За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ОБЯВА
Konkurs_za_avt_linii.jpg

Свали от ТУК->konkurs_za_avtob_linii2012.pdf
26 Jun 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0965/22.06.2012 г.
Zapoved_zabrana_za_kapane2012.jpg
26 Jun 2012 от Общинска администрация

Публична покана за обществена поръчка
Публична покана за обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница

Документацията за участие е публично достъпна .

Свали от ТУК->Zap_pokana_N_0936_14_06_2012.zip
19 Jun 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 101 а и 101 б от Глава осма.
„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
От ЗОП (ДВ, БР. 93 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.101 а, 101 б от ЗОП, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет, Община Главиница кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

1. Предмет на процедурата: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

2. Правно основание: Глава VІІІ а от ЗОП, чл.101 а, 101 б, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет на Община Главиница

3. Срок за изпълнение на поръчката: до 10 (десет) дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Наименование и адрес на Възложителя: Община Главиница, ул. Витоша №44

5. Описание на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност 10 480,98 лв. без ДДС.

6. Срок на валидност на ценовите предложения: не по-малък от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от крайния срок за подаване на ценовото предложение.

..............
19 Jun 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0936/14.06.2012 г.
З А П О В Е Д
№ 0936/14.06.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.101 а и 101 б от Глава осма ”а” на ЗОП, и в изпълнение на препоръка в писмо с Изх. № 1002-437 / 11.05.2012 г. на ГД СФМОП – МОМН София

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.
2. Ориентировъчна стойност на поръчката: 10 480,98 лв. без ДДС
3. Критерият за оценка е «най-ниска предложена цена»
4. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул. Витоша №44, краен срок до 31.08.2012 г.
5. Гаранции:
....................
19 Jun 2012 от Общинска администрация

ПОКАНА
ПОКАНА

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.06.2012 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на 4 етаж.


Председател на Общински съвет - д-р Себахтин Халид
15 Jun 2012 от Общински съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.06.2012 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно утвърждаване на общинска автобусна линия.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна вида собственост от публична в частна на общински имот №000082 с. Долно Ряхово.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно продажба на маломерни земеделски земи – общинска собственост в землището на с. Сокол, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. ................
15 Jun 2012 от Общински съвет

1 юни - Празник на веселието и надеждата
praznik_veselieto1_2012.JPG praznik_veselieto2_2012.JPG

В гр. Главиница беше организиран общински празник по повод Деня на детето – 1 юни. Той започна в 10.15 на прекрасно украсената открита сцена до читалището.
Участваха 300 деца от общинските детски градини. За всяко дете беше осигурена шапка, тениска и балон с логото на проекта.
Празника премина под мотото”Правата на детето” и беше организиран от Управление”Образование” и екипа на проекта”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички.
Празникът беще открит от кмета на Община Главиница – г-н Хюсеин Хамди.

14 Jun 2012 от Общинска администрация

Посрещнахме с шествие 24 май
С празнично шествие стартира честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Шествието тръгна в 10,30ч. от площадката на стадиона в гр.Главиница и беше предвождано от кмета на Община Главиница Хюсеин Хамди и неговите заместници – г-ца Севгюл Амза и г-жа Елена Маркова, председателя на общинския съвет Себхатин Халид,от секретаря г-н Селчук Али и г-жа Ведиха Юдаим - началник Управление”Образование”. Шествието се придвижи по централния път към лятната сцена, със съпровод и изпълнение на общинския духов оркестър и общинската мажоретна група. Централния път на гр.Главиница беше препълнен с много граждани , които бурно ръкопляскаха на участниците в манифестацията ,а те бяха:
..
14 Jun 2012 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 0798
З А П О В Е Д

гр.Главиница № 0798 15.05.2012г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 63 от Протокол № 7/03.05.2012г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулирани поземлени имоти по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница, както следва:
а) Урегулиран поземлен имот с площ 1333кв.м., съставляващ УПИ ІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 616,10лв. без ДДС, /9139,32лв. с ДДС /.
б) Урегулиран поземлен имот с площ 992кв.м., съставляващ УПИ ІІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 5 814,36лв. без ДДС, / 6977,23лв. с ДДС/
в) Урегулиран поземлен имот с площ 1268кв.м., съставляващ УПИ ІV кв.14 с начална тръжна цена в размер на 8 016,75лв. без ДДС, /9620,10 лв. с ДДС/
г) Урегулиран поземлен имот с площ 810кв.м., съставляващ УПИ V кв.14 с начална тръжна цена в размер на 4 988,58лв. без ДДС, / 5986,30лв. с ДДС/
д) Урегулиран поземлен имот с площ 1248кв.м., съставляващ УПИ VІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 132,32лв. без ДДС, / 8558,78лв. с ДДС/
е) Урегулиран поземлен имот с площ 1152кв.м., съставляващ УПИ ХV-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 6 629,76лв. без ДДС, / 7955,71лв. с ДДС/
ж) Урегулиран поземлен имот с площ 840кв.м., съставляващ УПИ ХVІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 4 834,20лв. без ДДС, /5801,04лв. с ДДС/
з) Урегулиран поземлен имот с площ 930кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 5 352,15лв. без ДДС, / 6422,58лв. с ДДС/
Търгът да се проведе на 14.06.2012г. от 15.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 13.06.2012г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 20,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 13.06.2012г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 13.06.2012г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 21.06.2012г. на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „С А”, на Дирекция „О А” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

ВП/

КМЕТ НА ОБЩИНА: / п /
ХЮСЕИН ХАМДИ
29 May 2012 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД
Изх. № 0922
Дата: 02.04.2012 г.


ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД, с. Ушинци, общ. Разград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение № РУ – 19 – ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД за
„Вътрешно преустройство и оборудване на млекопреработвателно предприятие за производство на деликатесен продукт” с местоположение ПИ № 016013 в землището на село Листец, общ. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.

18 May 2012 от Общинска администрация

Нова наредба № 5 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Приета с решение № 65 по протокол 7 от 03.05.2012 год. от Oбщински съвет Главиница


Разгледай НАРЕДБАТА от ТУК->Наредби, правилници, закони
18 May 2012 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация