За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

З А П О В Е Д №1790/29.08.2013г.
З А П О В Е Д

№1790/29.08.2013г.

Забележка : Със Заповед 1807/02.09.2013г. на Кмета на Община Главиница - на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена . Обявена е нова процедура за същата .
29 Aug 2013 от Общинска администрация

Актуализирана транспортна схема от квотата на Община Главиница
№ маршрутно разписание маршрут часове на тръгване
Сс – 04-008 Главиница – Силистра 13:00 – 16:30 часа
Сс – 04-002 Бащино – Силистра 07:00 – 14:30 часа
Сс – 04-003 Падина – Силистра - Падина 07:15 – 14:00 часа
Сс – 04-007 Вълкан – Главиница - Дулово 07:10 – 11:50 часа
14 Aug 2013 от Администрация


Р Е Ш Е Н И Е НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С ПРОТОКОЛ № 21/ 24.07.2013 ГОДИНА

Препис - извлечение!Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 21/ 24.07.2013 ГОДИНАПо първа точка от дневния ред – Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на Народните читалища в Община Главиница.

РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от ЗНЧ, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра
Р Е Ш И:

Приема Годишен анализ на дейностите и годишен финансов отчет за 2012 год. на читалищата в Община Главиница.


...................................
02 Aug 2013 от Администрация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 02.08.2013 год. /петък/ от 11:00 часа ще се проведе пресконференция в сградата на община Главиница, на която ще бъде обявен старта на проект по Оперативна програма Административен капацитет, за "Повишаване на капацитета на служителите на община Главиница чрез инвестиции в обучения". На пресконференцията ще присъства г-н Хюсеин Хамди - кмет на община Главиница и гости.
30 Jul 2013 от Администрация


З А П О В Е Д № 1503 /23.07.2013г

З А П О В Е Д


      № 1503 /23.07.2013г.
 гр. ГлавиницаЗа възлагане
на обществена поръчка по реда  на  Глава Осма  ”а” от ЗОП


 


На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки , във връзка със  сключен договор рег. № А12-22-80 от 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН
ФОНД
, приоритетна ос
IIУПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕ
СУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, бюджетна линия- BG051PO002/12/2.2-07  и необходимостта от изпълнение
на Дейност 2 и Дейност 4 от проекта :

НАРЕЖДАМ:


Да се съберат оферти,
чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена
поръчка при следните условия:


1. Предмет на
поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор
№А12-22-80/11.06.2013г.
Повишаване на
капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения”,
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет  2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация”
;


2. Стойност на
поръчката: Максималната стойност на  поръчката е 53 166.67 лв. (петдесет и три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет
и седем стотинки)
, без ДДС.


3. Критерият за оценка  е „ икономически
най-изгодна оферта”
,съгласно приложената към документацията методика;4. Място и срок за изпълнение на поръчката : На територията  на Р.
България  за срок от 9 (девет)
месеца  от момента на сключването на договора
за възлагане на обществената  поръчка ;5.Поканата да се изготви  съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП;


6. Място за подаване на
офертите: Общинска администрация гр.
Главиница  - Център за информация и
услуги;7. Срок за подаване на офертите:  час: 10:30 дата: 01.08.2013 г.


 8. Място и срок за разглеждане на офертите: час: 11:00,  дата:  01.08.2013г. , в заседателната зала на
общината, етаж
II


Офертите да бъдат
изготвени на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение. За
последните   да се изготвят образци,
както и на всички документи , посочени в поканата.


9.Срок на валидност  на офертите: 30
(тридесет)  календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на
офертите.10. Длъжностни лица, които  да съберат,
разгледат и оценят офертите:


      1. Ирeна Русчева – Юрист
      2. Севинч Даил – ст. сп.  Деловодител - информатор
      3. Селим Садула -  гл. сп. ЕППВОП


 


 


След  получаването , разглеждане и оценяване на
офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г , ал. 2 от ЗОП


 


Кмет на Община: ..........п/п.............                                                                                 /Хюсеин
Хамди/Свали документация от ТУК>pokana_zop_N1503_23_07_2013.rar
23 Jul 2013 от Общинска администрация


Обява за провеждане на конкурс
OBAVA_konkurs_2013.jpg

Свали документация от Tук->ObiavaKonkurs2013_1.zip
23 Jul 2013 от Общинска администрация


Обществена поръчка
Oбществена поръчка „ Доставка на 1 брой употребяван комбиниран колесни багер товарач” за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” ”-гр.Главиница

Свали Документация от ТУК->ObshP_kol_bager_2013_0.zip
18 Jul 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.07.2013 год. /понеделник/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.07.2013 год. /сряда/ от 15:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на Народните читалища в Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 г.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Главиница за учебната 2013/2014 год.
12 Jul 2013 от Администрация

З А П О В Е Д № 1446/12.07.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки , във връзка със сключен договор рег. № А12-22-80 от 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, приоритетна ос II “ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, бюджетна линия- BG051PO002/12/2.2-07 и необходимостта от изпълнение на Дейност 2 и Дейност 4 от проекта :


НАРЕЖДАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-80/11.06.2013г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”;
2. Стойност на поръчката: Максималната стойност на поръчката е 53 166.67 лв. (петдесет и три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС.
3. Критерият за оценка е „ икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената към документацията методика;
4. Място и срок за изпълнение на поръчката : На територията на Р. България за срок от 9 (девет) месеца от момента на сключването на договора за възлагане на обществената поръчка ;
5.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП;
6. Място за подаване на офертите: Общинска администрация гр. Главиница - Център за информация и услуги;
7. Срок за подаване на офертите: час: 10:00 дата: 22.07.2013 г.
8. Място и срок за разглеждане на офертите: час: 10:30, дата: 22.07.2013г. , в заседателната зала на общината, етаж II

Офертите да бъдат изготвени на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение. За последните да се изготвят образци, както и на всички документи , посочени в поканата.

9.Срок на валидност на офертите: 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

10. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите:
1. Ирина Русчева – Юрист
2. Севинч Даил – ст. сп. Деловодител - информатор
3. Селим Садула - гл. сп. ЕППВОП


След получаването , разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г , ал. 2 от ЗОП

Кмет на Община: .......п/п.........
/Хюсеин Хамди/

Свали документация от ТУК->pokana_zapN1446_12_07_2013.rar
12 Jul 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1388
З А П О В Е Д

№ 1388

гр.Главиница, 05.07.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1.Предмет на поръчката: „Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”, при следните условия:
2. Ориентировъчна стойност на поръчката: 31 000лв. без ДДС или 37 200лв. с ДДС
3. Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената към документацията методика.
4. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44, краен срок до 01.08.2014г.
5. Гаранция за участие в размер на 150 лв. се внася по сметка на Община Главиница
IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
Гаранция за изпълнение на – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
6. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
7. Място и срок за подаване на офертите 17.07.2013г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги.
8. Място и срок за разглеждане на офертите – 17.07.2013г., 15,00часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Офертите да се изготвят на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 120 (сто е двадесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите:
След събиране, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ НА ОБЩИНА : ...........................
/ХЮСЕИН ХАМДИ/
ВП/

Свали документация от ТУК->ZapovedN1388_07_2013.zip
05 Jul 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА-Обществена поръчка
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА,ОБЛ.СИЛИСТРА

Свали документация от ТУК->obsht_por_2013_06_14.zip
14 Jun 2013 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ_197_202
Препис - извлечение!Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 20/ 27.05.2013 ГОДИНАПо първа точка от дневния ред – Избиране на нов член в Постоянна комисия на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 197
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра
Р Е Ш И :

Общински съвет гр. Главиница, обл. Силистра избира нов член на Постоянна комисия по бюджет и финанси – Сейфи Лютфи Салим.

По втора точка от дневния ред – Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници.

РЕШЕНИЕ № 198
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Главиница, област Силистра
Р Е Ш И:

1. Дава съгласието си кмета на Община Главиница да предвиди по 7 куб. м. дърва за огрев безплатно на 10 човека по списък, която е неразделна част от решението.
2. Товаро – разтоварните дейности и транспортните разходи да бъдат за сметка на Общината. ................
10 Jun 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация