За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №07-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №07 - 2012г.
18 May 2012 от Общински съвет


Oбществена поръчка
Oбществена поръчка "Доставка на 2 броя нови трактори с мощност до 60 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” при условията на финансов лизинг за срок от 3 години /36 месеца/ и равни месечни вноски при встъпителна вноска от 30% с опция за изкупуване"

Свали пълния пакет от документи от ТУК

11.05.2012
11 May 2012 от Общинска администрация


Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Нова Н А Р Е Д Б А ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Приета с решение № 65 по протокол 7 от 03.05.2012 год. от общински съвет Главиница


Свали Наредбата от ТУК->Nared_poj_bezop2012.pdf
10 May 2012 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2012 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 274/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникването на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село М. Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. М. Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.


От ръководството
на Общинска администрация
гр. Главиница
27 Apr 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 03.05.2012 год. /четвъртък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Преразглеждане на решение № 52, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 6 от 28.03.2012 г. относно възлагане на превози за пътници по утвърдена транспортна схема от квотата на община Главиница.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
3. Преразглеждане на решение № 54, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 6 от 28.03.2012 г. относно съгласуване на подземно трасе за външно кабелно 20 kV захранване на “Фотоволтаична централа Долно Ряхово” в ПИ № 016307, в землището на с. Долно Ряхово с ЕКАТЕ 22798 за частта му, която се намира на територията на община Главиница.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на имот № 000082 в землището на с. Долно Ряхово, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни оценки на имоти в с. Стефан Караджа.
Внася: Кметът на общината
6. ..................................................
23 Apr 2012 от Общински съвет

Да изчистим България.
da_izchistim_Balgaria.jpg
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с кампанията на BTV Media Group „Да изчистим България за един ден”.
Община Главиница Ви приканва да участвате активно на 12.05.2012 г. в почистването на града и населените места. Обръщаме се с молба към всички жители на общината, ведомства, фирми и организации за съпричастност и активно участие в кампанията за почистване на тротоарите и уличните платна, междублокови пространства, паркове и градинки.
Призоваваме директорите на училища на територията на Община Главиница, да организират съвместно с учителите, персонала и учениците почистване на училищните сгради, дворове и градинки.
По време на кампанията „Да изчистим България за един ден” се разрешава гражданите да изхвърлят всички събрани отпадъци с изключение на опасните и вредните във/ или в непосредствена близост до контейнерите за смет.
Община Главиница поема ангажимента за извозване на отпадъците.
Поканени да вземат участие в инициативата са: кметове, администрации в общината, както и всички граждани.
Уважаеми съграждани, жители и гости на общината,

Нека всички дадем своя принос, за да направим заобикалящия ни свят по чист. От всеки един от нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна околна среда.
Нека заедно да превърнем общината в приветливо и красиво място за живеене за нас и нашите деца.

ХЮСЕИН ХАМДИ
Кмет на община Главиница
21 Apr 2012 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №06-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №06 - 2012г.
06 Apr 2012 от Общински съвет


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх. № 0922
Дата: 02.04.2012 г.ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД, с. Ушинци, общ. РазградС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение № РУ – 19 – ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД за
„Вътрешно преустройство и оборудване на млекопреработвателно предприятие за производство на деликатесен продукт” с местоположение ПИ № 016013 в землището на село Листец, общ. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.
04 Apr 2012 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница Ви призовава да регистрирате и да заплатите годишна такса за кучетата си, както и да не ги пускате свободно на територията на общината.
По Наредба № 21 на Общински съвет – Главиница, както и съгласно наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, собствениците на кучета са задължени:
1. да регистрират кучетата си;
2. да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаване на куче/освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно- медицинската дейност/;
3. под никакъв предлог да не ги пускат свободно и без надзор на територията на общината.
На собствениците - нерегистрирали кучетата си в Община Главиница, ще се налагат глоби в размер от 50 до 200 лв.
Годишната такса за притежаване на куче ще се събира в периода от
1 април – 31 май 2012 г. в отдел „Местни данъци и такси” – Община Главиница.
04 Apr 2012 от Общинска администрация


Публична покана за обществена поръчка
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”

Документацията за участие е публично достъпна и не се изисква закупуване.

Свали от ТУК->dokumentacia_ulichno_osvetlenie_2012.zip
26 Mar 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 28.03.2012 год. /сряда/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане и утвърждаване на годишния финансов отчет за 2011 г. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Управителят на “Общински превози” ЕООД
2. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за дарение на общински имот № 15031.501.1048 с построен в него “Църковен храм” на Църковно настоятелство гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост – язовир с площ 21.968 дка, имот № 000520 в землище с. Черногор, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на УПИ ХХХІІІ, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на УПИ І, кв. 26 по плана на с. Сокол, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на поземлен имот с идентификатор № 15031.501.578, находящ се в гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
7. ..........................................
21 Mar 2012 от Общински съвет

.
.
21 Mar 2012 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация