За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

З А П О В Е Д № 0051
З А П О В Е Д

№ 0051
гр. Главиница, 08.01.2013 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, и чл. 65, ал.1 и ал. 2, чл. 53, ал. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и решение № 150 от протокол №15 от заседание на 18.12.2012 г.


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да се проведе търг за продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горските територии на община Главиница, както следва:

Свали Заповед от ТУК->Zap51_Darv_targ_2013.rar
10 Jan 2013 от Общинска администрация


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2013 год.,ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2013 Г.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2013 год.

СВАЛИ от ТУК->godishna_programa_os_2013.docПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2013 Г.

СВАЛИ от ТУК->programa_za_razvitie_na_chital_deyn2013.pdf
10 Jan 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка - Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на община Главиница и звената на бюджтна издръжка за 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2013г.”

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: По населени места: гр.Главиница, с.Черногор, с.Калугерене, с.Ножарево, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Звенимир, с.Листец, с.Зебил, с.Зафирово, с.Малък Преславец, с.Богданци, с.Стефан Караджа и с.Коларово.

Свали документация:
- от ТУК->obsht_por_dostavka_na_kanc_mat_2013.zip
07 Jan 2013 от Общинска администрация


Годишен план за ползване на дървесина на Община Главиница за 2013г.
Годишен план за ползване на дървесина на Община Главиница за 2013г.

Свали от ТУК->god_plan_za_polz_darvecina_2013.pdf
04 Jan 2013 от Общинска администрация


Проект! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 год.

                                                                                                                                      Проект!

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 год.

 

І. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42,ал.2 от ЗОС.

   1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

27 Dec 2012 от Общинска администрация

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.


П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2013год., което ще се проведе на 18.01.2013г. (петък) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.


27.12.2012г.
27 Dec 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №15-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №15 - 2012г.
23 Dec 2012 от Общински съвет


Процедурата за избор на изпълнител, осъществи доставки на течни горива и масла за образователни и социални заведения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4296/06.12.2012г.

Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, осъществи доставки на течни горива и масла за образователни и социални заведения , финансирани от общинския бюджет за 2013г., в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8, чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки


О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Обект на обществената поръчка : „ Доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финасирани от бюджета на Община Главиница за 2013г
2. Наименование, адрес, телефон, факс, ел.адрес и лице за контаки: – Община Главиница, област Силистра, ул.”Витоша” №44, тел.086362040; факс 086362258; е-mail: obshtina@glavinica.bg; лице за контакти: Васил Петров.
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : Горива - 09100000
5. По обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ № 1: „Дизелово гориво за МПС”, код СРV - 09134200;
ПОЗИЦИЯ № 2: „Безоловен бензин”, код СРV - 09132100;
ПОЗИЦИЯ №3: „Газ пропан и бутан” , код CPV – 09122000;
ПОЗИЦИЯ № 4: „Горивни масла ”, код СРV - 09135110;
6. ...............................

Свали документация от ТУК->Procedura_goriva_2013.zip
14 Dec 2012 от Общинска администрация


Процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на хранителни продукти за образователни и социални заведения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4295/06.12.2012г.

Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на хранителни продукти за образователни и социални заведения , финансирани от общинския бюджет за сезон 2012/2013г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Обект на обществената поръчка :"Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Център от семеен тип за настаняване на деца- с.Малък Преславец, СУПЦ гр.Главиница на територията на община Главиница.”
2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП, както и необходимост от избор на изпълнител на обществена поръчка с идентичен предмет, поради изтичане на срока на договора с настоящия изпълнител.
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15800000, 15810000, 15500000, 03220000, 15870000
5. По обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ № 1: „Месо, месни продукти и риба”;
ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”;
ПОЗИЦИЯ № 3: „Пресни и сухи плодове и зеленчуци”;
ПОЗИЦИЯ № 4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”;
ПОЗИЦИЯ № 5: „Шоколадови, захарни изделия, подправки и други”;
ПОЗИЦИЯ № 6: „Хляб и хлебни изделия”
6..............

Свали Документация от ТУК->Procedura_Hrani_2013.zip
14 Dec 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

    На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 17.12.2012 год. /понеделник/ от 15:00 часа, свиквам заседание на:
    -  Постоянната комисия по бюджет и финанси. 
    -  Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
    -  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
    -  Постоянната комисия по образование, религия и спорт.   
    Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

    На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.12.2012 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
   
1.    Разглеждане на докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи, финансиран с целеви средства.
Внася: Кметът на общината
2.    Разглеждане на докладна записка относно промени по Закона за управление на отпадъците.
Внася: Кметът на общината
3.    Разглеждане на докладна записка относно приемане на декларация за достъп до спорт в Община Главиница.
 Внася: Кметът на общината
4.    Разглеждане на докладна записка относно Кандидатстване на община Главиница за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001-5.2.13 „Живот в общността” по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социална икономика”, област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.
                                        Внася: Кметът на общината
5. ......................
11 Dec 2012 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №14-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №14 - 2012г.
09 Dec 2012 от Общински съвет


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности"
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

Свали документация от ТУК-> Publ_Pok_Tr_2012_12_04.zip
04 Dec 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация