За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Празник на Община Главиница
Pokana_Praznik_2013.jpg
23 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
OBIAVA_TARG_ZEMI_2013.jpg
23 Oct 2013 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ЗА МОНТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА , както следва:

 

Населено място

 

Сграда

 

УПИ,

Парцел,

Квартал

Месечна тръжна цена без ДДС

1

гр.Главиница

Водна кула

X кв.0, масив 10

62,00лв.

2

с.Сокол

Общежитие

III – общ кв.24

46,50лв.

3

с.Суходол

Кметство

VII  кв.11

46,50лв.

4

с.Суходол

Училище

I – общ кв.5

46,50лв.

5

с.Калугерене

Читалище

I – общ кв.5

46,50лв.

6

с.Падина

Кметство

I – общ кв.6

31,00лв.

7

с.Зебил

ЦДГ

XXII – СНС  кв.2

46,50лв.

8

с.Стефан Караджа

Училище

I – 179 кв.16

46,50лв.

9

с.Стефан Караджа

Болница

XI – 329 кв.32

46,50лв.

10

с.Звенимир

Кметство

I – 133 кв.6

46,50лв.

11

с.Звенимир

ЦДГ

I – общ. кв.5

46,50лв.

12

с.Дичево

Кметство

кв.0

31,00лв.

13

с.Зафирово

Училище

X – 462 кв.39

46,50лв.

14

с.Коларово

Кметство

I – 160 кв.19

46,50лв.

15

с.Косара

Кметство

XII – 176 кв.13

31,00лв.

 

       Търгът ще се проведе на 30.10.2013г. от 16,00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             

      Срок на наемното отношение –   10 години.

      Първоначална месечна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 322/19.09.2013г. допълване на тарифата към  № 3.

      Депозитът за участие в търга в размер на  50,00лв. да се внася в касата на общината всеки работен ден  до 16,00часа на 29.10.2013г.

       Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв.  Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 29.10.2013г.

Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу

представяне на документ за платена цена .

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация до 29.10.2013г.

Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 29.10.2013г.

Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 07.11.2013г.  при същите условия.

23 Oct 2013 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на Кмета на община Главиница публикува публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 001167, землище с.Зафирово , общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Zafir2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г

Информираме Ви, че съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на 21.10.2013г. е публикувано публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 15031.1.113, по кадастралната карта на гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Glav2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.10.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:І – част от 10:00 часа
1. Избор на съдебни заседатели за мандат 01.01.2014-2018 год.
Докл. Временна Комисия по предложения
2. Разглеждане на докладна записка относно Предоставяне за безвъзмездно ползване на две помещения в ОУ „Иван Вазов” с. Зафирово за откриване на социален терапевтичен център за деца в неравностойно положение.
Внася: Кметът на общината


ІІ – част от 11:00 часа
Тържествено заседание на ОбС Главиница. .........
21 Oct 2013 от Администрация

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, глава VІІІ „а” във връзка с чл.14, ал.4 т.2, чл.15, ал.2, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки, одобрено техническо задание и в изпълнение на Решение № 168 по протокол №17/26.02. 2013 г. на ОбС Главиница за приемане на отчет 2012 и бюджет 2013 г. в т.ч и за оптимизиране на машинния парк на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „а”, чл.101а от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на обява в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с предмет : "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Pub_Pok_Kol_Trakt2013_10_1.zip
11 Oct 2013 от Общинска администрация


Публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Главиница за зимния период 2013/2014г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2021

гр.Главиница, 07.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2013-2014г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, включва:
..................................

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->PublPokRN2021_2013_10zip.zip
08 Oct 2013 от Общинска администрация


П О К А Н А

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.10.2013 год. /четвъртък/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.10.2013 год. /събота/ свиквам изнесено заседание на общински съвет – гр. Главиница при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие. Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към окръжен съд гр. Силистра.
...............................
04 Oct 2013 от Администрация

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
: УПИ VI-139 кв.15 с площ 1222кв.м., с начална тръжна цена 2991,40лв. без ДДС /3589,20лв. с ДДС/, по плана на с.Звенимир общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 16.10.2013г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 16.10.2013г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 16.10.2013г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 24.10.2013г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел.086362128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг
О Б Я В Я В А

Публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ 100,00кв.м., обособена част от сутерена на сграда„Битов комбинат”, представляваща триетажна масивна сграда, построена в парцел № 422 в кв.34 по плана на с.Зафирово общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІІ етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 40,00лв.
Депозитът за участие в търга в размер на 48,00лв. , се внася в касата на
община всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
12.01.2012г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г. при
същите условия.

Допълнителна информация на тел. 086352128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.4 с площ 17,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 34,00лв.без ДДС /40,80лв с ДДС/
Депозитът за участие в търга в размер на 40,80лв., се внася в касата на
общината всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
16.10.2013г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г.
при същите условия.


За допълнителна информация тел 08636/21 28
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация