За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ
2016_10_Sreshta_seminarZemedelie.jpg

СВАЛИ ПРОГРАМА:->2016_10_Sreshta_seminarZemedelie.pdf
26 Oct 2016 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 14.10.2016г. – 14.11.2016г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Главиница и Екологична оценка към него. За повече информация: www.glavinitsa.bg
...............................
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ. То ще се проведе на 23.11.2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала на ІV етаж , Общинска администрация, гр.Главиница , ул.”Витоша” № 44.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Главиница: гр. Главиница, ул. “Витоша“ № 44, ст.№7, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.glavinitsa.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Главиница, ст. №1-информационен център на факс /086362258 или на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg както и по време на срещата за обществено обсъждане.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Айсун Кошуджу, тел. 08636 2060

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.30 часа на 14.11.2016 г.
...............................

Свали съобщение и предварителен проект:

1-Съобщение->2016_10_Procedura_consult-1.pdf
2-Предварителен проект (.rar)
3-Предварителен проект - графична част 1(.rar)
4-Предварителен проект - графична част 2(.rar)
14 Oct 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба №16
Проект за изменение и допълнение на Наредба №16

1-МОТИВИ към проект за изменение и допълнение на Наредба №16
- 2016_10_motivi_naredba_16.doc

2-Проект - за изменение и допълнение на Наредба №16
- 2016_10_PROMENI_NAREDBA_16_102014.doc
13 Oct 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.38, ал.5, от ЗМСМА на 10.10.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, ще се проведе заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет, при следния дневен ред:


1. Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбрания Кмет на Община Главиница.Председател на Общински съвет - Месут Алиш
05 Oct 2016 от Администрация


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

МОТИВИ:

Свали ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - >2016_nac_ref_inform_list4.pdf
30 Sep 2016 от Общинска администрация


Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран
поземлен УПИ IX-181 квартал 18 с площ 13773кв.м. по плана на с.Калугерене, в размер на 27 850лв. без ДДС, / 33 420лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 28.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16,00ч. на 27.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 27.10.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 27.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.11.2016г. на същото място и при същите условия.
29 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:


Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_NOV_Targ_Zemi_OPF_2016_33333-1.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 4368кв.м., с построена в него едноетажна масивна сграда „бивша ЦДГ“ със застроена площ 232кв.м., по плана на с.Бащино в размер на 15 346,94лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_Targ_Prod_Malomerni_4ernogor_StKaradga.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Поземлен
имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 778,93лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран поземлен имот УПИ І кв.5 с площ 7840кв.м. заедно с построени в него:
1)Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ – 198кв.м. и 2)Външна тоалетна със ЗП – 70кв.м., по плана на с.Суходол в размер на 38041,73лв. с ДДС.АОС № 3050/15.08.2012г.
Търгът да се провед на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 19.09.2016 год. /понеделник/, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.09.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №144 от Протокол № 17/02.09.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на маломерни паралелки в СУ”Васил Левски” гр. Главиница и ОУ „Иван Вазов“ с. Зафирово за учебната 2016/2017 г.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Калугерене, с. Сокол, с. Суходол, община Главиница и гр. Главиница.
13 Sep 2016 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация