За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, глава VІІІ „а” във връзка с чл.14, ал.4 т.2, чл.15, ал.2, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки, одобрено техническо задание и в изпълнение на Решение № 168 по протокол №17/26.02. 2013 г. на ОбС Главиница за приемане на отчет 2012 и бюджет 2013 г. в т.ч и за оптимизиране на машинния парк на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „а”, чл.101а от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на обява в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с предмет : "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Pub_Pok_Kol_Trakt2013_10_1.zip
11 Oct 2013 от Общинска администрация


Публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Главиница за зимния период 2013/2014г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2021

гр.Главиница, 07.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2013-2014г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, включва:
..................................

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->PublPokRN2021_2013_10zip.zip
08 Oct 2013 от Общинска администрация


П О К А Н А

ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 10.10.2013 год. /четвъртък/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 12.10.2013 год. /събота/ свиквам изнесено заседание на общински съвет – гр. Главиница при следния проекто – дневен ред:


Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на представител на Общински съвет гр. Главиница в Областния съвет за развитие. Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към окръжен съд гр. Силистра.
...............................
04 Oct 2013 от Администрация

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
: УПИ VI-139 кв.15 с площ 1222кв.м., с начална тръжна цена 2991,40лв. без ДДС /3589,20лв. с ДДС/, по плана на с.Звенимир общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 16.10.2013г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 16.10.2013г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 16.10.2013г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 24.10.2013г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел.086362128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг
О Б Я В Я В А

Публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ 100,00кв.м., обособена част от сутерена на сграда„Битов комбинат”, представляваща триетажна масивна сграда, построена в парцел № 422 в кв.34 по плана на с.Зафирово общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІІ етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 40,00лв.
Депозитът за участие в търга в размер на 48,00лв. , се внася в касата на
община всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
12.01.2012г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г. при
същите условия.

Допълнителна информация на тел. 086352128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.4 с площ 17,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 34,00лв.без ДДС /40,80лв с ДДС/
Депозитът за участие в търга в размер на 40,80лв., се внася в касата на
общината всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
16.10.2013г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г.
при същите условия.


За допълнителна информация тел 08636/21 28
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2013г, гр.Главиница

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “Строително ремонтни работи" с обособени позиции:
Обособена позиция 1. „Ремонт кухня ДСП гр.Главиница” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева) с ДДС;
Обособена позиция 2.„Ремонт отводнителен канал с.Сокол” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 3.„Ремонт читалище с.Богданци” с прогнозна стойност – 5 280 лв. (пет хиляди и двеста и осемдесет лева );
Обособена позиция 4.„Ремонт читалище с.Зафирово” с прогнозна стойност – 3470лв. (три хиляди четиристотин и седемдесет лева);
Обособена позиция 5.„Ремонт покрив сватбен салон с.Калугерене” с прогнозна стойност – 3720 лв. (три хиляди седемстотин и двадесет лева);
Обособена позиция 6.„Тоалетна с.Суходол” с прогнозна стойност – 3 000лв. (три хиляди лева);
Обособена позиция 7.„Сградни отклонения ул.Дунав и ул.Хр.Ботев” – 5бр. с прогнозна стойност – 10 000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 8.„Ремонт здравна служба” с.Сокол с прогнозна стойност 3872 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и два лева);
Р Е Ш И Х:
1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: “Строително ремонтни работи";
2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
4. Срок за получаване на офертите – до 02.10. 2013 година от 10,00ч., „Център за информация и услуги”, ет.1, ул.”Витоша” №44, „Административна сграда 1”;
5. Одобрявам документацията за участие в обществена поръчка по т.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ .....п/п.....
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА:
Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Stroiteln_remont_09_2013.zip
.
24 Sep 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 22/ 04.09.2013 ГОДИНАПо втора точка от дневния ред – Заповед №.2374 от 27.08.2013 г.на Министъра на земеделието и храните за определяне на периода за прием на заявления за подпомагане по Мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по ПРСР 2007-2013г.по реда на Наредба №25 от 29 юли 2008 г.з за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и с реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, с начална дата 09.09.2013 г., и крайна дата 20.09.2013 г.


РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра
12 Sep 2013 от Администрация

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 16.09.2013 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.09.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Главиница за първото шестмесечие на 2013 год. .........
12 Sep 2013 от Администрация

З А П О В Е Д №1808/02.09.2013г.
З А П О В Е Д

№1808/02.09.2013г.

Гр. Главиница

За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4, чл.101 а от Глава осма „а” на ЗОП

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1.Предмет на поръчката :
„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва:
1. Главиница - Зарица - Звенимир– Главиница – 92 км.
2. Главиница – Зебил – Вълкан -Листец – Главиница – 96 км.
3. Главиница – Подлес- Главиница – 12 км.
4. Главиница – Падина – Ножарево – Калугерене – Главиница – 32 км.
5. Главиница – Калугерене – Главиница – 6 км.
6. Главиница – Коларово – Зафирово – Дичево –Сокол – Суходол - Бащино – Главиница – 56 км.
7. Зафирово – Коларово – Зафирово – 28 км.
8. Зафирово – Косара – Богданци – Зафирово – 72 км.
2.Ориентировъчна стойност на поръчката 61 398 лв. (Шестдесет и една хиляди триста деветдесет и осем лв. и 00ст) без ДДС
3.Критерий за оценка е „най-ниска предложена цена”
4.Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул.Витоша №44, краен срок 15 юни 2014г.
5.Гаранции:
5.1 Гаранция за участие в процедурата /парична сума или банкова гаранция/ по поръчката – 613,98лв. (Шестстотин и тринадесет лв. и 98ст.) се внася в сметката на Община Главиница, IBAN BG04IORT73793360005500 при ТБ Инвестбанк АД Русе.
5.2 Гаранция за изпълнение – 2% от договорената стойност се внася по същата сметка. Условията и сроковете за задържане на гаранцията се уреждат съгласно действащото в страната законодателство.
6.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
7.Място и срок за подаване на офертите: 12.09.2013г., 15:30часа в Общинска Администрация – Център за информация и услуги.
8.Място и срок за разглеждане на офертите: 12.09.2013г., 16.00 часа в Оперативна зала на Община Главиница ет.2
Офертите да се изготвят на български език и да включат ценовото предложение със Спецификация по маршрути по Образец и всички изисквани документи, посочени в поканата.
9.Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 45 ( четиридесет и пет ) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите.
10.Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите:
- Ирена Русчева – юрист – Председател
- Ведиха Юдаим – началник Управление „Образование”
- Росица Спасова – гл.счетоводител на Управление „Образование”
-резервен член – Николина Мицова – главен специалист

След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Препис на заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


КМЕТ: ……п/п………..
/Хюсеин Хамди /Свали документация от ТУК>ZapN1808_02_09_2013.zip
02 Sep 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.09.2013 год. /сряда/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред: .......
02 Sep 2013 от Администрация

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва: ........
02 Sep 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация