За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

НАРЕДБА № 16 Проект!
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС гр. Главиница, във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


Изменя и допълва Наредба №16 за определяне размера на местните данъци, както следва:

1. Глава Втора, Раздел І :

В чл. 10, ал. 1:
1. В т. 2 отпада следния текст:
...............
08 Feb 2013 от Администрация

НАРЕДБА № 11 от 29.01.2009 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница Проект!
Мотивите за актуализацията на Наредба №11 на ОбС – Главиница са свързани с извършени законодателни промени (Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) и увеличението на разходите за някои видове услуги, предоставяни от общинска администрация.
08 Feb 2013 от Администрация

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - набира доброволци
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

набира доброволци

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тяхВсеки доброволец ще извършва следните основни дейности по защитата на населението - предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни операции; ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; разсредоточаване на културни и материални ценности; други операции, свързани със защитата.
Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение
• физически и психически здрави
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
• с умения за работа в екип
• способни да поемат отговорност
07 Feb 2013 от Общинска администрация

ОБЯВЯВА
Община Главиница в качеството си на бенефициент по проект
BG 051PO001- 5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001- 5.1.04-0003-С0001

ОБЯВЯВА1. Набира кандидати за длъжността „Домашен санитар”. Кандидатите трябва да са безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда”, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за изслужено време и старост или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Да притежават най-малко основно образование за длъжноста „Домашен санитар”.
Документи: Заявление /по образец/, автобиография /по образец/, Декларация /по образец/, служебна бележка от Д „Бюро по труда”, копие от диплом за завършено образование.

2. Набира кандидати за потребители на социалната услуга „Помощ в дома”. Кандидатите трябва да са: лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване / в т.ч. деца/; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Документи: Заявление /по образец/, решение на ТЕЛК/ ЛКК, копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, копие от други актуални медицински документи .

Документите се приемат до 17:00ч. на 22.02.2013 г. в Община Главиница. Заявленията са по образец и се получават на място – етаж 1.

За повече информация: Община Главиница
- Eлена Маркова – ръководител на проект;
- Шабан Осман - координатор на проект.
07 Feb 2013 от Общинска администрация


Данъкът върху недвижимите имоти
Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касите на общината, находящи се гр.Главиница, Административен блок № 2, ул.”Витоша” № 46, стая № 2
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
4. чрез Интернет.
5. ПОС терминал
06 Feb 2013 от Общинска администрация


Заповед №0192 / 04.02.2013
ZapovedN0192_04.02.2013.jpg
06 Feb 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
Saobshtenie_0207A_220113.jpg
01 Feb 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
Saobshtenie_0207_220113.jpg
01 Feb 2013 от Общинска администрация


Заповед №0133 / 28.01.2013
ZAPOVED_0133_28_01_2012_KLASIRANE_TARG_2013.JPG
31 Jan 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И НАРЕДБА №12 НА ОБС-ГЛАВИНИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 07.02.2013 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2012 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г.

С УВАЖЕНИЕ: ХЮСЕИН ХАМДИ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали отчет и проект от ТУК->Otchet_proekt_Budjet_2013.zip

25.01.2013 Г.
25 Jan 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.01.2013 год. /понеделник/ от 15:30 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.01.2013 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищна дейност през 2013 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общински план за действие за интеграция на ромите за периода 2012-2014 г.
Внася: Кметът на общината
3. ....
22 Jan 2013 от Администрация

ОБЯВА
ОБЯВА
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.


1. Със заповед № ОХ - 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС както следва:

Свали от ТУК->Obiava_po_OX-889_sait.zip
14 Jan 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация