За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част „Ведомствено кафе” в сградата на общинска администрация гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част „Ведомствено кафе” в сградата на общинска администрация гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Конкурсът ще се проведе на 25.10.2012г. от 11.00 часа в заседателната зала на общината – ІІ етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 72,00 лв. без ДДС, за закритата част с площ 48кв.м. и 45,00лв. за лятната тераса с площ 30кв.м.(за месеците юни, юли, август), определени с Тарифата за наеми на Община Главиница.
Депозитът за участие в конкурса в размер на 100,00лв. се внася в касата на община всеки работен ден до16,00часа на 24.10.2012г.
Цената на комплект конкурсна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 24.10.2012г.
Комплектът конкурсна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена. Същата е публикувана на интернет адреса на община Главиница (www.glavinitsa.bg)
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на конкурсна документация до 24.10.2012г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 24.10.2012г.
Повторен конкурс при неявяване на кандидати да се проведе на 01.11.2012г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128


Свали документи от ТУК->
KONKURS_VEDOMSTVENO_KAFE_2012.pdf
26 Sep 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
21.09.2012г, гр.Главиница

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “ Общинската пътна мрежа" с обособени позиции:
1. Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на „Път SLS 1021/ІІІ-205 Стефан Караджа – Белица – Осен – Главиница” от км 1+100 до км 2+700 с прогнозна стойност – 76300 лв. (седемдесет и шест хиляди и триста лева) с ДДС;
2. Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на „Път SLS 1021/ІІІ-205 Стефан Караджа – Белица – Осен – Главиница” от км 5+400 до км 11+000 – с прогнозна стойност 20000лв. (двадесет хиляди лева) с ДДС;

Р Е Ш И Х:
1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: “Общинската пътна мрежа";
2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
4. Срок за получаване на офертите – до 28 септември 2012 година;
5. Одобрявам документацията за участие в обществена поръчка по т.1


ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА:
Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->obsh_porachka_21_09_2012.zip
21 Sep 2012 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.09.2012 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно интегрираният модел „Полицията в близост до Обществото”.
Внася: РУ „Полиция”
2. Разглеждане на докладна записка относно възлагане на превози за пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на Община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно информация за текущото изпълнение на Бюджета за първото шестмесечие.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване за финансиране по Оперативна програма 4Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/3.2-03/2011 „Подкрепа за развитието на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациитеІІ”.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отчет за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница.
Внася: Директор ОП „ОИКД”
6. Разглеждане на докладна записка относно решение на Общинския съвет за неправомерно ползване на общински недвижими имоти – мери и пасища.
Внася: Общински съветник
7. ......................................
20 Sep 2012 от Общински съвет

ПОКАНА за заседание на Постоянни комисии
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 25.09.2012 год. /вторник/ от 13:00 часа, свиквам заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.09.2012 год.
/понеделник/ от 13:30 часа, свиквам заседание на Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.09.2012 год.
/понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на 4 етаж.
20 Sep 2012 от Общински съвет

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:
............
Търгът ще се проведе на 04.10.2012г.(четвъртък) от 13.00часа в залата на общината – ІІ етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 03.10.2012г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 03.10.2012г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 08.00часа до 16.00часа, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 03.10.2012г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 11.10.2012г. на същото място и при същите условия.


Свали обявата
от ТУК->
OBIAVA_2012_09_Prodajbi_KOL_ZAF_SOK.pdf
18 Sep 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 1366/10.08.2012 г.
Zap1366_10_08_2012_BC_Viva.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1364/10.08.2012 г.
Zap1364_10_08_2012_UchilishteKolarovo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1363/10.08.2012 г.
Zap1363_10_08_2012_GaragiStefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1362/10.08.2012 г.
Zap1362_10_08_2012_UPI_Nogarevo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1361/10.08.2012 г.
Zap1361_10_08_2012_UPI_StefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №10-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №10 - 2012г.
16 Aug 2012 от Общински съвет


ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница”
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница”С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Ситигаз България” ЕАД – гр. София, ЕИК 131285259 за „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница” с местоположение територията на гр. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.

10.08.2012 г.
гр. Главиница
16 Aug 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация