За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

З А П О В Е Д №1126/10.07.2012г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Свали от
ТУК-> Zapoved_N1126_10_07_2012_dokumentacia.zip
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1112/05.07.2012
Zapoved_Glavinitsa_APK.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1111/05.07.2012
Zapoved_Solol_XV_20.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1108/05.07.2012
Zapoved_sokol_malomerni.jpg
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №1109/05.07.2012
Zapoved_kolarovo_malomerni_1.jpg

Свали заповед от ТУК->Zapoved_kolarovo_malomerni.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №08-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №08 - 2012г.
29 Jun 2012 от Общински съвет


ОБЯВА
Konkurs_za_avt_linii.jpg

Свали от ТУК->konkurs_za_avtob_linii2012.pdf
26 Jun 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0965/22.06.2012 г.
Zapoved_zabrana_za_kapane2012.jpg
26 Jun 2012 от Общинска администрация

Публична покана за обществена поръчка
Публична покана за обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница

Документацията за участие е публично достъпна .

Свали от ТУК->Zap_pokana_N_0936_14_06_2012.zip
19 Jun 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 101 а и 101 б от Глава осма.
„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
От ЗОП (ДВ, БР. 93 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.101 а, 101 б от ЗОП, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет, Община Главиница кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

1. Предмет на процедурата: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

2. Правно основание: Глава VІІІ а от ЗОП, чл.101 а, 101 б, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет на Община Главиница

3. Срок за изпълнение на поръчката: до 10 (десет) дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Наименование и адрес на Възложителя: Община Главиница, ул. Витоша №44

5. Описание на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност 10 480,98 лв. без ДДС.

6. Срок на валидност на ценовите предложения: не по-малък от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от крайния срок за подаване на ценовото предложение.

..............
19 Jun 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0936/14.06.2012 г.
З А П О В Е Д
№ 0936/14.06.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.101 а и 101 б от Глава осма ”а” на ЗОП, и в изпълнение на препоръка в писмо с Изх. № 1002-437 / 11.05.2012 г. на ГД СФМОП – МОМН София

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.
2. Ориентировъчна стойност на поръчката: 10 480,98 лв. без ДДС
3. Критерият за оценка е «най-ниска предложена цена»
4. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул. Витоша №44, краен срок до 31.08.2012 г.
5. Гаранции:
....................
19 Jun 2012 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.06.2012 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на 4 етаж.


Председател на Общински съвет - д-р Себахтин Халид
15 Jun 2012 от Общински съвет

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация