За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:


Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_NOV_Targ_Zemi_OPF_2016_33333-1.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 4368кв.м., с построена в него едноетажна масивна сграда „бивша ЦДГ“ със застроена площ 232кв.м., по плана на с.Бащино в размер на 15 346,94лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_Targ_Prod_Malomerni_4ernogor_StKaradga.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Поземлен
имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 778,93лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран поземлен имот УПИ І кв.5 с площ 7840кв.м. заедно с построени в него:
1)Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ – 198кв.м. и 2)Външна тоалетна със ЗП – 70кв.м., по плана на с.Суходол в размер на 38041,73лв. с ДДС.АОС № 3050/15.08.2012г.
Търгът да се провед на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 19.09.2016 год. /понеделник/, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.09.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №144 от Протокол № 17/02.09.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на маломерни паралелки в СУ”Васил Левски” гр. Главиница и ОУ „Иван Вазов“ с. Зафирово за учебната 2016/2017 г.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в землищата на с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Калугерене, с. Сокол, с. Суходол, община Главиница и гр. Главиница.
13 Sep 2016 от Администрация

ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 02.09.2016 год. /петък/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи.
.Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница


Председател на Общински съвет - Месут Алиш
01 Sep 2016 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.08.2016 год. /петък/, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.08.2016 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №121 от Протокол № 15/27.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №123 от Протокол № 15/2.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Главиница към 30.06.2016 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
4. Разглеждане на докладна записка относно Определяне представители на Общински съвет – град Главиница в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
22 Aug 2016 от Администрация

О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
:
................
................
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Депозит за участие в търга в размер на 20,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
..................

Свали обява от ТУК->2016_08_Obiava_Targ_Iazoviri.pdf
19 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на общински имот: обособена част с площ 2кв.м. от покривното пространство на сграда СОУ „Иван Вазов“ , построена в УПИ X-462 квартал 39 по регулационния план на с.Зафирово, общ.Главиница, за разполагане на радио и телекомуникационни съоръжения и оборудване на мобилен оператор.
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00 часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 80% от Две минимални работни заплати за страната (Решение на ОбС №22/27.12.2011г.);
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 806,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 19.09.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 19.09.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 27.09.2016г. на същото място и при същите условия.
19 Aug 2016 от Общинска администрация


Заповед №1487/19.08.2016 - Спечелил процедурата "Добив на маркирана на корен дървесина в обект №1"
Заповед №1487/19.08.2016

Свали заповед от ТУК->2016_Zapoved1487-19.08.2016.pdf
19 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторно превозно средство
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторно превозно средство: Автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ, в размер на 2260,00лв. без ДДС, /2712,00лв. с ДДС/ ;
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница–ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на 19.09.2016г.
Оглед на МПС се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на 19.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.09.2016г. на същото място и при същите условия.
17 Aug 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация