За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл. 66 АПК
У В Е Д О М Л Е Н И Е по чл. 66 АПК
Петък, 15 Ноември 2013 г.


На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общински съвет-Главиница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт относно одобряване на план сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Главиница и за определяне на такса за битови отпадъци за 2014 г. в съответствие с изискванията на раздел І, глава трета от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 и чл. 16 от Наредба № 11 на Общински съвет - Главиница за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от АПК заинтересованите лица могат да участват в производството по издаването на акта чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Главиница, обявени по надлежния ред.
На основание чл. 68 от АПК, правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява от сайта на Община Главиница

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /С. ХАЛИД/
15 Nov 2013 от Общинска администрация


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - ОТНОСНО: План-сметка и размер на такса “Битови отпадъци” за 2014 г. на територията на община Главиница.

Свали от ТУК->DoklZapTBotp2014.doc
15 Nov 2013 от Общинска администрация


Проект!
Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Свали от ТУК->ProektPravilnik_Obs.zip
11 Nov 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2134

гр.Главиница, 29.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , Решение №229/12.10.2013г. на ОбС Главиница,
чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ”Доставка на един брой употребяван автомобил с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите на Домашен социален патронаж при Община Главиница.”
ІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 10 000лв. с ДДС.
ІІІ. Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.
ІV. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44.
V. Гаранция за изпълнение на поръчката – 1% от стойността на поръчката.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VІІ. Място и срок за подаване на офертите 18.11.2013г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
VІІІ. Място и срок за разглеждане на офертите – 18.11.2013г., 14,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
ІХ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Документи за подбор, Предложение за изпълнение на поръчката, Предлагана цена, (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
Х. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : .........п/п.............
ХЮСЕИН ХАМДИ
ВП/

Свали документация от ТУК->ObshPorSocPatr2013_10.zip
29 Oct 2013 от Общинска администрация

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Zimno_pod_2013_10_28.jpg

Свали Документация от ТУК->Zimno_pod_2013_10_28.zip
28 Oct 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 24/ 12.10.2013 ГОДИНА

По първа точка от дневния ред – Избиране на представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет гр. Главиница,

Р Е Ш И:

Избира за представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие на област Силистра

Кенан Дуран Рахим – общински съветник
/трите имена/ /позиция в ОбС/

По втора точка от дневния ред – Избиране на комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към окръжен съд гр. Силистра. ...........
24 Oct 2013 от Администрация

Празник на Община Главиница
Pokana_Praznik_2013.jpg
23 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
OBIAVA_TARG_ZEMI_2013.jpg
23 Oct 2013 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ЗА МОНТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА , както следва:

 

Населено място

 

Сграда

 

УПИ,

Парцел,

Квартал

Месечна тръжна цена без ДДС

1

гр.Главиница

Водна кула

X кв.0, масив 10

62,00лв.

2

с.Сокол

Общежитие

III – общ кв.24

46,50лв.

3

с.Суходол

Кметство

VII  кв.11

46,50лв.

4

с.Суходол

Училище

I – общ кв.5

46,50лв.

5

с.Калугерене

Читалище

I – общ кв.5

46,50лв.

6

с.Падина

Кметство

I – общ кв.6

31,00лв.

7

с.Зебил

ЦДГ

XXII – СНС  кв.2

46,50лв.

8

с.Стефан Караджа

Училище

I – 179 кв.16

46,50лв.

9

с.Стефан Караджа

Болница

XI – 329 кв.32

46,50лв.

10

с.Звенимир

Кметство

I – 133 кв.6

46,50лв.

11

с.Звенимир

ЦДГ

I – общ. кв.5

46,50лв.

12

с.Дичево

Кметство

кв.0

31,00лв.

13

с.Зафирово

Училище

X – 462 кв.39

46,50лв.

14

с.Коларово

Кметство

I – 160 кв.19

46,50лв.

15

с.Косара

Кметство

XII – 176 кв.13

31,00лв.

 

       Търгът ще се проведе на 30.10.2013г. от 16,00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             

      Срок на наемното отношение –   10 години.

      Първоначална месечна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 322/19.09.2013г. допълване на тарифата към  № 3.

      Депозитът за участие в търга в размер на  50,00лв. да се внася в касата на общината всеки работен ден  до 16,00часа на 29.10.2013г.

       Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв.  Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 29.10.2013г.

Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу

представяне на документ за платена цена .

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация до 29.10.2013г.

Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 29.10.2013г.

Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 07.11.2013г.  при същите условия.

23 Oct 2013 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на Кмета на община Главиница публикува публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 001167, землище с.Зафирово , общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Zafir2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г

Информираме Ви, че съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на 21.10.2013г. е публикувано публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 15031.1.113, по кадастралната карта на гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Glav2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.10.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:І – част от 10:00 часа
1. Избор на съдебни заседатели за мандат 01.01.2014-2018 год.
Докл. Временна Комисия по предложения
2. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне за безвъзмездно ползване на две помещения в ОУ „Иван Вазов” с. Зафирово за откриване на социален терапевтичен център за деца в неравностойно положение.
Внася: Кметът на общината


ІІ – част от 11:00 часа
Тържествено заседание на ОбС Главиница. .........
21 Oct 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация