За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница


ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Проект „Предоставяне на услугата „Помощ в дома” на територията на Община Главиница” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.1.4 „Помощ в дома”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Община Главиница.

Свали документация от ТУК->ReshenieN0389_19_03_2013.zip
20 Mar 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Я_165_175_26022013 от заседание №17
-> Решения на
Общински съвет от заседание №17 - 2012г.


Препис - извлечение!


Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 17/ 26.02.2013 ГОДИНА


По първа точка от дневния ред – Отмяна на Решение №160 от Протокол №16/29.01.2013 год.

РЕШЕНИЕ №165
На основание чл.62, ал.1 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Главиница, област Силистра

Р Е Ш И:

1. Отменя т.1.1 и т.1.2 от План – сметка и изменя т.1, както следва „Средства за купуване и изплащане на контейнери тип „Бобър” 1,1 куб. м.„

2. Утвърждава размера на такса „Битови отпадъци” за 2013 год. за територията на община Главиница на стойностите, посочени в приложение №2 от настоящото предложение, която е неразделна част на решението.

.................................
11 Mar 2013 от Администрация

ЗАПОВЕД № 0260 / 27.02.2013
Zapoved_N260_27_02_2013.jpg

Свали заповед от тук->zapoved_N260_27_02_2013.pdf
28 Feb 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.02.2013 год. /петък/ от 15:30 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.02.2013 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет ет.2, при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отмяна на Решение №160 от Протокол №16/29.01.2013 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Кметът на общината ...............................
19 Feb 2013 от Администрация

ЗАПОВЕД № 0216 / 12.02.2013
ZapovedN0216_12_02_2013.jpg

Свали документация от ТУК->ProceduraSec_02_2013.zip
15 Feb 2013 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ от № 156 да №164
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ С
ПРОТОКОЛ № 16/ 29.01.2013 ГОДИНА
08 Feb 2013 от Администрация

НАРЕДБА № 16 Проект!
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС гр. Главиница, във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


Изменя и допълва Наредба №16 за определяне размера на местните данъци, както следва:

1. Глава Втора, Раздел І :

В чл. 10, ал. 1:
1. В т. 2 отпада следния текст:
...............
08 Feb 2013 от Администрация

НАРЕДБА № 11 от 29.01.2009 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница Проект!
Мотивите за актуализацията на Наредба №11 на ОбС – Главиница са свързани с извършени законодателни промени (Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) и увеличението на разходите за някои видове услуги, предоставяни от общинска администрация.
08 Feb 2013 от Администрация

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - набира доброволци
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

набира доброволци

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тяхВсеки доброволец ще извършва следните основни дейности по защитата на населението - предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни операции; ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; разсредоточаване на културни и материални ценности; други операции, свързани със защитата.
Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
• физически и психически здрави
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
• с умения за работа в екип
• способни да поемат отговорност
07 Feb 2013 от Общинска администрация

ОБЯВЯВА
Община Главиница в качеството си на бенефициент по проект
BG 051PO001- 5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001- 5.1.04-0003-С0001

ОБЯВЯВА1. Набира кандидати за длъжността „Домашен санитар”. Кандидатите трябва да са безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за изслужено време и старост или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Да притежават най-малко основно образование за длъжноста „Домашен санитар”.
Документи: Заявление /по образец/, автобиография /по образец/, Декларация /по образец/, служебна бележка от Д „Бюро по труда”, копие от диплом за завършено образование.

2. Набира кандидати за потребители на социалната услуга „Помощ в дома”. Кандидатите трябва да са: лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване / в т.ч. деца/; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Документи: Заявление /по образец/, решение на ТЕЛК/ ЛКК, копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, копие от други актуални медицински документи .

Документите се приемат до 17:00ч. на 22.02.2013 г. в Община Главиница. Заявленията са по образец и се получават на място – етаж 1.

За повече информация: Община Главиница
- Eлена Маркова – ръководител на проект;
- Шабан Осман - координатор на проект.
07 Feb 2013 от Общинска администрация


Данъкът върху недвижимите имоти
Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касите на общината, находящи се гр.Главиница, Административен блок № 2, ул.”Витоша” № 46, стая № 2
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
4. чрез Интернет.
5. ПОС терминал
06 Feb 2013 от Общинска администрация


Заповед №0192 / 04.02.2013
ZapovedN0192_04.02.2013.jpg
06 Feb 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация