За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4245

гр.Главиница, 03.12.2012г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, включва:
Маршрут : Общински път SLS2027 - / ІІІ – 235 – Зафирово – Малък Преславец/ - Долно Ряхово 4,7км. По улиците на с.Долно Ряхово – 7,5км. ; с.Малък Преславец – 8км.
Асфалтов път с дължина 21,200км.
Прогнозна стойност с ДДС: 8 500лв.

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, включва:
Маршрути:
а) Общински път SLS1024 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – граница общини /Главиница – Ситово/ Босна /ІІІ - 216/ – 8,6 км.;
б) Общински път SLS1026 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Дичево – 3,6 км.;
в) Общински път SLS2023 - / SLS1024, Сокол - Босна/ - Бащино – 1,17 км.;
По улиците на с.Дичево-5км., с.Сокол-4км., с.Суходол-7км., Бащино-3,5км., с.Коларово-2,6км., гр.Главиница -12км.
Асфалтов път с дължина – 47,470км
Прогнозна стойност с ДДС: 23 000лв.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, включва:
Маршрут: Общински път SLS2025 – /ІІ – 21, Тутракан - Зафирово/ - Косара – 2,76 км.;
По улиците на с.Косара – 1,3км., с.Богданци – 4,3км.
Асфалтов път с дължина: 8,36км.
Прогнозна стойност с ДДС: 3500лв.

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
Маршрути:
а)Общински път SLS1021 – / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / ІІІ – 235/ – 11км.;
б)Общински път SLS3020 - / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ (Главиница - Тутракан) – 2км.;
По улиците на с.Осен-4км., с.Стефан Караджа – 8км., с.Черногор – 5км.
Асфалтов път с дължина – 30км.
Прогнозна стойност с ДДС: 12 000лв.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, включва:
Маршрути: SLS1022 – Звенимир – Зарица – 2,7км.
По улиците на с.Зарица- 5,2км., с.Звенимир – 5км., с.Вълкан-1,200см., с.Зебил-6,5км., с.Листец-2,300км., с.Подлес – 4,200км.
Асфалтов път с дължина – 27,100км.
Прогнозна стойност с ДДС: 10 840лв.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
Маршрут: Маршрут: По улиците на с.Падина – 2,100км., с.Ножарево – 4,300км., с.Калугерене- 3,5км.
Асфалтов път с дължина – 9,9км.
Прогнозна стойност с ДДС: 4000лв.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
По улиците на с.Зафирово – 18км.
Обща дължина – 18км.
Прогнозна стойност с ДДС: 7200лв.

Свали документация от ТУК->ZimnoP2012_2013.zip
04 Dec 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 04.12.2012 год. /вторник/ от 15:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на Запис на заповед от Община Главиница в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор за отпускане на финансово помощ № 19/321/01267 от 27/11/2012г. по, сключен между община Главиница и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за реализиране на проект „Подобряване на условията за развитие в община Главиница, чрез рехабилитация на общинската пътна мрежа и реконструкция на магистрален водопровод”, по Мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.на МЗХ.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на Запис на заповед от Община Главиница в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 19/321/01276 от 27/11/2012г. по сключен между община Главиница и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за реализиране на проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.на МЗХ.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Удължаване срока на погасяване с шест месеца на главницата по кредита по договора за кредит с “ФАНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ-ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил-филиал “Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, община Главиница”, съфинансиран от ОПРР 2007-2012 г.
Внася: Кметът на общината
4. .................
04 Dec 2012 от Общински съвет

Европейска седмица за намаляване на отпадъците
Уважаеми съграждани,

Във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците и наближаващите коледни и новогодишни празници, Община Главиница организира благотворителна Коледна акция за събиране на дрехи и играчки. Тя има за цел да бъдат събрани дрехи и играчки за социално слаби деца и възрастни.
Желаещите да се включат в дарителската акция граждани могат да го направят в периода от 17.11.2012 – 24.12.2012 г./ всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа/ в сградата на Пенсионерски клуб „Младост” гр. Главиница.
За целта е необходимо само:
1. Всяка детска играчка, която вече е неизползваема в къщи може да зарадва друго дете. Изперете я /ако е от текстил/ или я почистете /ако е от друг материал/ и я донесете в пункта.
2. Мъжки, дамски и детски дрехи, които вече не ви стават или не са по вкуса ви просто ги изперете, изгладете и ги донесете в пункта.
След края на акцията организаторите ще дарят събраните артикули на нуждаещите се в града.
Във всеки дом има играчки и дрехи, които не се ползват, затова приканваме повече хора да се включат в акцията ни, за да има повече усмивки по лицата на нашите съграждани в празничните дни!

ХЮСЕИН ХАМДИ
Кмет на община Главиница
04 Dec 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №13-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №13 - 2012г.
23 Nov 2012 от Общински съвет


П О К А Н А за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
П О К А Н А


за участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчкаУВАЖАЕМА/И/ Г-ЖО, Г-Н,

На основание чл.92 от ЗОП и Решение №4093/16.11.2012г. за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища ” за период от 12 месеца, Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.11.2012г. от 14,30ч. в Заседателната зала на община Главиница, ул.”Витоша” №44 гр.Главиница.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на поръчката Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища ” за период от 12 месеца .
2. Прогнозна стойност на поръчката към датата на решението:
70 000.00/седемдесет хиляди/лева без вкл.ДДС.
3 .Обект на поръчката:
- SLS1021 – / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / ІІІ – 235/ – 11км.;
- SLS1022 – Звенимир – Зарица – 2,7 км.;
- SLS1024 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – граница общини /Главиница – Ситово/ Босна /ІІІ - 216/ – 8,6 км.;
- SLS1026 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Дичево – 3,6 км.;
- SLS2023 - / SLS1024, Сокол - Босна/ - Бащино – 1,17 км.;
- SLS2025 – /ІІ – 21, Тутракан - Зафирово/ - Косара – 2,76 км.;
- SLS2027 - / ІІІ – 235 – Зафирово – Малък Преславец/ - Долно Ряхово – 4,7км.;
- SLS3020 - / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ (Главиница - Тутракан) – 2км.;
- SLS3028 - / ІІІ / 235, Подлес - Главиница/ - СУПЦ – 1 км.;
Общо дължина – 37,530 км.

Свали Документация от ТУК->2012_13_Zimno.zip
21 Nov 2012 от Общинска администрация


ОБЯВА - Публичен търг с тайно наддаване
2012_11_21_OBIAVA.jpg
21 Nov 2012 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
2012_11_11_Mosv.jpg

Свали от ТУК->2012_11_11_Mosv.pdf
19 Nov 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 12.11.2012 год. /понеделник/ от 13:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянната комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянната комисия за предотвратяване на конфликт на интереси.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.11.2012 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и неговите комисии за периода 10.11.2011 год. – 26.10.2012 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно изменение на Правилника и дейността на Общински съвет – Главиница, във връзка с промяна на чл.34, ал.2 от ЗМСМА.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на общинския бюджет
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно възлагане на превози за пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. ...................
06 Nov 2012 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №12-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №12 - 2012г.
05 Nov 2012 от Общински съвет


З А П О В Е Д № 3051 /31.10.2012
zapoved_N3051_31_10_2012.jpg
01 Nov 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 3004 - процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Изготвяне на технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Главиница".
З А П О В Е Д № 3004
гр. Главиница, 25.10.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки:

Н А Р Е Ж Д А М

1. Откривам процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:
"Изготвяне на технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Главиница".
2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки.
3. Общи изисквания към технологичният план.

Свали документация от
ТУК
->ZapovedN3004_25_10_2012.zip
.
25 Oct 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 3003 - процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: «Изготвяне на инвестиционни проекти - работна фаза за обекти
З А П О В Е Д № 3003
гр. Главиница, 25.10.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки:

Н А Р Е Ж Д А М

1. Откривам процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:
«Изготвяне на инвестиционни проекти - работна фаза за обекти:
1.“Реконструкция на водоизточник/язовир/ и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот № 001076,землище на с.Сокол, община Главиница.
2. .“Реконструкция на водоизточник /язовир/ и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот № 001077,землище на с.Сокол, община Главиница.

Свали документация от
ТУК
->ZapovedN3003_25_10_2012.zip
.
25 Oct 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация