За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

СЪОБЩЕНИЕ
2012_11_11_Mosv.jpg

Свали от ТУК->2012_11_11_Mosv.pdf
19 Nov 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 12.11.2012 год. /понеделник/ от 13:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянната комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянната комисия за предотвратяване на конфликт на интереси.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 13.11.2012 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Отчет за дейността на общински съвет гр. Главиница и неговите комисии за периода 10.11.2011 год. – 26.10.2012 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно изменение на Правилника и дейността на Общински съвет – Главиница, във връзка с промяна на чл.34, ал.2 от ЗМСМА.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на общинския бюджет
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно възлагане на превози за пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. ...................
06 Nov 2012 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №12-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №12 - 2012г.
05 Nov 2012 от Общински съвет


З А П О В Е Д № 3051 /31.10.2012
zapoved_N3051_31_10_2012.jpg
01 Nov 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 3004 - процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Изготвяне на технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Главиница".
З А П О В Е Д № 3004
гр. Главиница, 25.10.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки:

Н А Р Е Ж Д А М

1. Откривам процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:
"Изготвяне на технологичен план за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Главиница".
2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки.
3. Общи изисквания към технологичният план.

Свали документация от
ТУК
->ZapovedN3004_25_10_2012.zip
.
25 Oct 2012 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 3003 - процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: «Изготвяне на инвестиционни проекти - работна фаза за обекти
З А П О В Е Д № 3003
гр. Главиница, 25.10.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 4, чл. 101а и сл. от Закона за обществените поръчки:

Н А Р Е Ж Д А М

1. Откривам процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:
«Изготвяне на инвестиционни проекти - работна фаза за обекти:
1.“Реконструкция на водоизточник/язовир/ и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот № 001076,землище на с.Сокол, община Главиница.
2. .“Реконструкция на водоизточник /язовир/ и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот № 001077,землище на с.Сокол, община Главиница.

Свали документация от
ТУК
->ZapovedN3003_25_10_2012.zip
.
25 Oct 2012 от Общинска администрация


Oткрит конкурс за възлагане на дейности –механизирана подготовка на почвата за залесяване
З А П О В Е Д № 2042

гр. Главиница, 16.10.2012 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейности –механизирана подготовка на почвата за залесяване, включващо: механизирано почистване на площите от издънки, изкореняване на пънове от топола и акация с изкоренител, избутване на изкоренени пънове, риголване и подравняване след риголване, в подотдели: 119-6 и 119-7 в землището на с. Суходол, с обща площ за извършване на дейността от 31 дка.
2. Определям начална цена за обекта в размер на 6735,00 лева / шест хиляди седемстотин тридесет и пет/ лева без ДДС.
3. Определям гаранция за участие, в размер на 200,00 /двеста/ лева, която се заплаща по набирателната банкова сметка на община Главиница - IBAN: BG04IORT73793360005500, BIC код: IORTSS банка, Инвест банк гр. Русе до 30.10.2012 г. включително.
4. Срокът за изпълнение на дейността: механизирана подготовка на почвата за залесяване е до 30.11.2012 г. включително.
5. Цената на документите за конкурса е в размер на 30,00 лева /тридесет лева/ без ДДС и се заплаща в брой в касата на общината. Същите се закупуват всеки работен ден до 30.10.2012 г. от 08:00 часа до 16:00 часа в сградата на община Главиница.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.10.2012 г. от 08:00 до 16:00 часа, след предварителна заявка в община Главиница и след представяне на документ за закупени конкурсни книжа.
7. ................................

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ от ТУК->lkd_obsht_glavinitsa_10_2012.rar
18 Oct 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 2043/16.10.2012 г.
Zapoved_N2043_16_10_2012.jpg

Свали Заповед от ТУК->Zapoved_N2043_16_10_2012.pdf
18 Oct 2012 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища ” за период от 12 месеца.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1997

гр.Главиница , 08.10.2012 г.

Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Главиница през експлоатационния зимен сезон 2012/2013г., с оглед осигуряване на нормални условия на живот на населението и безопасност при движение по пътищата на територията, по задание приложено към документацията, Община Главиница, в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки, реших да

1.Да бъде проведена ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински и местни пътища ” за период от 12 месеца.
Код на обекта на поръчката, съгласно номенклатурата на класификатора на обществени поръчки – 90600000;
Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от бюджета на Община Главиница и одобрени средства от Републиканския бюджет за зимен сезон 2012/2013г.
...................................
...................................
14. Място и срок за получаване на документацията:
Всеки работен ден от 8.00 ч.- 12.00 ч. и от 13.00- 17.00 ч. до 02.11.12 год. в Община Главиница, ул. „Витоша” № 44. Комплектът документи за участие в поръчката може да бъде изпратен чрез куриерска служба за сметка на участника, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс и информация относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на фактура, точен адрес и лице за получаване на документацията, телефон и факс.

15. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08.00-17.00 ч. в сградата на Община Главиница, ул. „Витоша” №44, Център за информация и услуги на гражданите до 12.00 ч. на 12.11.2012 год.

16.Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на 12.11.2012 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Главиница, ул. „Витоша” №44.

17. Цената на документацията:
12 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, платими в касата на Община Главиница или по банков път: IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон гр.Русе.

18.Длъжностни лица, отговарящи за подготовката на процедурата:

Васил Петров - Директор дирекция „Специализирана администрация” в Община Главиница.

Свали ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ
ТУК->Obsht_porachka_zim_pod_2012_2013.zip
09 Oct 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №11-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №11 - 2012г.
05 Oct 2012 от Общински съвет


Маломерни имоти от ОПФ по чл.7 от Наредба №19 за отдаване под наем
Маломерни имоти от ОПФ по чл.7 от Наредба №19 за отдаване под наем за една стопанска година , без търг или конкурс

Свали списък от ТУК-> SPISAK_IMOTI_NAEM_2012_2013.doc
04 Oct 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , както следва:
.......................
.......................

Търгът ще се проведе на 15.10.2012г. от 14,00 часа в заседателната зала на общината – ІІ етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 389/30.05.2011г. е в размер на 30,00лв./дка.
Депозитът за участие в търга в размер на ( 10% от първоначалната наемана цена за съответния имот), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 12.10.2012г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 12.10.2012г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 12.10.2012г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 12.10.2012г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 22.10.2012г. при същите условия.

Свали документа от ТУК->
OBIAVA_TARG_U4ILI6N_ZEMI_2012.pdf
26 Sep 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация