За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2013г, гр.Главиница

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “Строително ремонтни работи" с обособени позиции:
Обособена позиция 1. „Ремонт кухня ДСП гр.Главиница” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева) с ДДС;
Обособена позиция 2.„Ремонт отводнителен канал с.Сокол” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 3.„Ремонт читалище с.Богданци” с прогнозна стойност – 5 280 лв. (пет хиляди и двеста и осемдесет лева );
Обособена позиция 4.„Ремонт читалище с.Зафирово” с прогнозна стойност – 3470лв. (три хиляди четиристотин и седемдесет лева);
Обособена позиция 5.„Ремонт покрив сватбен салон с.Калугерене” с прогнозна стойност – 3720 лв. (три хиляди седемстотин и двадесет лева);
Обособена позиция 6.„Тоалетна с.Суходол” с прогнозна стойност – 3 000лв. (три хиляди лева);
Обособена позиция 7.„Сградни отклонения ул.Дунав и ул.Хр.Ботев” – 5бр. с прогнозна стойност – 10 000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 8.„Ремонт здравна служба” с.Сокол с прогнозна стойност 3872 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и два лева);
Р Е Ш И Х:
1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: “Строително ремонтни работи";
2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
4. Срок за получаване на офертите – до 02.10. 2013 година от 10,00ч., „Център за информация и услуги”, ет.1, ул.”Витоша” №44, „Административна сграда 1”;
5. Одобрявам документацията за участие в обществена поръчка по т.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ .....п/п.....
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА:
Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Stroiteln_remont_09_2013.zip
.
24 Sep 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е
Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 22/ 04.09.2013 ГОДИНАПо втора точка от дневния ред – Заповед №.2374 от 27.08.2013 г.на Министъра на земеделието и храните за определяне на периода за прием на заявления за подпомагане по Мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по ПРСР 2007-2013г.по реда на Наредба №25 от 29 юли 2008 г.з за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и с реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, с начална дата 09.09.2013 г., и крайна дата 20.09.2013 г.


РЕШЕНИЕ № 215
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра
12 Sep 2013 от Администрация

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 16.09.2013 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.09.2013 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Главиница за първото шестмесечие на 2013 год. .........
12 Sep 2013 от Администрация

З А П О В Е Д №1808/02.09.2013г.
З А П О В Е Д

№1808/02.09.2013г.

Гр. Главиница

За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4, чл.101 а от Глава осма „а” на ЗОП

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1.Предмет на поръчката :
„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва:
1. Главиница - Зарица - Звенимир– Главиница – 92 км.
2. Главиница – Зебил – Вълкан -Листец – Главиница – 96 км.
3. Главиница – Подлес- Главиница – 12 км.
4. Главиница – Падина – Ножарево – Калугерене – Главиница – 32 км.
5. Главиница – Калугерене – Главиница – 6 км.
6. Главиница – Коларово – Зафирово – Дичево –Сокол – Суходол - Бащино – Главиница – 56 км.
7. Зафирово – Коларово – Зафирово – 28 км.
8. Зафирово – Косара – Богданци – Зафирово – 72 км.
2.Ориентировъчна стойност на поръчката 61 398 лв. (Шестдесет и една хиляди триста деветдесет и осем лв. и 00ст) без ДДС
3.Критерий за оценка е „най-ниска предложена цена”
4.Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул.Витоша №44, краен срок 15 юни 2014г.
5.Гаранции:
5.1 Гаранция за участие в процедурата /парична сума или банкова гаранция/ по поръчката – 613,98лв. (Шестстотин и тринадесет лв. и 98ст.) се внася в сметката на Община Главиница, IBAN BG04IORT73793360005500 при ТБ Инвестбанк АД Русе.
5.2 Гаранция за изпълнение – 2% от договорената стойност се внася по същата сметка. Условията и сроковете за задържане на гаранцията се уреждат съгласно действащото в страната законодателство.
6.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
7.Място и срок за подаване на офертите: 12.09.2013г., 15:30часа в Общинска Администрация – Център за информация и услуги.
8.Място и срок за разглеждане на офертите: 12.09.2013г., 16.00 часа в Оперативна зала на Община Главиница ет.2
Офертите да се изготвят на български език и да включат ценовото предложение със Спецификация по маршрути по Образец и всички изисквани документи, посочени в поканата.
9.Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 45 ( четиридесет и пет ) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите.
10.Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите:
- Ирена Русчева – юрист – Председател
- Ведиха Юдаим – началник Управление „Образование”
- Росица Спасова – гл.счетоводител на Управление „Образование”
-резервен член – Николина Мицова – главен специалист

След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Препис на заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


КМЕТ: ……п/п………..
/Хюсеин Хамди /Свали документация от ТУК>ZapN1808_02_09_2013.zip
02 Sep 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.09.2013 год. /сряда/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред: .......
02 Sep 2013 от Администрация

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва: ........
02 Sep 2013 от Администрация

З А П О В Е Д №1790/29.08.2013г.
З А П О В Е Д

№1790/29.08.2013г.

Забележка : Със Заповед 1807/02.09.2013г. на Кмета на Община Главиница - на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена . Обявена е нова процедура за същата .
29 Aug 2013 от Общинска администрация

Актуализирана транспортна схема от квотата на Община Главиница
№ маршрутно разписание маршрут часове на тръгване
Сс – 04-008 Главиница – Силистра 13:00 – 16:30 часа
Сс – 04-002 Бащино – Силистра 07:00 – 14:30 часа
Сс – 04-003 Падина – Силистра - Падина 07:15 – 14:00 часа
Сс – 04-007 Вълкан – Главиница - Дулово 07:10 – 11:50 часа
14 Aug 2013 от Администрация


Р Е Ш Е Н И Е НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С ПРОТОКОЛ № 21/ 24.07.2013 ГОДИНА

Препис - извлечение!Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 21/ 24.07.2013 ГОДИНАПо първа точка от дневния ред – Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на Народните читалища в Община Главиница.

РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от ЗНЧ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра
Р Е Ш И:

Приема Годишен анализ на дейностите и годишен финансов отчет за 2012 год. на читалищата в Община Главиница.


...................................
02 Aug 2013 от Администрация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 02.08.2013 год. /петък/ от 11:00 часа ще се проведе пресконференция в сградата на община Главиница, на която ще бъде обявен старта на проект по Оперативна програма Административен капацитет, за "Повишаване на капацитета на служителите на община Главиница чрез инвестиции в обучения". На пресконференцията ще присъства г-н Хюсеин Хамди - кмет на община Главиница и гости.
30 Jul 2013 от Администрация


З А П О В Е Д № 1503 /23.07.2013г

З А П О В Е Д


      № 1503 /23.07.2013г.
 гр. ГлавиницаЗа възлагане
на обществена поръчка по реда  на  Глава Осма  ”а” от ЗОП


 


На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки , във връзка със  сключен договор рег. № А12-22-80 от 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН
ФОНД
, приоритетна ос
IIУПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕ
СУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, бюджетна линия- BG051PO002/12/2.2-07  и необходимостта от изпълнение
на Дейност 2 и Дейност 4 от проекта :

НАРЕЖДАМ:


Да се съберат оферти,
чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена
поръчка при следните условия:


1. Предмет на
поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор
№А12-22-80/11.06.2013г.
Повишаване на
капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения”,
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет  2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация”
;


2. Стойност на
поръчката: Максималната стойност на  поръчката е 53 166.67 лв. (петдесет и три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет
и седем стотинки)
, без ДДС.


3. Критерият за оценка  е „ икономически
най-изгодна оферта”
,съгласно приложената към документацията методика;4. Място и срок за изпълнение на поръчката : На територията  на Р.
България  за срок от 9 (девет)
месеца  от момента на сключването на договора
за възлагане на обществената  поръчка ;5.Поканата да се изготви  съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП;


6. Място за подаване на
офертите: Общинска администрация гр.
Главиница  - Център за информация и
услуги;7. Срок за подаване на офертите:  час: 10:30 дата: 01.08.2013 г.


 8. Място и срок за разглеждане на офертите: час: 11:00,  дата:  01.08.2013г. , в заседателната зала на
общината, етаж
II


Офертите да бъдат
изготвени на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение. За
последните   да се изготвят образци,
както и на всички документи , посочени в поканата.


9.Срок на валидност  на офертите: 30
(тридесет)  календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на
офертите.10. Длъжностни лица, които  да съберат,
разгледат и оценят офертите:


      1. Ирeна Русчева – Юрист
      2. Севинч Даил – ст. сп.  Деловодител - информатор
      3. Селим Садула -  гл. сп. ЕППВОП


 


 


След  получаването , разглеждане и оценяване на
офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г , ал. 2 от ЗОП


 


Кмет на Община: ..........п/п.............                                                                                 /Хюсеин
Хамди/Свали документация от ТУК>pokana_zop_N1503_23_07_2013.rar
23 Jul 2013 от Общинска администрация


Обява за провеждане на конкурс
OBAVA_konkurs_2013.jpg

Свали документация от Tук->ObiavaKonkurs2013_1.zip
23 Jul 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация