doc
28 Nov 2013 от Общинска администрация


Безплатно изследване на ХИВ - статус в подвижна лаборатория
Районната здравна инспекция - гр. Силистра, съвместно с РЗИ - гр. Русе организират на територията на община Главиница безплатно изследване на ХИВ - статус в подвижна лаборатория.
Кръвният тест е безплатен, анонимен и отнема само няколко минути.
Инициативата е посветена на 1 декември, Световен ден за борба против СПИН.
Всички жители на общината, които са навършили 16 години и желаят да бъдат прегледани могат да направят това на 04.12.2013 г. от 10:00 часа пред училището в гр. Главиница, където ще бъде разположена подвижната лаборатория.
28 Nov 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.11.2013 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.11.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2014 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Инвестиционна инициатива на община Главиница за обект – „Изграждане на пожароизвестителна кула на територията на община Главиница”...............
21 Nov 2013 от Администрация

У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл. 66 АПК
У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл. 66 АПК
Петък, 15 Ноември 2013 г.


На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общински съвет-Главиница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно одобряване на план сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Главиница и за определяне на такса за битови отпадъци за 2014 г. в съответствие с изискванията на раздел І, глава трета от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 и чл. 16 от Наредба № 11 на Общински съвет - Главиница за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от АПК заинтересованите лица могат да участват в производството по издаването на акта чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Главиница, обявени по надлежния ред.
На основание чл. 68 от АПК, правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от сайта на Община Главиница

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /С. ХАЛИД/
15 Nov 2013 от Общинска администрация


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - ОТНОСНО: План-сметка и размер на такса “Битови отпадъци” за 2014 г. на територията на община Главиница.

Свали от ТУК->DoklZapTBotp2014.doc
15 Nov 2013 от Общинска администрация


Проект!
Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Свали от ТУК->ProektPravilnik_Obs.zip
11 Nov 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2134

гр.Главиница, 29.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , Решение №229/12.10.2013г. на ОбС Главиница,
чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ”Доставка на един брой употребяван автомобил с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите на Домашен социален патронаж при Община Главиница.”
ІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 10 000лв. с ДДС.
ІІІ. Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.
ІV. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44.
V. Гаранция за изпълнение на поръчката – 1% от стойността на поръчката.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VІІ. Място и срок за подаване на офертите 18.11.2013г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
VІІІ. Място и срок за разглеждане на офертите – 18.11.2013г., 14,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
ІХ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Документи за подбор, Предложение за изпълнение на поръчката, Предлагана цена, (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
Х. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : .........п/п.............
ХЮСЕИН ХАМДИ
ВП/

Свали документация от ТУК->ObshPorSocPatr2013_10.zip
29 Oct 2013 от Общинска администрация

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Zimno_pod_2013_10_28.jpg

Свали Документация от ТУК->Zimno_pod_2013_10_28.zip
28 Oct 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 24/ 12.10.2013 ГОДИНА

По първа точка от дневния ред – Избиране на представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет гр. Главиница,

Р Е Ш И:

Избира за представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие на област Силистра

Кенан Дуран Рахим – общински съветник
/трите имена/ /позиция в ОбС/

По втора точка от дневния ред – Избиране на комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към окръжен съд гр. Силистра. ...........
24 Oct 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация