За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.06.2012 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва от нов общински съветник.

1. Разглеждане на докладна записка относно осигуряване на дърва за огрев на ветераните от войните и техните наследници.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно утвърждаване на общинска автобусна линия.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна вида собственост от публична в частна на общински имот №000082 с. Долно Ряхово.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно продажба на маломерни земеделски земи – общинска собственост в землището на с. Сокол, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. ................
15 Jun 2012 от Общински съвет

1 юни - Празник на веселието и надеждата
praznik_veselieto1_2012.JPG praznik_veselieto2_2012.JPG

В гр. Главиница беше организиран общински празник по повод Деня на детето – 1 юни. Той започна в 10.15 на прекрасно украсената открита сцена до читалището.
Участваха 300 деца от общинските детски градини. За всяко дете беше осигурена шапка, тениска и балон с логото на проекта.
Празника премина под мотото”Правата на детето” и беше организиран от Управление”Образование” и екипа на проекта”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички.
Празникът беще открит от кмета на Община Главиница – г-н Хюсеин Хамди.

14 Jun 2012 от Общинска администрация

Посрещнахме с шествие 24 май
С празнично шествие стартира честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Шествието тръгна в 10,30ч. от площадката на стадиона в гр.Главиница и беше предвождано от кмета на Община Главиница Хюсеин Хамди и неговите заместници – г-ца Севгюл Амза и г-жа Елена Маркова, председателя на общинския съвет Себхатин Халид,от секретаря г-н Селчук Али и г-жа Ведиха Юдаим - началник Управление”Образование”. Шествието се придвижи по централния път към лятната сцена, със съпровод и изпълнение на общинския духов оркестър и общинската мажоретна група. Централния път на гр.Главиница беше препълнен с много граждани , които бурно ръкопляскаха на участниците в манифестацията ,а те бяха:
..
14 Jun 2012 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 0798
З А П О В Е Д

гр.Главиница № 0798 15.05.2012г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 63 от Протокол № 7/03.05.2012г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулирани поземлени имоти по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница, както следва:
а) Урегулиран поземлен имот с площ 1333кв.м., съставляващ УПИ ІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 616,10лв. без ДДС, /9139,32лв. с ДДС /.
б) Урегулиран поземлен имот с площ 992кв.м., съставляващ УПИ ІІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 5 814,36лв. без ДДС, / 6977,23лв. с ДДС/
в) Урегулиран поземлен имот с площ 1268кв.м., съставляващ УПИ ІV кв.14 с начална тръжна цена в размер на 8 016,75лв. без ДДС, /9620,10 лв. с ДДС/
г) Урегулиран поземлен имот с площ 810кв.м., съставляващ УПИ V кв.14 с начална тръжна цена в размер на 4 988,58лв. без ДДС, / 5986,30лв. с ДДС/
д) Урегулиран поземлен имот с площ 1248кв.м., съставляващ УПИ VІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 132,32лв. без ДДС, / 8558,78лв. с ДДС/
е) Урегулиран поземлен имот с площ 1152кв.м., съставляващ УПИ ХV-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 6 629,76лв. без ДДС, / 7955,71лв. с ДДС/
ж) Урегулиран поземлен имот с площ 840кв.м., съставляващ УПИ ХVІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 4 834,20лв. без ДДС, /5801,04лв. с ДДС/
з) Урегулиран поземлен имот с площ 930кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 5 352,15лв. без ДДС, / 6422,58лв. с ДДС/
Търгът да се проведе на 14.06.2012г. от 15.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 13.06.2012г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 20,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 13.06.2012г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 13.06.2012г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 21.06.2012г. на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „С А”, на Дирекция „О А” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

ВП/

КМЕТ НА ОБЩИНА: / п /
ХЮСЕИН ХАМДИ
29 May 2012 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД
Изх. № 0922
Дата: 02.04.2012 г.


ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД, с. Ушинци, общ. Разград


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение № РУ – 19 – ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД за
„Вътрешно преустройство и оборудване на млекопреработвателно предприятие за производство на деликатесен продукт” с местоположение ПИ № 016013 в землището на село Листец, общ. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.

18 May 2012 от Общинска администрация

Нова наредба № 5 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Приета с решение № 65 по протокол 7 от 03.05.2012 год. от Oбщински съвет Главиница


Разгледай НАРЕДБАТА от ТУК->Наредби, правилници, закони
18 May 2012 от Общински съвет


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №07-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №07 - 2012г.
18 May 2012 от Общински съвет


Oбществена поръчка
Oбществена поръчка "Доставка на 2 броя нови трактори с мощност до 60 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” при условията на финансов лизинг за срок от 3 години /36 месеца/ и равни месечни вноски при встъпителна вноска от 30% с опция за изкупуване"

Свали пълния пакет от документи от ТУК

11.05.2012
11 May 2012 от Общинска администрация


Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Нова Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Приета с решение № 65 по протокол 7 от 03.05.2012 год. от общински съвет Главиница


Свали Наредбата от ТУК->Nared_poj_bezop2012.pdf
10 May 2012 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2012 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 274/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникването на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село М. Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. М. Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.


От ръководството
на Общинска администрация
гр. Главиница
27 Apr 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 03.05.2012 год. /четвъртък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Преразглеждане на решение № 52, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 6 от 28.03.2012 г. относно възлагане на превози за пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на община Главиница.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
3. Преразглеждане на решение № 54, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 6 от 28.03.2012 г. относно съгласуване на подземно трасе за външно кабелно 20 kV захранване на “Фотоволтаична централа Долно Ряхово” в ПИ № 016307, в землището на с. Долно Ряхово с ЕКАТЕ 22798 за частта му, която се намира на територията на община Главиница.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на имот № 000082 в землището на с. Долно Ряхово, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни оценки на имоти в с. Стефан Караджа.
Внася: Кметът на общината
6. ..................................................
23 Apr 2012 от Общински съвет

Да изчистим България.
da_izchistim_Balgaria.jpg
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с кампанията на BTV Media Group „Да изчистим България за един ден”.
Община Главиница Ви приканва да участвате активно на 12.05.2012 г. в почистването на града и населените места. Обръщаме се с молба към всички жители на общината, ведомства, фирми и организации за съпричастност и активно участие в кампанията за почистване на тротоарите и уличните платна, междублокови пространства, паркове и градинки.
Призоваваме директорите на училища на територията на Община Главиница, да организират съвместно с учителите, персонала и учениците почистване на училищните сгради, дворове и градинки.
По време на кампанията „Да изчистим България за един ден” се разрешава гражданите да изхвърлят всички събрани отпадъци с изключение на опасните и вредните във/ или в непосредствена близост до контейнерите за смет.
Община Главиница поема ангажимента за извозване на отпадъците.
Поканени да вземат участие в инициативата са: кметове, администрации в общината, както и всички граждани.
Уважаеми съграждани, жители и гости на общината,

Нека всички дадем своя принос, за да направим заобикалящия ни свят по чист. От всеки един от нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна околна среда.
Нека заедно да превърнем общината в приветливо и красиво място за живеене за нас и нашите деца.

ХЮСЕИН ХАМДИ
Кмет на община Главиница
21 Apr 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация