За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 02.09.2016 год. /петък/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Разпределение на допълнителна целева субсидия за капиталови разходи.
.Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница


Председател на Общински съвет - Месут Алиш
01 Sep 2016 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 26.08.2016 год. /петък/, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 14:00 часа
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 13:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.08.2016 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №121 от Протокол № 15/27.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №123 от Протокол № 15/2.07.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Главиница към 30.06.2016 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
4. Разглеждане на докладна записка относно Определяне представители на Общински съвет – град Главиница в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
22 Aug 2016 от Администрация

О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
:
................
................
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Депозит за участие в търга в размер на 20,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
..................

Свали обява от ТУК->2016_08_Obiava_Targ_Iazoviri.pdf
19 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на общински имот: обособена част с площ 2кв.м. от покривното пространство на сграда СОУ „Иван Вазов“ , построена в УПИ X-462 квартал 39 по регулационния план на с.Зафирово, общ.Главиница, за разполагане на радио и телекомуникационни съоръжения и оборудване на мобилен оператор.
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00 часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 80% от Две минимални работни заплати за страната (Решение на ОбС №22/27.12.2011г.);
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 806,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 19.09.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 19.09.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 27.09.2016г. на същото място и при същите условия.
19 Aug 2016 от Общинска администрация


Заповед №1487/19.08.2016 - Спечелил процедурата "Добив на маркирана на корен дървесина в обект №1"
Заповед №1487/19.08.2016

Свали заповед от ТУК->2016_Zapoved1487-19.08.2016.pdf
19 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторно превозно средство
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторно превозно средство: Автобус /Бус/ „Форд-Транзит“ с ДКН СС 33-84 РВ, в размер на 2260,00лв. без ДДС, /2712,00лв. с ДДС/ ;
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница–ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на 19.09.2016г.
Оглед на МПС се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на 19.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.09.2016г. на същото място и при същите условия.
17 Aug 2016 от Общинска администрация


НОВА НАРЕДБА №31 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
НОВА НАРЕДБА № 31 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА е приета с решение № 122 от протокол № 15/27.07.2016 год. и със същото решение е отменена наредба №14

-> Наредби, правилници, закони
12 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ІII-163,144 кв.13 като предаваема част , целият с площ 717кв.м , по плана на с.Ножарево, с начална продажна тръжна цена в размер на 642,30лв. без ДДС / 770,40лв. с ДДС/.
Купувачът заплаща разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 80лв.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. от 15,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница:
BG 07IORT80473360005500, до 16,00 часа 08.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2016г.
Оглед на имотa се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.09.2016г. на същото място и при същите условия.
09 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:
.....................................

Свали обява от ТУК->2016_08_OBIAVA_Targ_Zemi_OPF.pdf
09 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - КОНКУРС, открит със заповед № 1417/ 08.08.2016г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи
О Б Я В Я В А

КОНКУРС, открит със заповед № 1417/ 08.08.2016г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 31.08.2016год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
...................

Свали обява от ТУК->2016_08_08_ZN_1417_obiava_naem_zemi.pdf
09 Aug 2016 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1380 - процедура за добив на маркирана на корен дървесина
З А П О В Е Д № 1380
гр. Главиница, 01.08. 2016 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 124/27.07.2016 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от горските територии на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:
.............................

1-ЗАПОВЕД № 1380 - >2016_08_01_Zap1380_sech.pdf
2-Документация - съдържание->2016_08_01_Zap1380_utv_doc.pdf
3-Документация ->2016_08_01_Zap1380_dokumentacia.rar
03 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: „Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16,00часа на 08.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2016г. , на същото място и при същите условия.
02 Aug 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация