За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ЗАПОВЕД №1166
ZAPOVED_N1166.jpg
08 Jun 2013 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
04.06.2013г.

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “ Общинската пътна мрежа" с обособени позиции:
1. Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на „Път SLS 1021/ІІІ-205 Стефан Караджа – Белица – Осен – Главиница” от км 1+100 до км 2+700 с прогнозна стойност – 113 400 лв. (сто и тринадесет хиляди и четиристотин лева) с ДДС;
2. СМР улица „Пета” от О.Т. 19 до О.Т.36 с.Вълкан – 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева);
3. Бетонов път към „Гробищен парк” с.Малък Преславец – 10 021 лв. (десет хиляди и двадесет и един лева );

1. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
2. Срок за получаване на офертите – 24.06.2013г. от 11,00ч., „Център за информация и услуги”, ет.1, ул.”Витоша” №44, „Административна сграда 1”
3. Изисквания към офертите: Офертите на кандидатите се представят в непрозрачен плик с надпис "Общинска пътна мрежа", който съдържа: Плик № 1 "Документи за подбор" Документ за актуална съдебна регистрация или ЕИК по чл.23 от ЗТР Административни сведения - Образец № 1 Проект на договор - Образец № 2 Декларация, че участника е запознат с условията на проекта на договор - Образец № 3 Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 - Образец № 4 Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда. Образец № 5 Списък на техническите лица заети с изпълнението на поръчката с копие на трудови договори; Списък с наличното оборудване, придружен с документи за собственост или договори за наем, послужване и др. Удостоверение за регистрация в Централния профисионален регистър на строителя. Валидна застрахователна полица за профисионална отговорност. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката", Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя на офертата - Образец № 6 придружен с изготвени от участника пълно и детайлно описание на организацията и технологията за изпълнение и Списък - декларация на договорите за строителство, от вида сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години - Образец № 7 по чл.50, ал.1, т.3
Плик № 3 "Предлагана цена" с Ценово предложение - Образец № 8

Документация за участие може да изтеглите от тук.

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ->Ob_por_asval_2013_06_04.zip
04 Jun 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 23.05.2013 год. /четвъртък/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.05.2013 год. /понеделник/ от 15:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Избиране на нов член в Постоянна комисия на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници. ............
20 May 2013 от Администрация

Р Е Ш Е Н И Е от Протокол №19/26.04.2013 год.
Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 19/ 26.04.2013 ГОДИНА

По първа точка от дневния ред – Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Главиница за планов период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.


РЕШЕНИЕ №192
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от ЗСП и чл.36б, ал.4 и ал.5 от ППЗСП, Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И :

Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Главиница за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 год. и 01.01.2014 – 31.12.2014 год.

По втора точка от дневния ред – Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2013 год.


РЕШЕНИЕ №193
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане закона за закрила на детето, Общинският съвет гр. Главиница, обл. Силистра
..............................
15 May 2013 от Администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 0894
Р Е Ш Е Н И Е № 0894

гр.Главиница, 13.05.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“ с обем 1.1м3
ІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 35 708лв. с ДДС.
ІІІ. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
ІV. Място за изпълнение на поръчката: склад на Възложителя на територията на гр.Главиница като разходите за доставка са за сменка на Изпълнителя на обществената поръчка.
V. Гаранция за участие в размер на 200лв. се внася по сметка на Община Главиница IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
VІ. Гаранция за изпълнение на поръчката – 1% от стойността на поръчката.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VІІІ. Място и срок за подаване на офертите 27.05.2013г. до 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
ІХ. Място и срок за разглеждане на офертите – 27.05.2013г., 16,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Х.Офертите да се изготвят на български език и да включват: Данни за лицето, което прави предложението; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение , (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
ХІ. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХІІ. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите.
ХІІІ. Документация за участие в обществената поръчка се получава срещу заплащане в брой или банков път по банкова сметка на Община Главиница - IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе , за сумата от 12(дванадесет)лева с ДДС.
ХІV.След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ НА ОБЩИНА : ...........................
ХЮСЕИН ХАМДИ
ВП/


Свали документация от ТУК->reshenieN0894_13_05_2013.zip
13 May 2013 от Общинска администрация


Обява
2013_obiava_evrozem.jpg
09 May 2013 от Общинска администрация


Публична покана
Обществена поръчка "Доставка на 1 брой употребяван верижен трактор - булдозер с мощност от 130 до 170 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

Свали пълния комплект документи от ТУК-> Dostavka_Tr1_.zip
07 May 2013 от Общинска администрация


Община Главиница се включи активно в почистването на 20.04.2013
Под мотото „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН И ДА Я ПАЗИМ ЧИСТА 365 ДНИ”, Община Главиница се включи активно в почистването на 20.04.2013 г. Служители от общинска администрация, кметства по населени места, училища и детски градини, както и пенсионерският клуб на град Главиница и много доброволци, задружно почистиха тротоари, улични платна, междублокови пространства, паркове и градинки. Почистена беше и защитената местност "Блатото село Малък Преславец", където задружно запретнаха ръкави служителите от общинска администрация. Общият брой на доброволците, участвали в кампанията надмина 1200 души. Събрани бяха 300 кг. отпадъци, от които преобладаваха пластмасови бутилки и полиетиленови опаковки. Освен почистване на замърсени участъци, се пребоядисаха пейки, детски игрушки и беседки. Посадени бяха много дръвчета и розови храсти. С активното си участие, жителите на община Главиница още веднъж доказаха, че могат да бъдат задружни в името на общата кауза и да дадът всичко от себе си за по- чиста и здравословна околна среда.
25 Apr 2013 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 298/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникване на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.


22.04.2013 г.
От ръководството на Общинска администрация гр. Главиница
25 Apr 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.04.2013 год. /петък/ от 10:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Главиница за планов период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. и 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2013 год. ...................
24 Apr 2013 от Администрация

Да изчистим България за един ден
DaIzchistimBG2013.jpg
19 Apr 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Я от Протокол №18/04.04.2013 год.
Препис - извлечение!


Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 18/ 04.04.2013 ГОДИНА
По първа точка от дневния ред – Годишен финансов отчет за 2012 год. на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница


РЕШЕНИЕ №176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 г., Общински съвет град Главиница, област Силистра

Р Е Ш И :

1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2012 година.
2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2012 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.


По втора точка от дневния ред – Годишен отчет за 2012 год. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Главиница за периода 2008 – 2013 год.

....................
17 Apr 2013 от Администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация