За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ЗАПОВЕД № 1364/10.08.2012 г.
Zap1364_10_08_2012_UchilishteKolarovo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1363/10.08.2012 г.
Zap1363_10_08_2012_GaragiStefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1362/10.08.2012 г.
Zap1362_10_08_2012_UPI_Nogarevo.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1361/10.08.2012 г.
Zap1361_10_08_2012_UPI_StefanKaradga.jpg
16 Aug 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №10-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №10 - 2012г.
16 Aug 2012 от Общински съвет


ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница”
ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница”С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Ситигаз България” ЕАД – гр. София, ЕИК 131285259 за „Изграждане на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Главиница” с местоположение територията на гр. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.

10.08.2012 г.
гр. Главиница
16 Aug 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 10.08.2012 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Изразяване на становище за опрощаване на дължими вноски към фонд «Земеделие».
Внася: Председател ОбС

2. Разглеждане на докладна записка относно Заповед № 03 – РД/1643 от 17.07.2012 год. на Министъра на земеделието и храните за определяне на периода за прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката на селските райони» по ПРСР 2007-2013 г. по реда на Наредба №25 от 29 юли 2008 год. за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги /културни центрове, театри, библиотеки/ включително създаване на мобилни такива с начална дата 27.07.2012 год., и крайна дата 22.08.2012 год.
Внася: Кметът на общината

3. ......................
08 Aug 2012 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №09-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №09 - 2012г.
05 Aug 2012 от Общински съвет


Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител
Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: «Изготвяне на инвестиционен проект - техническа фаза за обект "Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VII - 426 "За спортен комплекс", кв. 17 по ПУП - ПР на град Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра".

Свали заповед и документация от ТУК-> Zap1171_2012_07_20.zip
20 Jul 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.07.2012 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно избиране на нови членове в постоянните комисии на Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на План за защита при бедствия в Община Главиница. (план- проект в интернет страницата на Община Главиница)
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на План за енергийна ефективност на община Главиница и програма за изпълнението му 2012 г. – 2015 г.
(план- проект в интернет страницата на Община Главиница)
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно разрешаване на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2012/2013 год.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране Списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2012/2013 год.
Внася: Кметът на общината
6. ............................
18 Jul 2012 от Общински съвет

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали ПЛАНА от ТУК->Plan_bedstvia_1.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА ПЛАН
ПРОЕКТ на ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
2012 г. – 2015 г.

Свали проект от ТУК->
ПЕЕ_-_община_Главиница.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация